Klimaatverandering, energieverbruik en CO2

Input en relaties relevant voor thema

Definitie van het thema

Alliander heeft als schakel in de energieketen verantwoordelijkheid voor het energiegebruik en daaraan gerelateerde CO2 emissies van haar netwerken, gebouwen en mobiliteit. Alsmede voor het bevorderen van een duurzame en efficiënte energieopwekking en het gebruik daarvan.

Stakeholderverwachting

Door het veranderende klimaat stijgt de zeespiegel en komen vaker extreme weerssituaties voor zoals stormen en langere periodes van droogte of neerslag. Klimaatverandering is een mondiaal probleem. Stakeholders verwachten een actief klimaatbeleid gericht op lagere emissies in de gehele energieketen. Naast eigen en energienetwerk gerelateerde emissies draagt onze rol bij de energietransitie bij aan lagere uitstoot door energiegebruik.

Onze langetermijndoelstelling

We streven naar verlaging van onze uitstoot van CO2. Per saldo willen we in 2023 klimaatneutraal zijn.

Bijdrage vanuit Alliander

Alliander bereidt zich voor op situaties waarin de bedrijfsvoering kan worden geraakt door de gevolgen van extreme weersomstandigheden. Tegelijkertijd hebben we een grote bruto CO2-voetafdruk. De uitstoot draagt bij aan klimaatverandering. Het is belangrijk om CO2 reductie na te streven, om deze impact te verkleinen. We voeren programma's gericht op vergroening.
Alliander onderneemt diverse activiteiten om aan CO2-emissiereductie te werken, het energiegebruik en de netverliezen vergroenen we in toenemende mate via de aankoop van Garantie van Oorsprong voor in Nederland geproduceerde duurzame energie. Met de Nederlandse netbeheerders werken we  aan uniformering voor het bepalen van onze voetafdruk. Onze CO2-gerelateerde uitstoot is hierdoor de laatste jaren steeds verder gedaald.

Relatie met Impactmodel Alliander: menselijk kapitaal

Klimaatverandering door CO2-uitstoot.

Relatie met strategie

Bereikbaarheid, Betaalbaarheid

Risico’s

Onvoldoende langetermijnoriëntatie van regelgeving

Stakeholderinformatie