Noot 38 Immateriële vaste activa

€ miljoen

Goodwill

Overige immateriële activa

Totaal

Stand per 1 januari 2019

   

Aanschafwaarde

68

4

72

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-

-4

-4

    

Boekwaarde per 1 januari 2019

68

-

68

    

Mutaties 2019

   

Afschrijvingen

-

-

-

Totaal

-

-

-

    

Stand per 31 december 2019

   

Aanschafwaarde

68

4

72

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-

-4

-4

    

Boekwaarde per 31 december 2019

68

-

68

    

Mutaties 2020

   

Afschrijvingen

-

-

-

Totaal

-

-

-

    

Stand per 31 december 2020

   

Aanschafwaarde

68

-

68

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-

-

-

    

Boekwaarde per 31 december 2020

68

-

68

De post immateriële vaste activa bestaat ultimo 2020 met name uit goodwill die verband houdt met de aankoop van Endinet (€ 61 miljoen) die is gealloceerd aan Liander en uit goodwill voor Stam (€ 7 miljoen), zie noot [4].