Noot 33 Activa en passiva aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten

De post activa aangehouden voor verkoop alsmede de verplichtingen aangehouden voor verkoop ultimo 2021 heeft volledig betrekking op de activa en verplichtingen van Stam. In december 2021 is overeenstemming bereikt met de Van Gelder Groep over de overname van de aandelen van Stam. Op 10 januari is deze overdracht geeffectueerd. Zie voor een nadere toelichting noot [36] Gebeurtenissen na balansdatum.

Voorts is in 2021 de grond (€ 2 miljoen) van één van onze locaties vanuit de activa aangehouden voor verkoop geherrubriceerd naar de materiele vaste activa. Dit vanwege het feit dat naar verwachting de verkoop pas in 2023 gerealiseerd zal worden.

De post activa aangehouden voor verkoop ultimo 2020 (€ 3 miljoen) heeft betrekking op het bedrijfspand en de grond van één van onze locaties. In 2021 heeft de verkoop van het bedrijfspand plaatsgevonden.

In zowel 2021 als 2020 is geen sprake van beëindigde bedrijfsactiviteiten