GRI Content Index

GRI Standards
nummer

 

Omschrijving

 

Verwijzing

 

Omissie

ALGEMENE INFORMATIE - GENERAL DISCLOSURES: SRS 102 (2016)*

ORGANISATIEPROFIEL

102-1

Naam van de organisatie

Het profiel van Alliander

 

102-2

Voornaamste merken, producten en/of diensten

Het profiel van Alliander- Hoe we georganiseerd zijn

 

102-3

Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie

Colofon: Utrechtseweg 68, 6812 AH, Arnhem

 

102-4

Het aantal landen waar de organisatie actief is (met relevantie voor de duurzaamheidskwesties)

Het profiel van Alliander - Hoe we georganiseerd zijn

 

102-5

Eigendomstructuur en de rechtsvorm

Corporate Governance: Corporate governance-structuur hoofdlijnen

 

102-6

Afzetmarkten (geografische verdeling, sectoren en soorten klanten)

Het profiel van Alliander - Hoe we georganiseerd zijn

 

102-7

Omvang van de organisatie

Het profiel van Alliander - 2020 in cijfers

 

102-8

Totale medewerkersbestand naar type arbeidsovereenkomst

Waardecreatie: aantrekkelijke, inclusieve werkgever
Overige niet-financiele informatie: Aanvullende data

Niet van toepassing: de medewerkersindeling naar regio's in Nederland.
Niet van toepassing: seizoensfluctuaties in werkzaamheden en medewerkersbestand. Alliander heeft een stabiel werkaanbod alsmede medewerkersbestand.

102-9

De waarde- en leveringsketen van de organisatie

Waardecreatie: Duurzame bedrijfsvoering - Invulling ketenverantwoordelijkheid met partners
Het profiel van Alliander - Onze rol in de energieketen
Het profiel van Alliander - Hoe wij waarde creëren

 

102-10

Significante veranderingen tijdens de verslaggevingsperiode wat betreft omvang, structuur, eigendom of de waardeketen

Profiel van Alliander - Hoe we georganiseerd zijn
Gebeurtenissen na balansdatum

 

102-11

Toelichting over toepassing van het voorzorgsprincipe

Het profiel van Alliander: Risico's
Waardecreatie: een veilig netwerk - Veilig werken _blootstelling aan gevaarlijke stoffen PFAS

 

102-12

Extern ontwikkelde economische, milieugerelateerde en sociale charters, principes of andere initiatieven die organisatie onderschrijft of bekrachtigt

Overige informatie - Interactie met stakeholders

 

102-13

Lidmaatschappen van verenigingen en/of nationale internationale belangenorganisaties

Overige informatie - Interactie met stakeholders

 

STRATEGIE

102-14

Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde

Ons verhaal over 2020Het profiel van Alliander - Trends en ontwikkelingen
 Het profiel van Alliander - Sustainable development goals 

 

102-15

Beschrijving van belangrijkste gevolgen, risico's en mogelijkheden

Ons verhaal over 2020Over dit verslag: Materialiteit
Het profiel van Alliander: Trends en ontwikkelingen
Waardecreatie: Bijdrage mondiale doelen
Waardecreatie: Dilemma's en geleerde lessen

 

ETHIEK EN INTEGRITEIT

102-16

De waarden, principes, standaarden en gedragsnormen van de organisatie, zoals gedragscodes en ethische codes

Corporate Governance: Corporate Governance 
www.alliander.com/nl/corporate-governance/

 

102-17

De interne en externe mechanismen ten aanzien van ethiek en gedrag, alsmede zaken met betrekking tot integriteit, zoals hulplijnen of advieslijnen

Corporate Governance: Corporate governanceGedragscode

 
 

De interne en externe mechanismen voor het melden van (vermoeden van) onethisch of onwettig gedrag en zaken die verband houden met integriteit, zoals escalatie van het lijnmanagement, klokkenluidersregeling of meldpunten

Corporate governance: Corporate Governance 

 

ONDERNEMINGSBESTUUR

102-18

Bestuursstructuur

Corporate Governance: Corporate governancestructuur hoofdlijnen

 

102-19

Het proces voor het delegeren van bevoegdheden door het hoogste bestuursorgaan naar managers en andere werknemers inzake de economische, sociale en ecologische onderwerpen

Corporate Governance: Verslag van de Raad van Commisarissen
Overige informatie: Overige niet-financiële informatie MVO

 

102-20

Verantwoordelijkheid voor economische, milieu-en sociale onderwerpen, op directieniveau en of functionarissen die rechtstreeks rapporteren aan het hoogste bestuursorgaan.

Overige informatie: Overige niet-financiële informatie MVO

 

102-21

Het consultatieproces tussen stakeholders en het hoogste bestuursorgaan over economische, ecologische en sociale onderwerpen

Overige informatie: Materialiteitstoets
Corporate governance: Corporate governance
Overige informatie: Overige niet-financiële informatie MVO

 

102-22

De samenstelling van het hoogste bestuursorgaan

Corporate Governance: Verslag van de Raad van Commissarissen
Corporate Governance: Personalia RvC/Personalia RvB
Corporate Governance: Governancestructuur Reglement RvC

 

102-23

Rol van de voorzitter van het hoogste bestuursorgaan

Corporate Governance: Personalia RvC

Corporate Governance - Structuur op hoofdlijnen

 

102-24

Proces voor het bepalen van de kwalificaties en expertise van de leden van het hoogste bestuursorgaan en de criteria voor selectie en benoeming

Corporate Governance: Verslag van de Raad van Commissarissen - Samenstelling Raad van Commissarissen

 

102-25

Processen waarmee het hoogste bestuursorgaan waarborgt dat strijdige belangen worden vermeden en gemanaged

Corporate Governance: Integriteithttps://www.alliander.com/nl/over-alliander/corporate-governance/aandeelhouders

 

102-26

De rol van het hoogste bestuurslichaam bij de bepaling van de missie, visie, waarden en strategie ten aanzien van economische,ecologische en sociale impact

Het profiel van Alliander: Onze strategie
Het profiel van Alliander: Doelstellingen & Prestaties

 

102-27

Maatregelen die zijn genomen om de kennis over economische, ecologische en sociale onderwerpen van het hoogste bestuursorgaan verder te ontwikkelen

Overige informatie: Interactie stakeholders
Verslag Raad van Commissarissen: Kwaliteitsborging toezicht

 

102-28

Evaluatieproces van de prestaties van het hoogste bestuursorgaan met betrekking tot de besturing van de economische, ecologische en sociale onderwerpen en acties ondernomen naar aanleiding van deze evaluatie

Overige informatie: Materialiteitstoets
Overige informatie: Overige niet-financiële informatie
Verslag Raad van Commissarissen: onafhankelijkheid van Commissarissen

 

102-29

De rol van het hoogste bestuursorgaan bij de identificatie en het managen van de economische, ecologische en sociale impact, risico's en kansen

Het profiel van Alliander: Risico's
Corporate Governance - Risicomanagement en -beheersing

 

102-30

De rol van het hoogste bestuursorgaan bij het beoordelen van de effectiviteit van risicomanagementprocessen van de organisatie ten aanzien van economische, ecologische en sociale onderwerpen

Corporate governance: Verslag RvC - Onderwerpen
Het profiel van Alliander: Risico's

 

102-31

Evaluatie door het hoogste bestuurslichaam van de economische, ecologische en sociale onderwerpen

Corporate Governance: Corporate governance: Risicomanagement
https://www.alliander.com/nl/risicomanagement/

 

102-32

Het hoogste orgaan of functie die het duurzaamheidsverslag beoordeelt en goedkeurt en tevens zorgdraagt dat alle materiële aspecten aan bod komen

Overige informatie: Materialiteitstoets
Corporate governance: Interne auditfunctie

 

102-33

Het proces voor communicatie over kritische zorgen aan het hoogste bestuursorgaan

Corporate governance, Hoofdlijnen governance structuur
Corporate Governance: Verslag Raad van Commissarissen - Verhouding met aandeelhouders
https://www.alliander.com/nl/klokkenluidersregeling/

 

102-34

De aard en het totale aantal kritische zorgen die zijn gecommuniceerd aan het hoogste bestuursorgaan en de procedures die gevolgd zijn om deze aan te pakken en op te lossen

Corporate Governance: Verslag Raad van Commissarissen-Interne risicobeheersings- en controlesystemen
Corporate Governance: Integriteit Klachtenregelingen

Informatie gedeeltelijk beschikbaar:
In tekst verslag ontbreekt aantal kritische zorgen. Dit aantal is 0.

102-35

Beloningsbeleid voor de leden van het hoogste bestuurslichaam en hooggeplaatste leidinggevenden

Corporate governance: Corporate Governance - Remuneratierapport - Beloningsbeleid RvB
www.alliander.com/nl/corporate-governance/

 

102-36

Het proces voor het vaststellen van beloningen

Corporate governance: Corporate Governance - Remuneratierapport - Beloningsbeleid RvB
www.alliander.com/nl/corporate-governance/

 

102-37

Het proces dat zorgdraagt dat standpunten van belanghebbenden ten aanzien van beloning worden meegenomen

Corporate governance: Corporate Governance - Remuneratierapport - Beloningsbeleid RvB
www.alliander.com/nl/corporate-governance/

NA. Is bij wet voorgeschreven regeling.

102-38

De verhouding van het jaarsalaris van de best betaalde persoon van de organisatie in elk land van significante bedrijfsactiviteiten tot de mediaan van het jaarsalaris van alle werknemers

Waardecreatie: aantrekkelijke, inclusieve werkgever: interne salarisverhouding
Corporate governance: Corporate Governance - Remuneratierapport - Beloningsbeleid RvB

Significante operaties vinden plaats in Nederland. De scope voor deze indicator betreft derhalve de leden van de Raad van Bestuur.

102-39

De verhouding van de procentuele toename van de jaarlijkse totale vergoeding voor de best betaalde persoon van de organisatie in elk land van significante bedrijfsactiviteiten tot de mediaan van deze toename voor alle werknemers.

Waardecreatie: aantrekkelijke, inclusieve werkgever: interne salarisverhoudingCorporate governance: Corporate Governance - Remuneratierapport - Beloningsbeleid RvB

Significante operaties vinden plaats in Nederland. De scope voor deze indicator betreft derhalve de leden van de Raad van Bestuur.

BETROKKENHEID BELANGHEBBENDEN

102-40

Overzicht van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken

Overige informatie - Interactie met stakeholders
Overige informatie - Materialiteitstoets

 

102-41

Percentage werknemers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt

Waardecreatie: aantrekkelijke, inclusieve werkgever - Werkgever
Overige niet-financiele informatie - aanvullende data

 

102-42

Basis voor inventarisatie en selectie van belanghebbenden

Overige informatie - Interactie met stakeholders
Overige informatie -Materialiteitstoets

 

102-43

Benadering van het betrekken van belanghebbenden waaronder frequentie ervan per type en groep stakeholders

Overige informatie -Interactie met stakeholders
Overige informatie - Materialiteitstoets

 

102-44

De voornaamste onderwerpen en vraagstukken die naar voren zijn gekomen door de betrokkenheid van belanghebbenden en hoe de organisatie hierop heeft gereageerd onder meer middels haar verslaglegging

Ons verhaal over 2020
Overige informatie: Interactie met stakeholders
Overige informatie: Materialiteitstoets
Overige informatie: opinie van het Alliander stakeholderpanel

 

VERSLAGLEGGING

102-45

Overzicht van entiteiten opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de organisatie of in gelijkwaardige documentatie.
Entiteiten in de geconsolideerde jaarrekening die niet zijn opgenomen in het verslag

Over dit verslagJaarrekening: Toelichting op de geconsolideerde jaarrekeningJaarrekening: Belangrijke dochterondernemingen en overige deelnemingen

 

102-46

Proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag

Overige informatie: Materialiteitstoets
Overige informatie: Interactie met stakeholders
Het profiel van Alliander: Onze Impact

 

102-47

Overzicht van alle materiële aspecten die geïdentificeerd zijn in het proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag

Overige informatie: Materialiteitstoets

 

102-48

Verslag van de gevolgen van eventuele aanpassingen van de informatie verstrekt in eerdere verslagen en de redenen voor deze aanpassingen

Overige informatie: overige niet-financiële informatie - data
Overige informatie: Vergelijkende cijfers impact 2019 - 2020 meten en rapporterenBijlage Verantwoordingsdocument Impactmeten

 

102-49

Veranderingen ten opzichte van vorige verslagperiodes

Overige informatie: Materialiteitstoets
Overige informatie: Interactie met stakeholders
Geconcolideerde jaarrekening: Geconsolideerde jaarrekening
Overige informatie - Verantwoordingsdocument impactmeten

 

102-50

Verslaggevingsperiode waarop verstrekte informatie betrekking heeft

Over dit verslag

 

102-51

Datum van het vorige verslag

Overige informatie: Overige niet-financiële informatie - aanvullende data

 

102-52

Verslaggevingcyclus

Over dit verslag

 

102-53

Contactpunt voor vragen over verslag of inhoud ervan

Overige informatie: Opinie stakeholderpanel

 

102-54

In accordance optie die de organisatie heeft gekozen.

Onafhankelijk Assurance rapport
Overige niet-financiële informatie - Externe assurance maatschappelijk deel jaarverslag

 

102-55

GRI Content Index

  

102-56

Verwijzing naar het externe assurance-rapport

Onafhankelijk Assurance-rapport

 
 

Beleid en huidige praktijk met betrekking tot het verkrijgen van externe assurance van het verslag

Overige niet-financiële informatie - Externe assurance maatschappelijk deel jaarverslag

 

SPECIFIEKE INFORMATIE (TOPIC SPECIFIC DISCLOSURES)

MATERIELE ONDERWERPEN GERAPPORTEERD NAAR GRI STANDARDS

LEVERINGSBETROUWBAARHEID

103-1/2/3

Managementbenadering

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema A
Waardecreatie: Hoge betrouwbaarheid

 

Alliander indicator

Frequentie stroomonderbreking

Overige informatie: overige niet-financiële informatie

 

Alliander indicator

Stroomonderbrekingsduur

Overige informatie: overige niet-financiële informatie

 

Alliander indicator

Postcodegebieden met meer dan vijf storingen per jaar

Onze strategie: Doelstellingen en prestatiesWaardecreatie: Ons Netwerk: leveringsbetrouwbaarheid

 

VEILIG WERKEN EN VEILIGE INFRASTRUCTUUR

103-1/2/3

Managementbenadering

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema B
Het profiel van Alliander: risico's
Waardecreatie: een veilig netwerk - Veilig werken
Doelstellingen en prestaties: Veiligheid

 

403-1 (2018)

Managementsystemen voor arbeidsgerelateerde gezondheid en veiligheid

Bijlage Overige niet financiële gegevens

Informatie gedeeltelijk beschikbaar in verslag. In verslag 2021 completeren met toelichting over scope en bereik.

403-2 (2018)

Risico inventarisatie, - beoordeling en incidentenonderzoek

Waardecreatie: een veilige netwerk en een veilige werkomgeving: veilig werken

Informatie gedeeltelijk beschikbaar in verslag. In verslag 2021 completeren met toelichting over RI&E, incidenten en ongevallen meldingen en registratie.

403-3 (2018)

Arbodienstverlening en bedrijfsgeneeskunde

Waardecreatie: een aantrekkelijke en inclusieve werkgever: Verzuim

Informatie gedeeltelijk beschikbaar in verslag. In verslag 2021 completeren met toelichting over functie en toegankelijkheid Arbodienst.

403-4 (2018)

Medewerkersconsultatie, -participatie en communicatie over gezondheid op het werk

Waardecreatie: een aantrekkelijke en inclusieve werkgever: Medezeggenschap

Toelichting over instemmingsrecht Medezeggenschap inzake arbeidsomstandigheden, verzuimbeleid, arbocommissie wordt in 2021 toegevoegd.

403-5 (2018)

Training over gezond en veilig werken

Waardecreatie: een veilige netwerk en een veilige werkomgeving: VeiligheidsinstructiesWaardecreatie: een veilige netwerk en een veilige werkomgeving: Opleiding en ontwikkeling

 

403-6 (2018)

Bevordering van medewerkersgezondheid

Waardecreatie: een aantrekkelijke en inclusieve werkgever: gezond en fit aan het werk

 

403-7 (2018)

Preventie en beperking van impacts van arbeidsgerelateerde gezondheids- en veiligheidsrisico's

Waardecreatie: een veilige netwerk en een veilige werkomgeving: blootstelling aan gevaarlijke stoffen

 

403-8 (2018)

Scope van veiligheids- en gezondheidsmanagementsystemen

Bijlage Overige niet financiele gegevens

Informatie gedeeltelijk beschikbaar. In verslag 2021 completeren met toelichting over scope, bereik en toepassing managementsystemen.

403-9 (2018)

Werkgerelateerd letsel

Waardecreatie: een veilige netwerk en een veilige werkomgeving: LTIFOver dit verslag: Materialiteit toelichting thema 2Bijlage Overige niet financiele informatie medewerkersdata

Niet volledig beschikbaar:
Naar regio wordt niet gerapporteerd. Wij beschouwen Nederland als één regio. Cijfers over werkgerelateerde ongevallen worden niet naar gender geregistreerd. Gegevens worden vanaf verslag 2021 opgenomen.

403-10 (2018)

Werkgerelateerde ziekte

Corporate Goverance, Verslag Raad van Commissarissen: veiligheid Onze impact op de maatschappij: menselijk kapitaal

Informatie gedeeltelijk beschikbaar. Nadere data en toelichting over werkgerelateerde ongevallen en verzuim worden in verslag 2021 opgenomen.

103-1/2/3

Managementbenadering veilige infra

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema B
Het profiel van Alliander: risico's
Waardecreatie: een veilig netwerk - Veilig werken
Doelstellingen en prestaties: Veiligheid

 

Alliander indicator

Ongevallen en gezondheidsklachten van burgers in relatie tot bedrijfsmiddelen

Waardecreatie: een veilig netwerk; veilige infrastructuur
Overige informatie: Overige niet-financiële informatie - data

 

SAMENWERKEN AAN INNOVATIEVE OPLOSSINGEN

103-1/2/3

Management benadering en de onderdelen

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema D
Waardecreatie: Ons netwerk - De planmatigheid van de energietransitie

 

AANTREKKEN EN ONTWIKKELEN VAN TALENT

103-1/2/3

Managementbenadering

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema F
Waardecreatie: aantrekkelijke, inclusieve werkgever: het werk gedaan krijgen

 

404-1

Gemiddeld aantal uren dat een werknemer per jaar besteedt aan opleidingen, onderverdeeld naar werknemerscategorie

Waardecreatie: aantrekkelijke, inclusieve werkgever: aantrekkelijke werkgever, opleiding en ontwikkeling

Niet van toepassing:
De informatie is niet van toepassing. Hier wordt door Alliander niet op gestuurd. Wordt gerapporteerd als opleidingskosten in verhouding tot de salariskosten. 2020: 2,7%

404-2

Programma’s voor competentiemanagement en levenslang leren die de blijvende inzetbaarheid van werknemers garanderen en hen helpen bij het afronden van hun loopbaan

Waardecreatie: aantrekkelijke, inclusieve werkgever: aantrekkelijke werkgever
Waardecreatie: aantrekkelijke, inclusieve werkgever: duurzame inzetbaarheid

 

404-3

Percentage werknemers dat regelmatig wordt ingelicht omtrent prestatie- en loopbaanontwikkeling naar geslacht en medewerkercategorie

Waardecreatie: aantrekkelijke, inclusieve werkgever: aantrekkelijke werkgever - gezond en fit aan het werk
Waardecreatie: aantrekkelijke, inclusieve werkgever: aantrekkelijke werkgever - opleiding en ontwikkeling

 

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD INVESTERINGSBELEID

103-1/2/3

Managementbenadering

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema H
Waardecreatie: een kredietwaardige onderneming: Investeringsbeleid

 

Alliander indicator

Capaciteitssplanning gericht op korte en lange termijn beschikbaarheid en betrouwbaarheid elektriciteit

Ons verhaal over 2020
Het profiel van Alliander: Trends en ontwikkelingen
Het profiel van Alliander: Risico's
Waardecreatie: ons netwerk: schaarste transportcapaciteitOnze maatschappelijke impact: impact van net-efficiente maatregelen

 

CORPORATE GOVERANCE EN BEDRIJFSETHIEK

103-1/2/3

Managementbenadering

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema L
Corporate Governance

 

205-1

Gedeelte bedrijfsunits met analyse voor corruptierisico's

Overige niet-financiele data: overige informatie
Corporate Governance: Integriteit
Verslag RvC - Commissies - Auditcommissie

Beperking vanuit vertrouwelijkheid: Er is geen aanleiding geweest voor onderzoek in 2020. Een deel van de gevraagde informatie met betrekking tot analyse van risico's, aantal bedrijfsonderdelen, aantal medewerkers en percentage medewerkers met training is vertrouwelijk.

205-2

Communicatie en training over risico's en handelwijze bij corruptierisico's

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema L
Overige niet-financiële data: overige informatie
Corporate Governance: Integriteit - Gedragscodeshttps://www.alliander.com/nl/leveranciers/

Gedeeltelijk van toepassing:
Iedere medewerker heeft tenminste één keer de e-learning over Gedragscode doorlopen. Iedere medewerker, bestuurders en inhuur inbegrepen, krijgt bij in dienstreding, de Gedragscode aangeboden. Voor leveranciers geldt dat dat Leveranciersgedragscode vast onderdeel is van de overeenkomsten. Wij beschouwen regiospecificatie als niet materieel.

205-3

Aantal incidenten en maatregelen corruptie en omkoping

Overige niet-financiële data: overige informatie
Corporate Governance: Integriteit - Gedragscodes

 

206-1

Totaal aantal rechtszaken in verband met markttoegang en uitkomst daarvan

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema L
Corporate Governance: Integriteit - Richtlijn voorkomen marktmisbruik

 

KLIMAATVERANDERING, ENERGIE, CO2

103-1/2/3

Managementbenadering

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema MWaardecreatie: Duurzame energievoorziening
Profiel Alliander: strategie doelstellingen
Overige informatie: overige niet-financiële informatieOnze maatschappelijke impact: Natuurlijk Kapitaal

 

302-1

Energieverbruik binnen de organisatie

Waardecreatie: Duurzame energievoorziening - duurzame bedrijfsvoering
Overige informatie: overige niet-financiële informatie - data

Niet van toepassing: indicatoren gerelateerd aan energieverkoop. Het is Alliander niet toegestaan om energie verkopen.

302-2

Energieverbruik buiten de organisatie

Waardecreatie: Duurzame energievoorziening - duurzame bedrijfsvoering
Onze CO2-uitstoot in 2020 (afbeelding)
Overige informatie: overige niet-financiële informatie - data

 

302-3

Energie intensiteitratio

Overige informatie: overige niet-financiële informatie - data

 

302-4

Reductie van het energieverbruik

Waardecreatie: Duurzame energievoorziening - duurzame bedrijfsvoering
Overige informatie: overige niet-financiële informatie - data

Niet van toepassing: de indicator over gerealiseerd energiebeparingsvolume per maatregel. Ontwikkeling energieverbruikdata is uitvoerig beschreven in de bijlage.

302-5

Reductie van de energiebehoefte ten aanzien van producten en diensten

Overige informatie: overige niet-financiële informatie - data

 

305-1

Directe emissies van broeikasgassen naar gewicht (scope 1)

Waardecreatie: Duurzame energievoorziening - duurzame bedrijfsvoering
Overige informatie: overige niet-financiële informatie -data

 

305-2

Indirecte emissies van broeikasgassen naar gewicht (scope 2)

Waardecreatie: Duurzame energievoorziening - duurzame bedrijfsvoering
Overige informatie: overige niet-financiële informatie -data

 

305-3

Andere relevante indirecte emissies van broeikasgassen naar gewicht (scope 3)

Waardecreatie: Duurzame energievoorziening - duurzame bedrijfsvoering
Overige informatie: overige niet-financiële informatie - data

 

305-4

Intensiteitratio emissie broeikasgassen

Overige informatie: overige niet-financiële informatie - data

 

305-5

Reductie van broeikasgasemissies

Waardecreatie: Duurzame energievoorziening - ondersteunen van klanten bij keuzes
Waardecreatie: Duurzame energievoorziening - duurzame bedrijfsvoering
Overige informatie: overige niet-financiële informatie - data

 

305-6

Emissie ozonafbrekende stoffen

 

Niet van toepassing

305-7

Emissie NOX, SOX en andere luchtemissies

 

Niet van toepassing

DATAVEILIGHEID, PRIVACY EN CYBERSECURITY

418

Managementbenadering

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema N

 

418-1

Klachten inzake schending privacy en/ of datalek van klanten

Waardecreatie: een veilig netwerk - Privacy
Corporate Governance: risico's

 

TOEGANG TOT BETAALBARE ENERGIE

103-1/2/3

Managementbenadering

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema O
Waardecreatie: Hoge betrouwbaarheid - excellent netbeheer - betaalbare energie

 

Alliander indicator

Programma's gericht op verbeteren en handhaven van toegang tot elektriciteit voor kwetsbare groepen

Waardecreatie: Ons Netwerk- Excellent Netbeheer - toegang tot betaalbare energie

 

Alliander indicator

Klantaansluitingen

Het profiel van Alliander: Hoe we georganiseerd zijn -cijfers 2020

 

Alliander indicator

Aantal afgesloten panden

Overige informatie - Overige niet-financiële data

 

SPECIFIEKE INFORMATIE (TOPIC SPECIFIC DISCLOSURES)

MATERIELE ONDERWERPEN GEDEELTELIJK GERAPPORTEERD NAAR GRI STANDARDS

FACILITEREN DUURZAME ENERGIEOPWEKKING

103-1/2/3

Managementbenadering

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema C
Waardecreatie verduurzaming energievoorziening - ondersteuning van klanten

 

Alliander indicator

Invoeding duurzame energie

Waardecreatie verduurzaming energievoorziening - ondersteuning van klanten

 

DATAGEDREVEN NETBEHEER

103-1/2/3

Managementbenadering

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema E
Het profiel van Alliander: onze strategie - doelstellingen
Onze strategie: hoe we werken aan onze uitdagingen - strategie

 

Alliander indicator

Digitalisering netten

Het profiel van Alliander: onze strategie - doelstellingen

 

Alliander indicator

Lengte glasvezelinfrastructuur

Overige informatie: overige niet-financiële informatie

 

TEVREDEN KLANTEN

103-1/2/3

Managementbenadering

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema G
Het profiel van Alliander: onze strategie - doelstellingen
Waardecreatie: Ons Netwerk - Klantgemak

 

Alliander indicator

Klanttevredenheid

Waardecreatie: Ons Netwerk - Klantgemak

 

VERANDERVERMOGEN VAN DE ORGANISATIE

103-1/2/3

Managementbenadering

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema I
Waardecreatie: Ons Netwerk - hoe we werken aan de uitdagingen

 
    

TOEKOMSTBESTENDIG NETWERK

103-1/2/3

Managementbenadering

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema J
Waardecreatie: Ons netwerk - hoe we werken aan de uitdagingen

 
    

KETENVERANTWOORDELIJKHEID

103-1/2/3

Managementbenadering

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema K
Waardecreatie: Duurzame bedrijfsvoering - Invulling ketenverantwoordelijkheid met partners

 

414-1

Percentage van nieuwe leveranciers die gescreend zijn op 'arbeidsomstandigheden' criteria

Waardecreatie: Duurzame bedrijfsvoering - Invulling ketenverantwoordelijkheid met partners

 

414-2

Significante bestaande en potentiële negatieve impact op arbeidsomstandigheden in de supply chain, alsmede de getroffen maatregelen

Waardecreatie: Duurzame bedrijfsvoering - Invulling ketenverantwoordelijkheid met partnershttps://www.alliander.com/nl/leveranciers/

 

Alliander indicator

Medewerkers van (onder-) aannemers met relevante arbo en veiligheidstraining

Overige informatie: overige niet-financiële informatie

 

Alliander indicator

Beleid en voorwaarden inzake gezondheid en veiligheid van medewerkers en (onder-) aannemers

Waardecreatie: Duurzame bedrijfsvoering - Invulling ketenverantwoordelijkheid met partners
Overige informatie - overige niet-financiële data

 

Alliander indicator

Percentage van de inkoop dat volgens de Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) richtlijnen van Alliander gebeurd, in % euro's

Waardecreatie: Duurzame bedrijfsvoering - Invulling ketenverantwoordelijkheid met partners

 
    

AANVULLENDE INFORMATIE

AANVULLENDE INDICATOREN ALLIANDER

CATEGORIE: Profiel

ASPECT

Organisatieprofiel

  

Alliander indicator

Transport en distributielijnen

Het profiel van Alliander: onze rol in de keten - cijfers

 

CATEGORIE: Economische aspecten

ASPECT

Economische KPI's

  

Alliander indicator

Efficiency van transport en distributie

Overige informatie: Overige niet-financiële informatie - data

 

201-2

Financiële implicaties en andere risico's en kansen in verband met klimaatverandering

Waardecreatie: Verduurzaming van de energievoorziening en duurzame organisatie: omgaan met klimaatrisico's en adaptatieOverige informatie: TCFD Indextabel

 

CATEGORIE: Sociale aspecten

ASPECT

Arbeidsvoorwaarden

  

Alliander indicator

Percentage medewerkers dat in aanmerking komt voor pensioenregeling over 5 en 10 jaar naar functiegroep en regio

Overige informatie: Overige niet-financiële informatie - data

 

ASPECT

Maatschappij

  

Alliander indicator

Participatieve besluitvorming en deelname van stakeholders en uitkomsten

Over dit verslag: Stakeholderdialoog
Overige informatie: Interactie met onze stakeholders
Overige informatie: Materialiteitstoets

 

VERANTWOORDE COMMUNICATIE EN VOORLICHTING

Alliander indicator

Maatregelen ter ondersteuning van toegang tot en bevordering van veilig energiegebruik

Waardecreatie: een veilig netwerk - Veilige infrastructuur

 

Overige bedrijfsgerelateerde informatie

306-2

Totaalgewicht afval naar type en verwijderingmethode

Overige informatie: Overige niet-financiële informatie - data

 

307-1

Monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal niet-monetaire sancties wegens het niet naleven van milieuwet- en - regelgeving

Overige informatie: Overige niet-financiële informatie - data

 

404-1

Totaal aantal en snelheid van personeelsverloop per leeftijdsgroep en geslacht

Overige informatie: Overige niet-financiële informatie - data

 

419-1

Monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal niet-monetaire sancties wegens het niet naleven van wet- en -regelgeving.

Overige informatie: Overige niet-financiële informatie - data

 

405-1

Samenstelling van bestuurslichamen en onder-verdeling van werknemers per categorie, naar geslacht, leeftijdsgroep en andere indicatoren van diversiteit.

Overige informatie: Overige niet-financiële informatie - data

 

Alliander indicator

Aantal medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt

Het profiel van Alliander: onze strategie - doelstellingen

 

Alliander indicator

Deelnemers Alliander Foundation

Waardecreatie: aantrekkelijke, inclusieve werkgever: aantrekkelijke werkgever - Alliander Foundation

 

* Voor dit verslag hebben wij gebruik gemaakt van de GRI Standards zoals gepubliceerd in 2016 met aanvullende indicatoren voor medewerkersveiligheid en -gezondheid gepubliceerd in 2018.