Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

€ miljoen

Noot

2021

2020

Bedrijfsopbrengsten

     

Netto-omzet

21

2.120

 

2.009

 

Overige baten

22

61

 

46

 

Totaal bedrijfsopbrengsten

  

2.181

 

2.055

      

Bedrijfskosten

     

Kosten van inkoop en uitbesteed werk

23

-623

 

-561

 

Personeelskosten

24

-678

 

-646

 

Overige bedrijfskosten

25

-333

 

-343

 

Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten

 

-1.634

 

-1.550

 
      

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa

26

-498

 

-461

 

Af: Werk uitgevoerd door de groep en gekapitaliseerd als materiële vaste activa in uitvoering

 

305

 

275

 

Totaal bedrijfskosten

  

-1.827

 

-1.736

      

Bedrijfsresultaat

  

354

 

319

      

Financiële baten

27

 

62

 

28

Financiële lasten

28

 

-107

 

-69

Resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures

5

 

5

 

1

Resultaat voor belastingen

  

314

 

279

      

Belastingen

29

 

-72

 

-55

Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

  

242

 

224

      

Aandeel van derden in resultaat

  

-

 

-

      

Resultaat na belastingen

  

242

 

224

Het resultaat na belastingen 2021 is vrijwel volledig toerekenbaar aan de aandeelhouders van Alliander N.V.