Noot 2 Gesegmenteerde informatie

Alliander onderscheidt over 2020 de volgende te rapporteren segmenten:

  • Netbeheerder Liander;

  • Overig.

Deze indeling heeft plaatsgevonden op basis van de interne rapportagestructuur, in het bijzonder de interne geconsolideerde en gesegmenteerde maandrapportage, het jaarplan en het business plan.

Netbeheerder Liander vormt het grootste bedrijf binnen de Alliander-groep. Liander zorgt voor de aansluiting en het transport van gas en elektriciteit in Gelderland en in delen van Noord-Holland, Flevoland, Friesland en Zuid-Holland en is met ruim 85% van de omzet het grootste bedrijfsonderdeel van Alliander.

Het segment Overig betreft het geheel van de overige operationele segmenten binnen de Alliander-groep, zoals de activiteiten van Qirion, Stam, Alliander AG, nieuwe activiteiten, de staven en de service-units. Qirion levert diensten op het gebied van aanleg en onderhoud van complexe energie-infrastructuren, zowel voor Liander als voor derden. Alliander AG verricht activiteiten op het gebied van netbeheer en openbare (stads)verlichting in Duitsland. Stam is een middelgroot aannemingsbedrijf in Noord-Holland en voert werkzaamheden uit op het gebied van netaanleg en -onderhoud. Deze werkzaamheden vinden plaats in opdracht van derden als ook in opdracht van Liander. Bij de (nieuwe) activiteiten wordt er onder meer gericht geïnvesteerd in elektrische mobiliteit, duurzame gebiedsontwikkeling en duurzaam wonen. De stafdiensten en service-units bestaan onder meer uit Shared Services en IT die werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van onder andere Liander. Deze activiteiten kunnen worden samengevoegd in één segment, omdat ze niet aan de kwantitatieve criteria voldoen om zelfstandig als segment te kwalificeren.

Met uitzondering van staf- en service-units vertonen de overige operationele segmenten vergelijkbare economische kenmerken naar de aard van de producten en diensten en de aard van de productieprocessen, te weten: levering, aanleg, beheer en onderhoud van energiegerelateerde producten en diensten. Andere economische kenmerken in de zin van cliënten en distributiekanalen zijn gelet op de omvang deze overige operationele segmenten niet relevant voor het onderscheiden van te rapporteren segmenten. Omdat verder geen van de overige operationele segmenten voldoet aan kwantitatieve criteria om als zelfstandig te rapporteren segment te kwalificeren, zijn deze operationele segmenten geaggregeerd tot het segment Overig.

Rapportage

Alliander stelt periodiek een managementrapportage op ten behoeve van de Raad van Bestuur en per kwartaal voor de Raad van Commissarissen. Deze rapportages worden zowel voor de balans als voor de winst-en-verliesrekening met dezelfde waarderingsgrondslagen en rubricering opgesteld als de financiële informatie in de jaarrekening. De Raad van Bestuur beoordeelt de bedrijfsresultaten aan de hand van deze rapportages. De financiële rapportages betreffen met name de geconsolideerde en de segmentinformatie over de operationele kosten. Daarnaast is het bedrijfsresultaat opgenomen op vergelijkbare basis, dat wil zeggen exclusief bijzondere posten en fair value mutaties. Het bedrijfsresultaat is de resultante van de totale opbrengsten verminderd met de totale kosten.

Onderstaand staat een overzicht van de primaire segmentatie weergegeven. In dit overzicht is tevens de aansluiting met de gerapporteerde cijfers weergegeven.

Toelichting

De externe opbrengsten van Liander bestaan voor het merendeel uit de opbrengst van de transport-, aansluit- en meetdienst. In het segment Overig betreffen de externe opbrengsten vooral de verrichte dienstverlening door Qirion, nieuwe activiteiten en Stam en de opbrengsten van netbeheeractiviteiten in Duitsland. De eliminaties zijn het gevolg van de interne dienstverlening van de stafdiensten, service-units (zoals IT en Shared Services) en Stam aan Liander. Deze interne leveringen worden tegen kostprijs geleverd.

Primaire segmentatie

€ miljoen

Netbeheerder Liander

Overig

Eliminaties

Totaal

Herrubricering naar gerapporteerd en bijzondere posten

Gerapporteerd

Winst-en-verliesrekening

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

Bedrijfsopbrengsten

            

Externe opbrengsten

1.835

1.773

220

197

-

-

2.055

1.970

-

-

2.055

1.970

Interne opbrengsten

7

10

361

336

-368

-346

-

-

-

-

-

-

             

Totaal bedrijfsopbrengsten

1.842

1.783

581

533

-368

-346

2.055

1.970

-

-

2.055

1.970

             

Bedrijfskosten

            

Kosten van inkoop energie, grond- en hulpstoffen

627

514

96

80

-162

-142

561

452

-

-

561

452

Operationele kosten

730

714

446

420

-206

-204

970

930

19

17

989

947

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

353

334

108

109

-

-

461

443

-

6

461

449

Geactiveerde productie

-191

-187

-84

-70

-

-

-275

-257

-

-

-275

-257

             

Totaal bedrijfskosten

1.519

1.375

566

539

-368

-346

1.717

1.568

19

23

1.736

1.591

             

Bedrijfsresultaat

323

408

15

-6

-

-

338

402

-19

-23

319

379

             

Financiële baten

10

14

85

79

-67

-76

28

17

-

-

28

17

Financiële lasten

-78

-91

-58

-50

67

76

-69

-65

-

-4

-69

-69

Aandeel in resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures

1

1

-

-

-

-

1

1

-

-

1

1

Belastingen

-64

-74

-13

-15

-

-

-77

-89

22

13

-55

-76

             

Resultaat na belastingen uit voortgezette activiteiten

192

258

29

8

-

-

221

266

3

-14

224

252

             

Belang derden resultaat

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1

             

Resultaat na belasting

192

258

29

9

-

-

221

267

3

-14

224

253

             

Gesegmenteerde activa en verplichtingen

            

Totaal activa

8.236

7.810

3.412

3.205

-2.226

-2.224

9.422

8.791

-

-

9.422

8.791

Niet-geconsolideerde deelnemingen

2

-

4

1

-

-

6

1

-

-

6

1

Niet-geconsolideerde joint ventures

-

2

-

3

-

-

-

5

-

-

-

5

Verplichtingen (lang- en kortlopend)

5.803

5.330

2.862

2.415

-3.571

-3.178

5.094

4.567

-

-

5.094

4.567

             

Overige gesegmenteerde gegevens

            

Investeringen in materiële vaste activa

796

746

94

88

-

-

890

834

-

-

890

834

Aantal eigen medewerkers ultimo boekjaar

3.070

3.043

2.824

2.660

-

-

5.894

5.703

-

-

5.894

5.703

Het resultaat na belastingen in 2020 is evenals het resultaat na belastingen over 2019 vrijwel volledig toerekenbaar aan de aandeelhouders van Alliander N.V.

Herrubricering naar gerapporteerd en bijzondere posten

In 2020 zijn er enkel bijzondere posten opgenomen in de kolom 'herrubricering naar gerapporteerd en bijzondere posten'. De bijzondere last bij de operationele kosten heeft betrekking op organisatieaanpassingen (€ 9 miljoen) en een voorziening voor een verlieslatend onderhoudscontract in een van de bedrijfsonderdelen (€ 10 miljoen). In 2019 bedroeg de last voor de organisatieaanpassingen eveneens € 9 miljoen en de voorziening voor een verlieslatend onderhoudscontract in een van de bedrijfsonderdelen € 8 miljoen.

De bijzondere financiële lasten in 2019 bestaan uit de kosten voor de afwaardering van een langlopende vordering inzake warmteactiviteiten als gevolg van het stoppen van de productie (€ 4 miljoen).

De bate in 2020 is het gevolg van de impact van voornoemde bijzondere items op de vennootschapsbelasting (€ 3 miljoen, 2019: bate van € 4 miljoen), maar vooral door het niet doorgaan van de in 2019 aangekondigde tariefsverlaging voor de vennootschapsbelasting. Als gevolg hiervan heeft een herwaardering van de belastinglatenties plaatsgevonden, wat leidt tot een bate van € 19 miljoen in 2020 (2019: bate van € 9 miljoen).

Gesegmenteerde activa

De bedragen in de kolom eliminaties bij totaal activa betreffen met name de eliminaties van de deelnemingen van Alliander. De eliminaties bij de post verplichtingen hebben betrekking op de rekening-courant verhoudingen tussen de dochterondernemingen en Alliander. Binnen de Alliander-groep is sprake van concernfinanciering, waarbij de externe verhoudingen op centraal niveau worden verantwoord. Alle dochterondernemingen hebben een rekening-courant verhouding met Alliander. Er zijn geen niet-gealloceerde activa en passiva.

Productsegmentatie

Ingevolge IFRS 15 is in onderstaand overzicht de splitsing van de netto-omzet categorieën naar producten vermeld (productsegmentatie).

€ miljoen

Segmentatie naar producten geconsolideerde netto-omzet

 

Totaal

TAD Elektriciteit

Transportdienst Gas

Aansluitdienst Gas

Meetdienst KVB Elektriciteit

Meetdienst KVB Gas

Overige activiteiten

Netto-omzet 2020

2.009

1.155

332

109

118

67

228

Netto-omzet 2019

1.930

1.132

333

88

113

65

199

De netto-omzet over 2020 bedraagt € 2.009 miljoen (2019: € 1.930 miljoen), de overige baten zijn € 46 miljoen (2019: € 40 miljoen).

Opgeteld bedragen de externe opbrengsten € 2.055 miljoen (2019: € 1.970 miljoen).

Seizoensinvloeden

Het resultaat van Alliander wordt niet in materiële zin beïnvloed door seizoensinvloeden.

Geografische segmentatie

 

Externe opbrengsten

Materiële vaste activa

Immateriële vaste activa

Niet-geconsolideerde deelnemingen en joint ventures

€ miljoen

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

Nederland

2.001

1.922

7.907

7.427

320

289

6

6

Buitenland

54

48

53

49

23

24

-

-

         

Totaal

2.055

1.970

7.960

7.476

343

313

6

6

De categorie buitenland heeft volledig betrekking op de activiteiten in Duitsland.