Noot 30 Toelichting op het geconsolideerd kasstroomoverzicht

Kasstroom uit operationele activiteiten

Voor het jaar 2019 is de kasstroom uit operationele activiteiten uitgekomen op € 638 miljoen (2018:€ 638 miljoen). In deze kasstroom is ten opzichte van 2018 de lagere betaalde rente in 2019 gecompenseerd door een hoger werkkapitaal.

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

De uitgaande kasstroom uit investeringsactiviteiten bedraagt in 2019 minus € 713 miljoen ten opzichte van minus € 496 miljoen in 2018. De hogere uitgaande kasstroom in 2019 wordt veroorzaakt door hogere investeringen en de eenmalige inkomsten door de verkoop van Allego in 2018. De van derden ontvangen bijdragen in investeringen bedragen in 2019 € 124 miljoen en zijn hiermee iets lager vergeleken met 2018 (€ 126 miljoen).

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

De financieringskasstroom over het jaar 2019 bedraagt € 88 miljoen (2018: minus € 103 miljoen). De stijging met € 191 miljoen is met name het gevolg van de aangetrokken ECP-financiering en langlopende leningen samen voor een bedrag van € 587 miljoen. Dit is deels gecompenseerd door een contractueel afgeloste lening onder het EMTN-programma.