Financiële resultaten 2020

Financiële stromen binnen Alliander

De inkomsten van Alliander bestaan voor ongeveer 85% uit gereguleerde inkomsten van de netbeheerder Liander en voor circa 15% uit overige inkomsten. Hierbij valt te denken aan inkomsten uit verhuur van grootverbruikmeters en transformatoren, inkomsten op het gebied van nieuwe activiteiten en inkomsten uit activiteiten van andere niet-gereguleerde bedrijven. Netbeheerder Liander publiceert zelfstandig een jaarverslag over zijn prestaties in 2020. Dit jaarverslag zal in het tweede kwartaal van 2021 verschijnen.

De belangrijkste uitgaven hebben betrekking op instandhoudingswerkzaamheden voor de elektriciteits- en gasnetten en de operationele kosten ten behoeve van alle overige activiteiten. In 2020 is voor bijna € 900 miljoen aan investeringen uitgevoerd, met name ten behoeve van de vervanging en uitbreiding van onze netten en het plaatsen van slimme meters. De investeringen bedragen ongeveer 37% van onze uitgaven. Daarnaast wordt jaarlijks dividend uitgekeerd aan onze aandeelhouders en wordt rente vergoed aan de houders van de achtergestelde eeuwigdurende obligatielening en andere financiers. De dividend- en rentebetalingen over 2020 bedragen ongeveer 5% van onze totale uitgaven. Tenslotte betalen we precarioheffingen aan gemeenten en vennootschapsbelasting aan de fiscus. Dit is ongeveer 8% van onze uitgaven.

Kostenbewust en efficiënt werken

Alliander investeert steeds meer in de verzwaring en uitbreiding van de netten vanwege de energietransitie. Om deze investeringen op een verantwoorde wijze te kunnen blijven financieren is in 2018 een meerjarig, organisatie-breed kostenbesparingsprogramma gestart. Met behulp van dit programma wordt geprobeerd zowel de kosten te verlagen als de productiviteit te verhogen.

Fundament onder het programma is de continue aandacht voor het verhogen van het kostenbewustzijn in de gehele organisatie en het kritisch afwegen welke activiteiten echt nodig zijn om ons werk, met behoud van veiligheid en kwaliteit, te kunnen uitvoeren.

Daarnaast richt het programma zich op het vereenvoudigen en verbeteren van de processen, onder andere door activiteiten te standaardiseren en te digitaliseren. Hiermee willen we slimmer en efficiënter gaan werken. Dat leidt niet alleen tot besparingen maar ook tot capaciteit om het werk te verzetten. Ook richten wij ons op het aanscherpen van inkoopafspraken en op het verlagen van de indirecte kosten, onder andere door het aanpassen van (interne) beleidsafspraken en het verlagen van de inzet van extern personeel.

Met deze maatregelen is ultimo 2020 ten opzichte van 2017 ruim € 100 miljoen bespaard. Dit betreft zowel kostenreducties als efficiëntieverbeteringen.