Noot 19 Leases

Vorderingen uit hoofde van financiële leases

De vorderingen uit hoofde van financiële leases zijn ultimo 2021 als volgt:

Exception: Object reference not set to an instance of an object. (aa2f7ff1-f939-489d-8d39-564c38a528df)

De vordering ultimo 2021 betreft de verhuur van transformatoren en batterijen. De vordering ultimo 2020 heeft voor € 3 miljoen betrekking op een warmtetransportleiding. Het resterende bedrag betreft de verhuur van transformatoren.

Niet uit de balans blijkende vorderingen uit hoofde van operationele leases

De niet uit de balans blijkende totale, toekomstige, minimale leaseontvangsten uit hoofde van niet-opzegbare operationele leases zijn als volgt:

Exception: Object reference not set to an instance of an object. (58208526-afd6-43b5-b77f-36b6d1f1a9f4)

De operationele leases hebben ultimo 2021 met name betrekking op de verhuur van transformatoren en de verhuur van een tweetal warmtenetten aan Vattenfall Warmte N.V., onderdeel van Vattenfall N.V.

Verplichtingen uit hoofde van leases

Exception: Object reference not set to an instance of an object. (c8de518a-214d-4568-ad29-fa610ce9a83f)

Alliander heeft verplichtingen uit hoofde van leases inzake gebouwen, ruimtes, telecommunicatieverbindingen en bedrijfsauto’s.

Daarnaast zijn hier in 2020 verplichtingen betreffende twee CBL-transacties opgenomen. Deze zijn in 2021 vroegtijdig beëindigd waardoor de verplichtingen in 2021 lager zijn.

Naast bovenstaande leaseverplichtingen zijn er ultimo 2021 nog niet aangevangen leaseverplichtingen voor een niet verdisconteerd bedrag van € 5 miljoen waaraan Alliander zich heeft verbonden. Dit betreft met name panden en leaseauto's. Ultimo 2020 was dit bedrag € 71 miljoen.