Noot 30 Toelichting op het geconsolideerd kasstroomoverzicht

Kasstroom uit operationele activiteiten

Voor het jaar 2021 is de kasstroom uit operationele activiteiten uitgekomen op € 664 miljoen (2020: € 634 miljoen). De stijging van € 30 miljoen ten opzichte van 2020 wordt voornamelijk veroorzaakt door het het hogere netto resultaat. 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

De uitgaande kasstroom uit investeringsactiviteiten bedraagt in 2021 minus € 639 miljoen ten opzichte van minus € 769 miljoen in 2020. Dit wordt deels veroorzaakt door de aflossing van obligaties (€ 198 miljoen) als gevolg van de vroegtijdige beëindiging van twee CBL-transacties. Dit wordt deels gecompenseerd door hogere investeringen en lagere investeringsbijdragen welke per saldo leiden tot uitgaande kasstroom die € 150 miljoen hoger is in 2021. Daarnaast is in 2021 € 30 miljoen ontvangen inzake de verkoop van 75% van de aandelen in 450connect GmbH, terwijl in 2020 € 60 miljoen was betaald voor de aandelen van TReNT. 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

De financieringskasstroom over het jaar 2021 bedraagt € 301 miljoen (2020: € 280 miljoen). In 2021 heeft de uitgegeven eeuwigdurende aandeelhouderslening geleid tot een inkomende kasstroom van € 599 miljoen. Ook is sprake van een inkomende kasstroom als gevolg van ontvangen waarborgsommen van € 72 miljoen. Daartegenover staan de leasebetalingen (€ 206 miljoen) als gevolg van de vroegtijdige beëindiging van twee CBL's, aflossingsverplichtingen (€ 48 miljoen) en het uitgekeerde dividend (€ 94 miljoen). De inkomende kasstroom als gevolg van aangetrokken leningen in 2020 bedroeg € 847 miljoen door onder meer de Green Bond, maar de contractueel overeengekomen aflossingen bedroegen in 2020 ruim € 400 miljoen.