Noot 46 Voorzieningen

€ miljoen

Jubileum-uitkeringen

Reorganisatie-kosten

Overige voorzieningen

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2019

14

6

10

30

     

Mutaties 2019

    

Vrijval

-1

-4

-12

-17

Dotaties

2

13

22

37

Onttrekking

-1

-11

-8

-20

Herrubricering naar kortlopende verplichting

-

-

1

1

Afwikkelingen en overige mutaties

-

1

-

1

Totaal

-

-1

3

2

     

Boekwaarde per 31 december 2019

14

5

13

32

     

Mutaties 2020

    

Interne overdrachten

-

-

-1

-1

Vrijval

-

-6

-2

-8

Dotaties

3

14

22

39

Onttrekking

-1

-8

-8

-17

Herrubricering naar kortlopende verplichting

-

-2

-1

-3

Afwikkelingen en overige mutaties

-3

-

-11

-14

Totaal

-1

-2

-1

-4

     

Boekwaarde per 31 december 2020

13

3

12

28

Jubileumuitkeringen; worden vooraf in deze voorziening opgebouwd voor alle eigen personeel. De Netwerkbedrijven hebben eind 2018 overeenstemming over een nieuwe cao met de vakbonden bereikt. In de nieuwe cao is de jubileumregeling aangepast. Dit houdt in dat de jubileumuitkeringen bij 10, 20, 30, 40 en 50 dienstjaren alsmede de regeling evenredige jubileumuitkering komen te vervallen. Voorts komt de uitkering bij pensionering (1,5 maandsalaris) te vervallen per 1 januari 2020. De aangepaste jubileumregeling dekt de jubileumuitkeringen bij het bereiken van het 25-, 40-jarig dienstverband. Daarnaast houden werknemers geboren vóór 1 januari 1963 (58 jaar of ouder) en in dienst op 31 december 2019 hun recht op uitkering bij pensionering. Tevens blijft het 50 jarig jubileum nog 5 jaar in stand na 1 januari 2020. De voorziening ultimo 2020 bedraagt € 13 miljoen.

Onder de voorziening voor ontslagvergoedingen/reorganisaties worden opgenomen de vergoedingen en/of aanvullingen op uitkeringen die worden betaald aan medewerkers met wie de arbeidsrelatie is of waarschijnlijk wordt beëindigd. De uitkeringen en aanvullingen zijn gebaseerd op het Sociaal Plan van Alliander en individuele afspraken. Het Sociaal Plan wordt periodiek onderhandeld en vastgesteld. Gedurende 2020 is een bedrag van € 14 miljoen toegevoegd aan de reorganisatievoorziening (2019: € 13 miljoen). De voorziening voor ontslagvergoedingen/reorganisaties, inclusief het kortlopend deel van € 7 miljoen bedroeg aan het eind van 2020 € 10 miljoen (2019: € 10 miljoen).

De overige voorzieningen bestaan onder meer uit de voorzieningen voor langdurig ziekteverlof.