Veilig werken

Veilig werken is een topprioriteit van Alliander. Dit is nodig, want werken met gas en elektriciteit is risicovol. Daarnaast kent het werk ook andere risico’s. Zo werken we bijvoorbeeld langs de openbare weg, op hoogte en met gevaarlijke stoffen. In 2021 vonden er tijdens het werk helaas 69 ongevallen plaats. In één geval betrof het een ernstig arbeidsongeval. Elk werkgerelateerd ongeval is er een te veel. Daarom houden we ons aan (sectorbrede) normen, bepalingen en eisen vanuit de wetgeving en regelgeving. We werken volgens de Arbocatalogus en de protocollen van VeiligheidsInstructie AardGas voor de Energiebedrijven (VIAG) en Bedrijfsvoering Elektrische Installaties (BEI). Alliander houdt medewerkers aan de Life Saving Rules, die zorgen voor eenduidigheid. Als incidenten zich voordoen, analyseren we deze en delen geleerde lessen met alle betrokkenen, ook met bijvoorbeeld aannemers.

Certificering primaire proces

Toetsing door onafhankelijke en geaccrediteerde organisaties verschaft Alliander inzichten waarmee het managementsysteem en de prestaties in de primaire keten worden verbeterd. Daarnaast is certificering voor Alliander de aangewezen manier om te bevestigen en aan te tonen dat Alliander risicos beheerst en de kwaliteit borgt en verbetert. ISO 9001 fungeert als fundament voor het managementsysteem en wordt indien nodig aangevuld met certificering op gebied van ISO 55001, NTA 8120, ISO 14001, ISO 27001, Veiligheidsladder en VCA. Een overzicht van de certificaten en hun bereik staat in Overige niet financiële informatie.

Lost Time Injury Frequency

De Lost Time Injury Frequency (LTIF) drukt het aantal ongevallen met verzuim uit per 1 miljoen gewerkte uren. De LTIF over 2021 is uitgekomen op 2,6 en is daarmee gestegen ten opzichte van de LTIF over 2020 (1,8). De stijging in de LTIF is aanleiding om in het eerste kwartaal van 2022 te onderzoeken of de bestaande beheersmaatregelen (toolboxen, anti-zwik schoenen, enzovoort) afdoende zijn en of er ontwikkelingen zijn die het veiligheidsrisico verhoogd hebben. 

Medewerkers kunnen gevaarlijke situaties en incidenten bij hun leidinggevende melden via direct daartoe ter beschikking staande (digitale) kanalen. Ongevallen en incidenten worden besproken in de Incident Review Group van de organisatieonderdelen. Zo nodig worden de aanleiding en oorzaken van een melding onderzocht, zodat er gericht gestuurd kan worden op (landelijke) acties. Op basis van risico- en trendanalyses zijn verschillende onderwerpen aangepakt. Een paar voorbeelden: vervanging onvoldoende veilige assets, procedure voor aanmelden op stations en vallen & struikelen. Periodiek wordt onder toezicht van VMK per organisatieonderdeel een Arbo Risico inventarisatie en evaluatie uitgevoerd. Verbeteringen worden vastgelegd en besproken met het management.

Ongevallen met verzuim

Ongevallen zonder verzuim

Inbedding afdeling Veiligheid, Milieu en Kwaliteit (VMK)

In 2021 is de afdeling Veiligheid, Milieu en Kwaliteit in de nieuwe organisatiestructuur verankerd. Daarmee geven we vorm aan onze overtuiging dat focus op kwaliteit en veilig werken een positieve impact heeft op productiviteit en maakbaarheid, doordat het werk veilig en in één keer goed kan worden uitgevoerd.

Veiligheidscultuur

‘Iedereen veilig thuis’ vereist niet alleen goed veiligheidsbeleid en veilige uitvoering, maar ook een proactieve veiligheidscultuur. De audit op de Veiligheidsladder beoordeelt hoe proactief het veiligheidsbewustzijn in de organisatie is. Wordt er voldoende gestuurd op veiligheidsgedrag? Zijn er duidelijke regels en worden deze nageleefd? En hoe is communicatie rondom veiligheidsthema’s georganiseerd? In 2021 behaalden de organisatieonderdelen Qirion, Onderhoud & Storingen, Kleinverbruik én Grootverbruik, Realisatie & Netten voor het eerst trede 3 van de Veiligheidsladder. Dit betekent dat de organisatie ‘berekenend’ is: de organisatie neemt de verantwoordelijkheid voor veiligheid. De ambitie is om in 2025 trede 4 te behalen. (‘proactief’: alle lagen van de organisatie worden betrokken bij het naleven van de veiligheidsregels).
Verder zijn in 2021 veiligheidsobservatierondes georganiseerd waarin managers en directie met collega's in gesprek gaan over geobserveerde risico’s, de overtuiging of de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd én de dialoog met en tussen collega’s.
Om kennis en vaardigheid over veilig werken steeds actueel te hebben, volgen onze monteurs en contractanten trainingen en opleidingen. In 2021 hebben 1.789 medewerkers en 205 contracten met goed gevolg examen gedaan voor hun veiligheidsopleiding.

Veiligheid in de keten

Veiligheid beperkt zich niet tot onze eigen organisatie. Afgelopen jaar gebeurden er bij partners tijdens hun werk voor ons drie ernstige ongevallen. Wij willen ook verantwoordelijkheid dragen voor veiligheid bij (keten)partners. We onderschrijven daarom de Governance Code Veilige Energienetten en maken heldere werkafspraken (onder meer in contracten) met aannemers. We blijven met elkaar in gesprek over wat we zien en wat beter moet. Dit heeft als doel om te leren, zodat we onze werkprocessen kunnen verbeteren en steeds veiliger gaan werken. In 2021 leverden we onder meer een actieve bijdrage aan het Energy Safety Festival. 

Veilig werken tijdens de coronapandemie

Alliander volgde ook in 2021 de maatregelen van de Rijksoverheid en het RIVM. De maatregelen die voor ons werk gelden, zijn vastgelegd in een Routekaart Corona Alliander. De Routekaart is beoordeeld in de risico-inventarisatie en ‑evaluatie. Om veilig te kunnen werken, volgde Alliander in 2021 het landelijke protocol Samen Veilig Doorwerken. Dit protocol schept duidelijkheid voor onder meer de bouw- en installatiebranche, maar ook voor bewoners, opdrachtgevers, klanten, leveranciers en alle werkenden over veilig werken tijdens de coronapandemie.

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Benzeen

Sinds september 2018 zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd naar benzeen in de bodem als gevolg van gaslekken. De werkgroep Bodem van Netbeheer Nederland presenteert in 2022 een aanpak. Met VEWIN doen we onderzoek naar benzeen in drinkwater. Ook hiervan verwachten we de resultaten in 2022.

Chroom-6

In 2021 hebben we werkinstructies rond chroom-6 gevalideerd met onze eigen blootstellingsmetingen. Daarnaast heeft Alliander samen met Netbeheer Nederland meegedacht over de invulling van een nieuw landelijk beheersregime. Mogelijk leidt het nieuwe landelijke beheersregime in de toekomst tot wijzigingen in onze eigen werkinstructie.

Asbest

Binnen de netwerksector werken we volgens een gezamenlijk asbestbeleid. De afgelopen jaren hebben we stappen gezet om ons beleid te integreren in de landelijke asbestwetgeving. Een vrijstelling voor de inventarisatieplicht werd in 2021 in concept opgeleverd en afgestemd met het ministerie van SZW. Met de vrijstelling erkent SZW dat de netwerkbedrijven een robuust asbestbeleid hebben en dat we goed kennis hebben van onze risico's op asbestgebied. Door gebruik van het bronnenboek en door het onderzoek dat we doen naar veilige werkmethoden laten we zien dat we asbest serieus nemen. De verwachting is dat de nieuwe landelijke asbestwetgeving in 2022 bekrachtigd wordt.