Interactie met stakeholders

Op basis van impactvolle thema’s verkennen wij regelmatig wie gesprekspartners voor Alliander kunnen zijn. Betrokkenheid, omvang, bereidheid tot dialoog en deskundigheid zijn daarbij belangrijke overwegingen. We streven ernaar om vraagstukken te delen, medestanders te vinden voor initiatieven, vertrouwen op te bouwen en oplossingen met meerwaarde te creëren voor de korte en de lange termijn. Met klanten zijn we dagelijks in gesprek over hun energiewensen. Met onze aandeelhouders kijken we hoe we kunnen bijdragen aan duurzame oplossingen. Samen met onze medewerkers kijken we naar hoe we een werkgever zijn die ertoe doet. En samen met al onze stakeholders zetten we stappen op weg naar de toekomstige energievoorziening.

Mensen of groepen die beïnvloed worden door onze acties en die invloed hebben op onze organisatie en dienstverlening zien we als onze stakeholders. We houden voortdurend bij wie onze stakeholders zijn. Ook bij projecten of rond bepaalde onderwerpen kunnen zij een relevante inbreng hebben en betrekken wij hen.
De aard van een aantal van onze relaties met stakeholders is ingegeven door wet- en regelgeving (ministeries, politiek en toezichthouders), samenwerking in de keten (energiesector), maar ook door het publieke karakter van onze dienstverlening (klanten, gemeenten, media en belangengroepen). Dat verantwoordelijkheden voor stakeholdermanagement zijn belegd en de afdeling Corporate & Social Affairs coördineert het strategisch stakeholdermanagement en stelt vast met welke organisaties en stakeholdervertegenwoordigers we actief in gesprek zijn.

Het Alliander-stakeholdermodel omvat diverse stakeholdergroepen. Onderscheiden worden:

  • Key stakeholders: klanten, medewerkers, aandeelhouders en investeerders.

  • Overige stakeholders: leveranciers, kennisinstellingen, toezichthouders en maatschappelijke organisaties, etc.

Contactmomenten

De dialoog met stakeholders voeren we op gestructureerde basis en ad hoc. We organiseren onder meer klantenpanels, aandeelhoudersoverleg en voeren overleg met de ondernemingsraad. Leveranciersdagen, kennis- en partnerbijeenkomsten en participatie in netwerkorganisaties zijn belangrijke vormen van contact met stakeholders. In 2019 hebben we onder meer een topklas gehouden voor leden van de Provinciale Staten in onze verzorgingsgebieden. We hebben deze georganiseerd om de dialoog aan te gaan over de invloed van de energietransitie op de energie-infrastructuur.

Contact met beleidsmakers

Alliander staat in contact met beleidsmakers om te zorgen voor een toekomstbestendig wetgevingskader ter facilitering van de Nederlandse energie-infrastructuur. Primair is dit contact met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat dat verantwoordelijk is voor het nationale beleid rondom de energievoorziening. Daarnaast behartigen wij de belangen van Alliander via contacten met andere ministeries, het parlement, politieke organisaties en belangenorganisaties. Zie voor de volledige lijst de stakeholdertabel.

 Alliander wordt vertegenwoordigd door zijn Raad van Bestuur en ondersteund door de afdeling Corporate & Social Affairs. In 2019 heeft CEO Ingrid Thijssen Alliander of Netbeheer Nederland op een aantal momenten vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. Dit ging onder andere over de verduurzaming van de Gebouwde Omgeving en over Netcapaciteit. Om het draagvlak van voorstellen te vergroten wordt zo veel mogelijk afgestemd in sectorverband via brancheorganisatie Netbeheer Nederland. Alliander huurt geen public affairs bureau in om zich te vertegenwoordigen. Alliander doneert ook niet politieke partijen, politici of overheidsinstellingen. 

Sponsoring 

Alliander heeft een zeer terughoudend sponsorbeleid, we werken immers met publiek geld. Daarom sponsort Alliander een beperkt aantal activiteiten die direct gerelateerd zijn aan het werkveld en de ambities van Alliander en die plaatsvinden in het eigen verzorgingsgebied. Deze activiteiten dienen duurzaam, veilig en neutraal (niet politiek of religieus getint) te zijn.

Stakeholdertabel

Stakeholder

 

Organisatie of Platform

 

Typering

 

Interactievorm

 

Referentie Materiële thema's

Stakeholder Klanten
Consumenten

 

Klantcontact webpanel
Klantenonderzoek
Klantenman
Klantenpanels
Consumentenorganisaties

 

Samenwerking, relatiebeheer,
dialoog, verbeteren dienstverlening

 

Digitaal panel
Kwantitatief onderzoek
Klachten en mediation (per casus)
Kwalitatief onderzoek (divers)
Dialoog (o.m. Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis)

 

Leveringsbetrouwbaarheid, Stimuleren duurzame energieopwekking, Samenwerken aan innovatieve oplossingen, Tevreden klanten, Toekomstbestendig netwerk, Dataveiligheid, privacy en cybersecurity, Toegang tot betaalbare energie

Stakeholder Klanten
Zakelijke Klanten

 

Brancheorganisaties
Energiecoöperaties

 

Samenwerking, dialoog, verbeteren dienstverlening

 

Dialoog en relatiebeheer (o.m. VEMW, Uneto VNI, Bouwend Nederland, VNO NCW)

 

Leveringsbetrouwbaarheid, Stimuleren duurzame energieopwekking, Samenwerken aan innovatieve oplossingen, Tevreden klanten, Toekomstbestendig netwerk, Dataveiligheid, privacy en cybersecurity, Toegang tot betaalbare energie

Stakeholder Medewerkers

 

Medewerkeronderzoek
Medezeggenschap
Jongerennetwerk Tension
Vrouwennetwerk Lianne
GBLT-netwerk Pride
Personeelsvereniging
Foundation
Vakbonden

 

Participatie,
dialoog, medewerkersbetrokkenheid en -inititatieven, formeel (arbeidsvoorwaarden) overleg

 

Kwantitatief onderzoek
Formele overlegvergadering
Dialoog, workshops, bijeenkomsten
Medewerkersvereniging
Medewerkersvrijwilligerswerk
Periodiek arbeidsvoorwaardenoverleg

 

Veilig werken en veilige infrastructuur, Aantrekken en ontwikkelen van talent, Verandervermogen organisatie, Welzijn op het werk

Stakeholder Aandeelhouders en
Investeerders

 

Belanghebbende Provincies en
Gemeenten

 

Formeel, informeel overleg, kennis en inzicht activiteiten

 

Algemene Vergadering Aandeelhouders
Grootaandeelhoudersoverleg
Bedrijfsbezoeken, bestuurlijk overleg, individueel contact
Tweejaarlijks reputatie-onderzoek
Periodieke nieuwsbrief

 

Alle materiële thema's

  

Financiers, investeerders en kredietbeoordelaars

 

Verantwoording en toelichting

 

Periodiek overleg en verslag over financiële prestaties

 

Alle materiële thema's

Maatschappelijke stakeholders
Overheden

 

Rijksoverheid en Europese Unie

 

Belangen expressie en (pro-) actieve dialoog

 

Consultatie, inspreken, zienswijzen

 

Stimuleren duurzame energieopwekking, Samenwerken aan innovatieve oplossingen, Toekomstbestendig netwerk, Toegang tot betaalbare energie

  

Provincies, Gemeenten en Regionale Energie Strategieën

 

Afstemmen klimaat- en energieplannen en projecten

 

Consultatie, samenwerking, projecten (o.m. IPO en VNG)

 

Stimuleren duurzame energieopwekking, Samenwerken aan innovatieve oplossingen, Toekomstbestendig netwerk, Toegang tot betaalbare energie

Politiek

 

Eerste en Tweede Kamer, Staten
Generaal, ministeries

 

Informeren in algemene zin en op specifieke, actuele thema's

 

Relatiebeheer, werkbezoeken, pro-actief en reactief informeren
Kwalitatief onderzoek

 

Stimuleren duurzame energieopwekking, Samenwerken aan innovatieve oplossingen, Toekomstbestendig netwerk, Toegang tot betaalbare energie

Toezichthouders

 

Agentschap Telecom
Autoriteit Consument & Markt
Autoriteit Financiële Markten
Autoriteit Persoonsgegevens
Inspectie Leefomgeving en Transport
Staatstoezicht op de Mijnen
EU Toezichthouders
Inspectie Sociale zaken Werkgelegenheid

 

Informeren, uitwisseling en toelichting

 

Periodieke bijeenkomsten over actuele onderwerpen en issues Standaard en ad hoc informatieverzoeken

 

Leveringsbetrouwbaarheid, Veilig werken en veilige infrastructuur, Dataveiligheid, privacy en security

Energiesector

 

Cedec, Cogen
EnergieNederland
Energieproducenten/ -leveranciers
Energy Storage Nederland
Eurelectric, Eurogas, ENCS
European Distribution System
Flexible power Alliance Network (FAN)
Gasunie
IGU, IEA
Nedu
Netbeheer Nederland
Operators for electricity (Edso)
Stichting ElaadNL
TenneT
Werkgeversvereniging WENb

 

Kennisuitwisseling, partnerships, belangenbehartiging, samenwerking

 

Deelname bestuur
Werkgroepen

 

Leveringsbetrouwbaarheid, Veilig werken en veilige infrastructuur, Stimuleren duurzame energieopwekking, Samenwerken aan innovatieve oplossingen, Datagedreven Netbeheer, Aantrekken en ontwikkelen van talent, Tevreden klanten, Toekomstbestendig netwerk, Maatschappelijke verantwoordelijkheid in de keten, Dataveiligheid, privacy en cybersecurity, Toegang tot betaalbare energie

Leveranciers

 

Aannemers en industrie
Leveranciers goederen en diensten

 

Samenwerking,
Relatiebeheer,
Dialoog

 

Dag van de aannemerij
Leveranciersdagen
Thema-overleg
Overleg verantwoord inkopen

 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid in de keten

Kennisinstellingen

 

Onderwijs- en kennisorganisaties
Sustainable Electrical Energy Center of Expertise

 

Kennisuitwisseling en partnerships

 

Samenwerking met Radboud Universiteit, HAN, ROC's. Technische Universiteiten in Delft, Eindhoven en Twente.

 

Aantrekken en ontwikkelen van talent

Media

 

Landelijke, regionale media

 

Informeren, positioneren

 

Relatiebeheer, pro-actief informeren, crisiscommunicatie, kwalitatief onderzoek.

 

Alle materiële thema's

Maatschappelijke organisaties

 

Nudge

 

Faciliteren duurzame energievoorziening

 

Consultatie en dialoog over aanleg projecten

 

Stimuleren duurzame energieopwekking

  

Stichting de Opkikker
Nederland Cares

 

Vrijwilligerswerk

   

Welzijn op het werk

  

Woningbouwcorporaties, ontwikkelaars, bedrijfsleven

 

Participatie,
Dialoog en relatiebeheer

 

Afstemming, deelname aan verenigingen en stichtingen

 

Leveringsbetrouwbaarheid, Vilig werken en veilige infrastructuur, Stimuleren duurzame energieopwek, Samenwerken aan innovatieve oplossingen, Verantwoord investeringsbeleid, Toekomstbestendig netwerk, Toegang tot betaalbare energie

Partnerrelaties

 

Amsterdam Economic Board,
Economic Board Arnhem Nijmegen
European Energy-Information
Foundation rural energy services
Global Gasnetwork Initiative
Global Intelligent Utility Network coalition
Global Reporting Initiative
Global Smart City & Community Coalition
Groene Zaak
HIER Opgewekt
Interprovinciaal Overleg
Klimaatverbond Nederland
Management Community
MVO Nederland
Natuur & Milieu
Nederlandse Vereniging Duurzame Energie
NG Infra
Open compliance and ethics group
Sharing & Analysis Centre
Smart Energy Collective
Stichting de Energiebank
Stichting USEF
Stichting New Energy Coalition
The Open Global Data
Urgenda
Vereniging Eigen Huis
Vereniging Nederlandse Gemeenten
Woman Capital
World Economic Forum

 

Samenwerking met kennisinstellingen bedrijfsleven en overheid, duurzaamheid stimuleren, nieuwe modellen voor innovatie en maatschappelijke ontwikkeling

 

Deelname bestuur, bijeenkomsten, sponsoring, strategische samenwerking

 

Leveringsbetrouwbaarheid, Stimuleren duurzame energieopwekking, Samenwerken aan innovatieve oplossingen, Toekomstbestendig netwerk, Maatschappelijk verantwoordelijkheid in de keten, Corporate Governance en bedrijfsethiek, Welzijn op het werk, Dataveiligheid, privacy en cybersecurity, Toegang tot betaalbare energie

Alliander onderschrijft

In 2019 participeerden wij in de volgende Nederlandse maatschappelijke initiatieven

ILO Conventies

Sectorarrangement werkgelegenheid

OESO-richtlijnen

Concept Klimaatakkoord

  

Green deal Circulair Inkopen

  

Charter Talent naar de Top, Charter Diversiteit in Bedrijf

  

Manifest Sustainable Development Goals en LGBTi

  

CAO Netwerkbedrijven