Samenstelling van de organisatie

Bij Alliander werken we met een divers medewerkersbestand, in opleiding, leeftijd, geslacht, LBTHI, arbeidsbeperking, culturele achtergrond of gezinssamenstelling. Toch streven we bij Alliander naar meer diversiteit, op alle niveaus. Er is actief beleid nodig om te voorkomen dat we onbedoeld en onbewust uitsluiten. Daarbij weten we dat we de energietransitie niet kunnen volbrengen zonder diversiteit: verschillende perspectieven leiden tot nieuwe ideeën en betere inzichten. Ten derde eist onze omgeving ook steeds vaker gelijkwaardige behandeling.

In ons HR-beleid sturen we op diversiteit op drie pijlers. Allereerst streven we naar diversiteit op alle niveaus. Zo sturen we gericht op de in- en doorstroom van vrouwen in de techniek en leiderschapsposities en bieden cultureel talent ondersteuning door bijvoorbeeld mentoring in samenwerking met partner Agora. In 2021 deed het recruitmentteam mee met een pilot van het ministerie van SZW en deden we vanuit datzelfde programma (VIA) onderzoek naar het behoud en de doorstroom van talent. Op het gebied van arbeidsvoorwaarden deden we een gelijk werk/gelijk loon-analyse. De aanbevelingen uit dat onderzoek staan in de plannen voor 2022. De laatste pijler is de inclusieve organisatiecultuur, waarbij we gebruikmaken van onze medewerkersnetwerken Tension (jongeren), Lianne (vrouwen), Pride (lgbt+) en Wij zijn Nexus (migratie- achtergrond). Voor leiders is een speciale interactieve online-beleving georganiseerd die ons in gesprek brengt over diversiteit, inclusie en erbij horen. 

Organisatie ingedeeld volgens geslacht en leeftijd

Een organisatie waar iedereen zich thuis voelt

Alliander wil een bedrijf zijn waar iedere medewerker volledig tot zijn recht komt. We streven naar een goede diversiteitsbalans op alle niveaus. Wij geloven dat diversiteit ons een aantrekkelijke werkgever maakt voor talent, dat het iedereen ruimte geeft om het beste van zichzelf te laten zien en bijdraagt aan de kwaliteit van onze besluitvorming en het innovatief vermogen. Daarom stimuleren we het aantrekken van vrouwen in leidinggevende en technische posities, mensen met een migratie-achtergrond en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  

Diversity Day en Coming Out Day

Op 5 oktober vierden we Diversity Day. Tijdens deze dag vragen we extra aandacht voor de verschillen én overeenkomsten tussen mensen. Dit jaar hebben we de focus gelegd op jezelf zijn en jouw verhaal vertellen. Medewerkers vertelden hun verhaal in een online boekenkast. Dit idee is afgeleid van het Deense concept The human Library. Daarnaast hebben we dit jaar op 11 oktober, op Coming Out Day, samen met TenneT een videoboodschap gepubliceerd en een evenement georganiseerd waarin wij onderstrepen dat wij met onze partners staan voor diversiteit en inclusie.

Percentage vrouwen in leidinggevende posities

Het aandeel vrouwen in leidinggevende posities lag eind 2021 op 28,1% (2020: 29,0%). De doelstelling is dat in 2024 33% van de leidende posities door vrouwen wordt vervuld. Vanaf 2022 wordt een nieuwe meetmethode van kracht waarmee we het aantal vrouwen op invloedrijke posities meten.

Eind 2021 bedroeg het percentage vrouwen in de Raad van Bestuur 25. De huidige samenstelling van de Raad van Bestuur vertegenwoordigt een goede balans in termen van diversiteit van kennis, achtergrond en ervaring en leeftijd. Het percentage vrouwen in de Raad van Commissarissen is 40.

In 2021 zijn er 257 nieuwe leidinggevende, managers, directeuren, en commissarissen aangesteld. Hiervan waren er 77 vrouw. Met een percentage van 30% van deze vacatures zetten we een volgende stap naar een meer inclusieve samenstelling van ons management.

Medewerkers met een migratieachtergrond

Om ons te presenteren aan (potentiële) medewerkers met een migratieachtergrond, kiezen we er expliciet voor de diversiteit binnen onze organisatie te benutten. Daarvoor maken we gebruik van het netwerk van Wij zijn Nexus, Echo (mentorprogramma voor afgestudeerden met een migratieachtergrond) en Agora (netwerkorganisatie voor diversiteit en inclusie).

Kansen bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

Alliander gelooft in een inclusieve en diverse organisatie waarin iedereen vanuit zijn eigen kracht en talent een kans krijgt. Binnen Alliander werken we met participatiebanen, omdat het hebben van werk bijdraagt aan meedoen in de maatschappij. Daarnaast onderschrijft Alliander het grote maatschappelijke belang van de banenafspraak door het duurzaam plaatsen van mensen met een arbeidsbeperking op volwaardige werkplekken binnen Alliander. In 2021 zetten wij ons in op het verhogen van de arbeidsparticipatie van deze doelgroep. In 2021 hebben we in totaal 77 (62 fte) personen een werk- of ervaringsplek aangeboden (2020: 108).