Financiële positie

Ontwikkeling schuldpositie

Hieronder is de ontwikkeling van de nettoschuldpositie gedurende het jaar 2020 opgenomen.

Ontwikkeling nettoschuldpositie

De nettoschuldpositie is met circa € 300 miljoen gestegen en bedraagt € 2.507 miljoen ultimo 2020 (31 december 2019: € 2.223 miljoen). 

Nettoschuldpositie

Nettoschuldpositie

€ miljoen

31 december 2020

31 december 2019

Langlopende financiële verplichtingen

2.479

 

1.765

 

Kortlopende financiële verplichtingen

8

 

297

 

Verplichtingen uit hoofde van leases

217

 

226

 

Brutoschuldpositie

 

2.704

 

2.288

     

Liquide middelen

298

 

153

 

Beleggingen die dienen ter dekking van leaseverplichtingen uit hoofde van cross border leases

147

 

160

 

Totaal liquide middelen en beleggingen

 

445

 

313

     

Nettoschuldpositie volgens de jaarrekening (IFRS)

 

2.259

 

1.975

     

50% van de achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

 

248

 

248

     

Nettoschuldpositie volgens financieel beleid Alliander

 

2.507

 

2.223

Alliander heeft een EMTN-programma van € 3 miljard. Per 31 december 2020 staat voor een boekwaarde van € 1.990 miljoen (nominaal: € 2.000 miljoen) aan obligaties uit. Voor de uitgifte van kortlopend schuldpapier beschikt Alliander over een ECP-programma van € 1.500 miljoen. Gedurende het jaar heeft Alliander diverse malen ECP-leningen uitgegeven. Per ultimo 2020 staan geen ECP-leningen uit (ultimo 2019: € 289 miljoen).

Rentedragende leningen

Het aflossingsschema van de rentedragende leningen ultimo 2019 en 2020 is als volgt:

Aflossingsschema rentedragende leningen

De bedragen in 2022, 2024, 2026 en 2030 hebben voornamelijk betrekking op de aflossingen van obligatieleningen. De overige bedragen hebben betrekking op aflossingen van aandeelhoudersleningen en overige leningen.

Beschikbare financieringsruimte voor groene financering

Alliander heeft sinds 2016 een viertal groene financieringen afgesloten, waaronder drie groene obligatieleningen. Met de opbrengsten van deze financieringen zijn diverse activa gefinancierd die nader gedefinieerd zijn in het Green Finance Framework (https://www.alliander.com/nl/investor-relations/financiering/groene-obligaties/).  Over deze activa en financieringen is in aparte rapportages verantwoording afgelegd (https://www.alliander.com/nl/investor-relations/financiering/groene-obligaties/). Onderdeel van deze rapportages is de zogenaamde allocatietabel. Deze geeft inzicht in de omvang en samenstelling van de groene activa portefeuille en de groene financieringen van Alliander N.V.

Bijgaand de allocatietabel per ultimo 2020. Dit is de geactualiseerde versie van de tabel zoals opgenomen in het Green Finance Report 2020 van 15 september 2020.

Allocatietabel: aanwending van de opbrengsten uit groene financiering

€ miljoen

Netto boekwaarde

Wegingsfactor

Gewogen bedrag

Elektriciteitsnetwerk (distributienet en aansluitingen)

3.098

26,2%

812

Totaal hernieuwbare energie

3.098

26,2%

812

    

Slimme meters

537

100,0%

537

Glasvezel netwerk

53

100,0%

53

Totaal energie-efficiëntie

590

100,0%

590

    

Duiven

70

100,0%

70

Totaal duurzame gebouwen

70

100,0%

70

    

Totaal portefeuille groene activa

-

-

1.472

€ miljoen

Instrument (ISIN)

Uitgiftedatum

Afloopdatum

Hoofdsom

Groene obligatielening

XS1400167133

22-04-2016

22-04-2026

300

Groene obligatielening

XS2014382845

24-06-2019

24-06-2032

300

Groene onderhandse lening

XS2152901315

08-04-2020

08-04-2035

100

Groene obligatielening

XS2187525949

10-06-2020

10-06-2030

500

     

Totaal groene financiering

   

1.200

De tabel geeft aan dat de netto boekwaarde van groene activa per 31 december 2020 € 1.472 miljoen bedraagt. Dit betekent een toename van € 256 miljoen sinds 30 juni 2020. Hierdoor is per ultimo 2020 voor € 272 miljoen aan groene financieringsruimte beschikbaar.

De wegingsfactor voor de activacategorie hernieuwbare energie is per ultimo 2020 vastgesteld op 26,2% (bron: energieopwek.nl). Dit betreft het aandeel hernieuwbare opwek in de totale productiecapaciteit voor elektriciteit in Nederland. Er is voor gekozen om niet ons volledige elektriciteitsnet in aanmerking te laten komen voor groene financiering maar slechts het deel dat wordt ingezet om groene stroom te distribueren.