Noot 4 Immateriële vaste activa

€ miljoen

Goodwill

Overige immateriële activa

Totaal

Stand per 1 januari 2020

   

Aanschafwaarde

477

33

510

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-188

-9

-197

    

Boekwaarde per 1 januari 2020

289

24

313

    

Mutaties 2020

   

Afschrijvingen

-

-2

-2

Nieuwe consolidaties

-

14

14

Investeringen

18

-

18

Totaal

18

12

30

    

Stand per 31 december 2020

   

Aanschafwaarde

495

47

542

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-188

-11

-199

    

Boekwaarde per 31 december 2020

307

36

343

    

Mutaties 2021

   

Afschrijvingen

-3

-1

-4

Vervallen consolidaties

-

-19

-19

Totaal

-3

-20

-23

    

Stand per 31 december 2021

   

Aanschafwaarde

495

28

523

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-191

-12

-203

    

Boekwaarde per 31 december 2021

304

16

320

De post vervallen consolidaties in 2021 heeft geheel betrekking op de verkoop van 75% van de aandelen van 450connect GmbH. Voor een nadere toelichting zie noot [22]. De afschrijvingen van € 6 miljoen in 2021 hebben met name betrekking op de immateriële activa van TReNT.

In 2021 zijn alle aandelen in Ebatech B.V. overgenomen, waarbij geen goodwill verantwoord is. In 2020 zijn alle aandelen in TReNT B.V. en TReNT Infra B.V. overgenomen. Hierbij is een goodwill verantwoord van € 18 miljoen. De immateriële vaste activa voor TReNT (€ 14 miljoen) bestaat uit de contractwaarde inzake de verhuur van telecomlijnen. Voor een nadere toelichting op deze aankoop zie noot [1]. De resterende afschrijvingsduur bedraagt 20 jaar. De afschrijvingen van € 2 miljoen in 2020 hebben met name betrekking op de immateriële activa.

Allocatie van goodwill naar segment

€ miljoen

2021

2020

Liander

286

286

Overig

18

21

   

Totaal

304

307

De post goodwill op de regel Liander heeft ultimo 2021 voor € 209 miljoen (2020: € 209 miljoen) betrekking op elektriciteits- en gasnetwerken en is ontstaan bij de inbreng van de netwerken ten tijde van het ontstaan van N.V. Nuon in 1999. Het restant van € 77 miljoen (2020: € 77 miljoen) is voor € 61 miljoen te relateren aan de aankoop in 2010 van Endinet, voor € 7 miljoen aan Stam en voor € 9 miljoen de aankoop van AEF B.V. in 2016. De post goodwill op de regel overig heeft betrekking op de investering inzake 450connect en TReNT.

Aan het eind van 2021 zijn testen op bijzondere waardeverminderingen (impairment testen) uitgevoerd op de waarde van de netwerken van Liander, de telecomnetwerken van TReNT en het warmtenetwerk in Hengelo, inclusief de bijbehorende waarde van de goodwill. Hierbij is de bedrijfswaarde als uitgangspunt genomen. De bedrijfswaarde is bepaald op basis van de meest recente businessplannen.

In het boekjaar 2021 hanteerde Liander een reële disconteringsvoet voor belastingen van 4% (2020: 7,1%). Deze waarde zal verder dalen tot 2,8% in 2026. De belangrijkste uitgangspunten die in de businessplannen zijn opgenomen betreffen het aantal aansluitingen, de meest recente inschattingen van de tarieven en inschattingen voor operationele en andere kosten. Voor een belangrijk deel zijn deze uitgangspunten gebaseerd op ervaringen uit het verleden alsmede op de meest recente gegevens op het gebied van tariefregulering. De businessplannen beslaan een periode van vijf jaar, en de terminal value wordt bepaald aan de hand van de verwachte kasstromen aan het eind van de businessplanperiode. Hierbij wordt een groeipercentage van nul gehanteerd. De terminal value voor gereguleerde activiteiten is gebaseerd op het behalen van het ‘redelijk rendement’ dat een netbeheerder mag realiseren op zijn gestandaardiseerde activawaarde. Daarnaast wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met tijdelijke of structurele synergie-effecten of andere afwijkingen versus het redelijk rendement. Tussen de bedrijfswaarde en de boekwaarde van de netwerken van Liander bestaat een zodanige marge dat de gevoeligheid voor veranderingen in gehanteerde inschattingen en uitgangspunten beperkt is.

Ten aanzien van de telecomnetwerken is een disconteringsvoet voor belastingen van 7,1% gehanteerd (2020: 7,3%). De uitkomst van de impairment test is dat tussen de berekende bedrijfswaarde en de boekwaarde, inclusief goodwill, een zodanige marge aanwezig is dat de gevoeligheid voor veranderingen in gehanteerde inschattingen en uitgangspunten beperkt is.

Voor de impairment test op de activa van Warmtenet Hengelo is gebruik gemaakt van een disconteringsvoet voor belasting van 8,5%. Uit de test is een impairment gekomen van minder dan € 1 miljoen.