Bijdrage aan mondiale doelen

Alliander draagt met zijn activiteiten bij aan de Sustainable Development Goals (SDG’s), die in 2015 door de lidstaten van de Verenigde Naties zijn aangenomen. Het zijn zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen, die een eind moeten maken aan armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering in 2030. Ook Nederland heeft zich eraan verbonden. Overheid, politiek en bedrijfsleven werken aan concretisering van hun bijdrage. Het CBS rapporteert jaarlijks over de voortgang van de werelddoelen in Nederland.

Alliander en de werelddoelen: impact als uitgangspunt

In 2020 hebben we onze bijdrage aan de SDG’s opnieuw in beeld gebracht. We hebben twee SDG’s toegevoegd aan de vier eerder geïdentificeerde SDG 7, 8, 11 en 12. Dit betreft SDG 9 - Industrie, innovatie en infrastructuur en SDG 13 - Klimaatactie. Beide liggen in het verlengde van onze kernactiviteiten. We onderzoeken waar onze invloed het grootst is en waar we de meeste maatschappelijke waarde kunnen helpen behalen. Hiertoe hebben we de SDG’s vergeleken met onze bedrijfsvoering, de kernactiviteiten en ons proces van waardecreatie. Daarbij kijken we welke doelen het beste aansluiten bij eigen initiatieven, doelstellingen en strategie en kijken we naar de verwachting van onze stakeholders. De zes doelen corresponderen met een aantal materiële thema’s voor dit jaarverslag zoals toegang tot duurzame energie, goede arbeidsomstandigheden, verduurzaming van infrastructuren, innovatie, verantwoord ketenbeheer en klimaatactie.  

Onze bijdrage aan de SDG’s: samenloop met strategie en impact

Het resultaat van de SDG-analyse is vastgelegd in onze connectiviteitstabel. In deze tabel wordt de samenhang tussen ons proces van waardecreatie, de materiële thema’s, prestaties en de SDG’s duidelijk. In onderstaande tabellen verwijzen we eveneens naar andere delen van het verslag voor meer toelichting. 

SDG 7: Betaalbare en duurzame energie

 

Energienetbeheerders spelen een essentiële rol in het waarborgen van veilige, betaalbare en constante beschikbaarheid van - duurzame - energie. Dit doel valt grotendeels samen met onze missie en strategie. Wij zien kansen en uitdagingen voor de ordening van de warmtemarkt en energieopslag, flexibiliteitsmarkten, het slim kunnen en mogen aansluiten, verdere systeemintegratie en het voorkomen van netproblemen. Via onze ketenpartners willen wij een bijdrage blijven leveren aan verduurzaming van de energievoorziening tegen lage kosten.

 

Subdoelen

Wij dragen bij aan SDG: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 en 7.5. Voor ons zijn doel 7.1, het zorgen voor universele toegang tot betaalbare, betrouwbare energie en doel 7.2, het aandeel van hernieuwbare energie te vergroten, van belang. Daarom hebben wij aan deze twee doelen indicatoren gekoppeld om de voortgang te monitoren.

Connectiviteitstabel

Impact

Onze impact op SDG 7 komt tot uitdrukking in de investeringen die wij doen om het aandeel getransporteerde hernieuwbare energie via onze netwerken te vergroten waarbij wij de maatschappelijke kosten voor energie in de toekomst ook zo laag mogelijk willen houden.

Onze impact op de maatschappij

Onze resultaten in 2020

- Uitvalduur: 23,2 minuten (2019: 21,9 minuten).
- Aantal kabelnummers met meer dan vijf storingen: 17.
- Afspraken met gemeenten over hoe wij hen de komende jaren kunnen begeleiden om de energietransitie vorm te geven.
- Stappen gezet bij het in beeld brengen van onze impact op SDG 7.
- Aantal aansluitingen duurzame opwek met 29% toegenomen naar 494.000.

Ons netwerk

Bijdrage op de lange termijn

- Jaarlijks alle nieuwe decentrale opwek in onze regio's aansluiten.
- In 2022 met 100% van onze gemeenten en corporaties afspraken gemaakt over de warmtetransitie.
- Streven naar een hoge leveringsbetrouwbaarheid.
- Investeringen in flexoplossingen die netinvesteringen voorkomen.

Ons netwerk

Acties en beleid

- Streven naar zo laag mogelijke kosten voor de klant en een zo eerlijk mogelijke verdeling van de kosten.
- Faciliteren van de energietransitie door bijvoorbeeld het aanbieden van open en duurzame warmtenetten Innovaties die net-investeringen voorkomen.
- Sturen op toename van energie-efficiëntie in eigen bedrijfsvoering.
- Inzicht bieden in energieverbruik met Smart meter en opties voor applicaties op meter.
- Deelnemen aan internationale initiatieven gericht op kennisdelen en technologieontwikkeling en toepassing.

Ons netwerk

   

SDG 8: Waardig werk en economische groei

 

We werken voortdurend aan een veilige en eerlijke werkomgeving voor al onze medewerkers en aan een inclusieve bedrijfscultuur.

 

Subdoelen

Wij dragen bij aan SDG 8.8, het beschermen van arbeidsrechten en bevorderen van veilige werkomgevingen. In ons inkoop- en aanbestedingsbeleid sturen wij op goede arbeidsomstandigheden en het naleven van internationale conventies. Wie voor ons werkt, voldoet aan dezelfde veiligheidsnormen die wij in eigen huis stellen. SDG 8.5, de volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor alle vrouwen en mannen. Inclusief jonge mensen en personen met een handicap op basis van een gelijk loon voor werk van gelijke waarde.

Connectiviteitstabel

Impact

Onze impact op SDG 8 komt tot uitdrukking door de positieve bijdrage aan het welzijn van medewerkers en arbeid in Nederland.

Onze impact op de maatschappij

Onze resultaten in 2020

- aantal leerplekken voor mensen die vallen onder de Participatiewet: 108.
- percentage vrouwen in leidinggevende posities: 29,0%.

Een aantrekkelijke werkgever

Bijdrage op de lange termijn

- Duurzaam werk bieden aan mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt, die voldoen aan de Participatiewet.
- Werkervaring, stages en andere leerervaringen bieden voor een brede doelgroep.
- In 2024 voldoen aan de Quotumwet.
- In 2024 is 33% van onze leidinggevenden vrouw.
- Verzuim lager dan 4,3%.

Een aantrekkelijke werkgever

Acties en beleid

- Blijvend ontwikkelen en opleiden van al onze medewerkers.
- Hoog niveau veiligheidsladder.
- Arbeidsparticipatie via Step2Work.
- Medewerkers bewust maken en ondersteunen met gezondheidsbevordering bijvoorbeeld met Alliander fit.
- Diversiteit en inclusie: stimuleren van het aantrekken van vrouwen in leidinggevende posities, niet-westerse allochtonen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Een aantrekkelijke werkgever

Een veilige werk en dataomgeving

   

SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur