Vijfjarenoverzicht

€ miljoen

2020

2019

2018

2017

2016

Resultaat

     

Netto-omzet

2.009

1.930

1.920

1.697

1.584

Totaal bedrijfsopbrengsten

2.055

1.970

2.068

1.840

1.723

Totaal bedrijfskosten

-1.736

-1.591

-1.572

-1.535

-1.516

Bedrijfsresultaat

319

379

496

305

207

Resultaat na belastingen

224

253

334

203

282

      

Balans

     

Netto werkkapitaal

-117

-91

-117

-87

-145

Materiële vaste activa

7.958

7.476

7.072

6.793

6.529

Balanstotaal

9.422

8.791

8.345

8.069

7.735

Eigen vermogen

4.328

4.224

4.129

3.942

3.864

Totaal rentedragend vreemd vermogen

2.487

2.062

1.796

1.784

1.564

Totaal financiering

6.815

6.286

5.925

5.726

5.428

Investeringen in vaste activa

950

837

732

652

685

      

Kasstroom

     

Kasstroom uit operationele activiteiten

634

638

638

454

376

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-775

-713

-496

-549

-232

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

286

88

-103

148

-185

Vrije kasstroom

-141

-75

143

-95

144

      

Ratio's

     

Langlopende schulden als % van totaal rentedragend vreemd vermogen

100%

86%

82%

87%

95%

FFO/nettoschuldpositie

24,1%

29,0%

32,2%

27,4%

26,6%

Rentedekking

14,2

13,3

12,9

10,2

8,3

Solvabiliteit

53,1%

55,6%

57,3%

56,7%

58,5%

      

Aandelen per 31 december

     

Aantal uitstaande aandelen (duizend)

136.795

136.795

136.795

136.795

136.795

Uit te keren dividend

94

114

150

92

104

      

Overig

     

- Elektriciteit

     

Actieve aansluitingen per 31 december (x 1.000)

3.236

3.207

3.169

3.135

3.109

Nieuwe aansluitingen (x 1.000)

39

42

40

36

37

Gelegde kabel (km)

1.563

1.115

899

834

859

- Gas

     

Actieve aansluitingen per 31 december (x 1.000)

2.542

2.543

2.533

2.520

2.510

Nieuwe aansluitingen (x 1.000)

9

16

20

20

21

Gelegde leiding (km)

22

66

141

132

151

- Getransporteerde volumes

     

Elektriciteit (GWh)

28.946

28.548

29.858

29.960

29.990

Gas (miljoen m3)

5.632

5.860

6.090

6.228

6.367

Percentage netverlies1

4,40%

4,52%

4,37%

4,66%

4,82%

- Overig

     

Aantal afsluitingen (consumenten en zakelijke markt)

3.756

4.038

3.958

4.805

7.468

Gefaciliteerde switches van leveranciers (x 1.000)

1.128

851

968

903

973

Jaarlijkse uitvalduur elektriciteit Liander (minuten)

23,2

21,9

30,6

20,9

23,3

Gemiddeld aantal personeelsleden in dienst (fte)

5.786

5.686

5.712

5.719

5.621

  • 1 De laatste twee jaren betreft een schatting.