Noot 16 Overige voorzieningen

€ miljoen

Overige voorzieningen

Boekwaarde per 1 januari 2020

23

  

Mutaties 2020

 

Dotaties

13

Onttrekkingen

-6

Totaal

7

  

Boekwaarde per 31 december 2020

30

  

Mutaties 2021

 

Dotaties

8

Onttrekkingen

-1

Vrijval

-9

Totaal

-2

  

Boekwaarde per 31 december 2021

28

De overige voorzieningen ultimo 2021 bedragen € 28 miljoen (2020: € 30 miljoen) en hebben onder meer betrekking op een verlieslatend onderhoudscontract in een van de bedrijfsonderdelen van € 13 miljoen (2020: € 17 miljoen). In de berekening is rekening gehouden met de onvermijdelijke kosten, de Alliander yieldcurve als disconteringsvoet en eventuele afkoopwaarden.