Noot 8 Derivaten

 

Vlottende activa

Vaste activa

Kortlopende verplichtingen

Langlopende verplichtingen

€ miljoen

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

Vreemde-valutacontracten

-

-

-

-

-

2

-

-

         

Boekwaarde per 31 december

-

-

-

-

-

2

-

-

Derivaten worden gewaardeerd tegen reële waarde.

In 2020 is vanuit het ‘Euro-Commercial Paper Programme’ de in 2019 aangetrokken financiering in vreemde valuta afgelost. Om valutarisico te voorkomen zijn de vreemde valuta in 2019 middels een tweetal FX-swaps direct omgezet in euro’s. Met de aflossing van de financiering zijn ook de valutacontracten afgewikkeld. Per ultimo 2020 is de waarde nihil (2019: € 2 miljoen).