Geconsolideerde balans

€ miljoen

Noot

2020

2019

Activa

     

Vaste activa

     

Materiële vaste activa

3

7.958

 

7.476

 

Gebruiksrecht vaste activa

3

66

 

63

 

Immateriële vaste activa

4

343

 

313

 

Investeringen in deelnemingen en joint ventures

5

6

 

6

 

Beleggingen in obligaties

6

147

 

160

 

Overige financiële activa

7

66

 

58

 

Latente belastingvorderingen

17

159

 

165

 

Totaal vaste activa

  

8.745

 

8.241

      

Vlottende activa

     

Voorraden

9

69

 

60

 

Handels- en overige vorderingen

10

307

 

334

 

Liquide middelen

11

298

 

153

 

Totaal vlottende activa

  

674

 

547

      

Activa aangehouden voor verkoop

33

 

3

 

3

      

Totaal activa

  

9.422

 

8.791

      

Eigen vermogen en verplichtingen

     

Eigen vermogen

12

    

Aandelenkapitaal

 

684

 

684

 

Agioreserve

 

671

 

671

 

Achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

 

495

 

495

 

Hedge reserve

 

-2

 

-2

 

Overige reserves

 

2.256

 

2.123

 

Resultaat boekjaar

 

224

 

253

 

Totaal eigen vermogen

  

4.328

 

4.224

      

Verplichtingen

     

Langlopende verplichtingen

     

Rentedragende verplichtingen

13

2.479

 

1.765

 

Verplichtingen uit hoofde van leases

19

199

 

209

 

Vooruitontvangen opbrengsten

14

1.837

 

1.737

 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen

15

29

 

31

 

Latente belastingverplichtingen

17

1

 

3

 

Overige voorzieningen

16

30

 

23

 

Totaal langlopende verplichtingen

  

4.575

 

3.768

      

Kortlopende verplichtingen

     

Handelsschulden en overige te betalen posten

18

145

 

151

 

Belastingverplichtingen

 

88

 

90

 

Rentedragende verplichtingen

13

8

 

297

 

Verplichtingen uit hoofde van leases

19

18

 

17

 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen

15

36

 

27

 

Overlopende passiva

8,
18

224

 

217

 

Totaal kortlopende verplichtingen

  

519

 

799

      

Totaal verplichtingen

  

5.094

 

4.567

      

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

  

9.422

 

8.791