Samenstelling van de organisatie

Bij Alliander werken we met een divers medewerkersbestand. Niet alleen in functioneel opzicht – er werken volop technici en ICT’ers, maar ook experts op het gebied van verandermanagement of financiën – alsook in leeftijd, geslacht en culturele achtergrond. Wij zijn ervan overtuigd dat we diversiteit nodig hebben om onze missie – iedereen toegang tot een betrouwbare, betaalbare en duurzame energievoorziening – in tijden van een uitdagende energietransitie te kunnen volbrengen. Als de samenleving, onze klanten en de arbeidsmarkt divers zijn, dan moet dat ook voor ons gelden. Beleid op het gebied van diversiteit en inclusie is dus een maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Organisatie ingedeeld volgens geslacht en leeftijd

Een organisatie waar iedereen zich thuis voelt

Alliander wil een divers bedrijf zijn, waar iedere medewerker volledig tot zijn recht komt. Tegelijkertijd streven we naar een goede diversiteitsbalans op alle niveaus en een gevarieerd personeelsbestand. Wij zijn er van overtuigd dat diversiteit ons een aantrekkelijke werkgever maakt voor talent, dat het iedereen ruimte geeft om het beste van zichzelf te laten zien en bijdraagt aan de kwaliteit van onze besluitvorming en het innovatief vermogen. Daarom stimuleren we het aantrekken van vrouwen in leidinggevende en technische posities, mensen met een migratie-achtergrond en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Lancering Wij zijn Nexus

Op 20 mei, de dag vóór de internationale culturele diversiteitsdag, lanceerden we ons cultureel medewerkersnetwerk Wij zijn Nexus. Dit netwerk zorgt ervoor dat we het gesprek over culturele diversiteit blijven voeren. Het helpt mee om onze HR-processen inclusiever te maken en biedt trainingen voor medewerkers met een andere startpositie dan medewerkers met een autochtone achtergrond.

Diversity Day

Op 6 oktober vierden we Diversity Day. Meer dan 200 medewerkers sloten zich aan en kregen de mogelijkheid om online webinars of workshops te volgen over diversiteit en inclusiviteit. Naast samenwerking met andere organisaties op het gebied van diversiteit zijn we in 2020 een samenwerking gestart met AGORA, een partner die onze missie over eerlijke kansen voor iedereen deelt.

Percentage vrouwen in leidinggevende posities

Het aandeel vrouwen in leidinggevende posities lag eind 2020 op 29,0% (2019: 26,9%). De score is het resultaat van het diversiteitsbeleid dat Alliander de afgelopen jaren heeft gevoerd. De belangrijkste kernpunten van dit beleid zijn voorbeeldgedrag en expliciete steun door de top, concrete doelstellingen waarop wordt gestuurd en het zorgen voor gelijke kansen voor vrouwen in selectieprocedures. De doelstelling is dat in 2024 33% van de leidinggevende posities door vrouwen wordt vervuld. Eind 2020 bedroeg het percentage vrouwen in de Raad van Bestuur door uitbreiding van de raad 25%. De huidige samenstelling van de Raad van Bestuur vertegenwoordigt een goede balans in termen van diversiteit van kennis, achtergrond en ervaring en leeftijd. Het percentage vrouwen in de Raad van Commissarissen is 50%. 

Medewerkers met een migratie-achtergrond

Om ons te presenteren aan (potentiële) medewerkers met een migratie-achtergrond, kiezen we er expliciet voor de diversiteit binnen onze organisatie te benutten. Het inzetten van rolmodellen blijkt effectief. Daarnaast werven we via specifieke kanalen en maken we gebruik van het netwerk van Wij zijn Nexus, Echo (mentorprogramma voor afgestudeerden met een migratie achtergrond) en Agora (netwerkorganisatie voor diversiteit en inclusie).

Kansen bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

Alliander is ervan overtuigd dat het hebben van werk bijdraagt aan maatschappelijke participatie. Daarom werken wij sinds 2009 aan het verhogen van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Alliander vindt het zijn plicht om zich maximaal in te spannen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven op een baan. Het hebben van werk is vaak bepalend voor het wel of niet maatschappelijk mee kunnen komen. Daarnaast onderschrijft Alliander het grote maatschappelijke belang van de banenafspraak door het duurzaam plaatsen van mensen met een arbeidsbeperking op volwaardige werkplekken binnen Alliander. In 2020 hebben we in totaal 108 personen een werk- of ervaringsplek aangeboden.