Geconsolideerd kasstroomoverzicht

€ miljoen

Noot

2020

2019

Kasstroom uit operationele activiteiten

30

    

Resultaat na belastingen

  

224

 

253

Aanpassingen voor:

     

- financiële baten en lasten

27, 28

 

41

 

52

- belastingen

29

 

55

 

76

- resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures en minderheidsbelang derden

5

 

-1

 

-2

- afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen

22, 26

 

388

 

378

Veranderingen in werkkapitaal:

     

- voorraden

 

-9

 

6

 

- handels- en overige vorderingen

 

21

 

12

 

- handelsschulden en overlopende passiva

 

1

 

-32

 

Totaal veranderingen in werkkapitaal

  

13

 

-14

      

Mutatie belastinglatenties, voorzieningen, derivaten en overig

  

2

 

-1

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

  

722

 

742

      

Betaalde rente

 

-38

 

-48

 

Ontvangen rente

 

-

 

1

 

Ontvangen dividend deelnemingen

 

1

 

-

 

Betaalde (ontvangen) winstbelasting

 

-51

 

-57

 

Totaal

  

-88

 

-104

      

Kasstroom uit operationele activiteiten

  

634

 

638

      

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

30

    

Investeringen in materiële vaste activa

3

-890

 

-834

 

Bijdrage investeringen van derden

14

175

 

124

 

Aankoop TReNT

 

-60

 

-

 

(Des-)investeringen in financiële activa (deelnemingen en joint ventures)

 

-

 

-3

 
      

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

  

-775

 

-713

      

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

30

    

Aangetrokken (afgeloste) ECP-financiering

13

-289

 

291

 

Aangetrokken langlopende leningen

13

847

 

296

 

Afgeloste langlopende leningen

14

-134

 

-321

 

Aflossing op verstrekte kortlopende leningen

13

6

 

-

 

Aflossing leaseverplichtingen

 

-22

 

-20

 

Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

12

-8

 

-8

 

Betaald dividend

 

-114

 

-150

 
      

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

  

286

 

88

      

Nettokasstroom

  

145

 

13

      

Liquide middelen per 1 januari

  

153

 

140

Nettokasstroom

  

145

 

13

      

Liquide middelen per 31 december

  

298

 

153