Noot 34 Informatie over risico’s en financiële instrumenten

Algemeen

De volgende financiële risico’s kunnen worden onderscheiden: marktrisico, kredietrisico en liquiditeitsrisico. Het marktrisico wordt gedefinieerd als het risico van een verlies als gevolg van een negatieve verandering van marktprijzen. Alliander staat hoofdzakelijk bloot aan een commodity prijsrisico en aan valuta- en interestrisico. Het kredietrisico is het risico dat voortkomt uit het in gebreke blijven van tegenpartijen waarmee handels- en verkooptransacties worden aangegaan. Het liquiditeitsrisico is het risico dat de onderneming niet in staat zal zijn om te voldoen aan zijn betalingsverplichtingen.

Deze noot geeft informatie over de bovengenoemde financiële risico’s waaraan Alliander is blootgesteld, de doelstellingen en het beleid betreffende de beheersing van risico’s uit hoofde van financiële instrumenten, alsmede het beheer van kapitaal. Nadere kwantitatieve toelichtingen worden gegeven in de diverse voetnoten in de geconsolideerde jaarrekening.

Marktrisico

Alliander is onderhevig aan de volgende potentiële marktrisico’s:

  • commodity prijsrisico: het risico dat de waarde van een financieel instrument verandert als gevolg van veranderingen in commodityprijzen; dit betreft met name de inkoop van netverliezen;

  • valutarisico: het risico dat de waarde van een financieel instrument verandert als gevolg van fluctuaties in valutakoersen;

  • interestrisico: het risico dat de waarde van een financieel instrument verandert als gevolg van veranderingen in marktrentes.

Alliander dekt marktrisico’s af door middel van de aan- en verkoop van derivaten. Alliander tracht de volatiliteit in de winst-en verliesrekening zoveel mogelijk te beperken door het toepassen van hedge-accounting. Alle transacties worden uitgevoerd binnen de richtlijnen zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur.

Commodity prijsrisico

Voor wat betreft de inkoop van netverliezen is Alliander gevoelig voor het effect van marktfluctuaties in de prijzen van diverse energiecommodities, waaronder maar niet uitsluitend: elektriciteit, gas en groencertificaten.

Valutarisico

Algemeen

Alliander loopt valutarisico op inkopen, liquide middelen, opgenomen leningen en overige balansposities die luiden in een andere valuta dan de euro. De valutarisico’s bestaan uit transactierisico’s. Dit betreffen risico’s ten aanzien van toekomstige kasstromen in vreemde valuta, alsmede ten aanzien van balansposities in vreemde valuta. Er zijn per ultimo 2021 geen balansposities in vreemde valuta, die leiden tot Valutarisico’s.

Dochterondernemingen rapporteren valutaposities en -risico’s aan de Treasury-afdeling binnen Alliander. Deze posities en risico’s worden voornamelijk ‘back-to-back’ ingedekt bij externe tegenpartijen door middel van spot- en valutatermijncontracten.

Blootstelling aan valutarisico en gevoeligheidsanalyse

Alliander is met name werkzaam in Nederland en voor een klein gedeelte in Duitsland en loopt derhalve over zijn operationele activiteiten geen valutarisico.

De in 2021 vanuit het ‘Euro-Commercial Paper Programme’ aangetrokken financiering in US Dollars is in hetzelfde jaar ook afgelost. Per ultimo 2021 bedraagt deze positie nihil  (2020: nihil). De valuta-omrekeningverschillen zijn via het resultaat verwerkt en hebben geen effect op de eigen vermogenspositie

Valutakoersen

De volgende belangrijke wisselkoersen zijn van toepassing per balansdatum:

 

2021

2020

USD

1,139

1,223

Interestrisico

Algemeen

Alliander heeft ultimo 2021 en 2020 geen renteswaps meer uitstaan.

Vervaldatum of eerdere contractuele renteherzieningsdatum

 

Effectief rente-percentage

Variabel/ vastrentend

Boekwaarden

€ miljoen

  

Minder dan 1 jaar

1-5 jaar 

Meer dan 5 jaar

Totaal

Per 31 december 2021

      

Activa

      

Beleggingen in obligaties

 

Vast / variabel

-

-

-

-

Leningen en vorderingen

1,0%

 

26

28

7

61

Liquide middelen

-1,03% - 0,26%

Variabel

624

-

-

624

       

Totaal activa

  

650

28

7

685

       

Opgenomen leningen

      

Achtergestelde leningen

2,2%

Vast

-8

-

-599

-607

Onderhandse en groenleningen

1,1%

Vast

-1

-135

-301

-437

Euro Medium Term Notes

1,4%

Vast

-400

-698

-894

-1.992

Euro Commercial Paper

 

Vast

-

-

-

-

Overig

 

Variabel

-72

-

-3

-75

Leaseverplichtingen

0,0%-2,5%

Vast

-21

-47

-55

-123

       

Totaal verplichtingen

  

-502

-880

-1.852

-3.234

       

Per 31 december 2020

      

Activa

      

Beleggingen in obligaties

6,6%

Vast / variabel

4

51

92

147

Leningen, vorderingen en overige financiële activa

  

7

49

7

63

Liquide middelen

-0,68%-0,17%

Variabel

298

-

-

298

       

Totaal activa

  

309

100

99

508

       

Opgenomen leningen

      

Achtergestelde leningen

8,4%

Vast

-7

-8

-42

-57

Onderhandse en groenleningen

1,1%

Vast

-1

-136

-300

-437

Euro Medium Term Notes

1,4%

Vast

-

-799

-1.191

-1.990

Euro Commercial Paper

 

Vast

-

-

-

-

Overig

 

Variabel

-

-

-3

-3

Leaseverplichtingen

0,0-6,8%

Vast

-18

-74

-125

-217

       

Totaal verplichtingen

  

-26

-1.017

-1.661

-2.704

Gevoeligheidsanalyse met betrekking tot reële waarde voor vastrentende activa en verplichtingen

Alliander heeft geen vastrentende financiële activa en verplichtingen die tegen reële waarde via het resultaat worden verwerkt.

Gevoeligheidsanalyse met betrekking tot kasstromen voor variabel rentende activa en verplichtingen

Alliander heeft geen variabel rentende financiële activa en verplichtingen die tegen reële waarde via het resultaat worden verwerkt.

Afdekkingstransacties

Reële waarde afdekking

Om risico’s op schommelingen in de reële waarde van financiële activa en/of verplichtingen, alsmede vaststaande toezeggingen geheel of ten dele af te dekken, heeft Alliander in voorgaande jaren gebruikgemaakt van derivaten.

Kredietrisico

Algemeen

Het kredietrisico is het risico van een verlies dat ontstaat doordat een tegenpartij niet bereid of niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Binnen de organisatie worden kredietanalyses en kredietbeheer toegepast, waarbij de mate van beoordeling afhankelijk is van de omvang van het kredietrisico dat bij een transactie ontstaat.

Liquiditeitsoverschotten worden tegen marktconforme voorwaarden uitgezet in de geld- en kapitaalmarkt bij instellingen die voldoen aan een door de Raad van Bestuur vastgestelde lijst van criteria en daarmee vastliggende toegestane tegenpartijen tot maximaal de voor die partij geldende limiet. Daarnaast zijn normen vastgesteld voor het kredietwaardigheidsniveau van de beleggingen op basis van door kredietbeoordelingsbureaus vastgestelde credit ratings. Wijzigingen in beleggingen die Alliander heeft gedaan in het kader van de CBL-contracten behoeven individuele goedkeuring van de Raad van Bestuur. Deze beleggingen zijn gedaan voor lange looptijden en beogen voldoende rendement te genereren om aan de toekomstige leaseverplichtingen te voldoen. De portefeuille van beleggingen waarover Alliander kredietrisico loopt bestaat met name uit deposito’s en waardepapieren. Het kredietrisico wordt beheerst door middel van een gevestigd kredietbeleid, regelmatige monitoring van kredietposities en het toepassen van risicobeperkende instrumenten.

Kredietkwaliteit

Treasury

De kredietkwaliteit van de financiële instellingen waar Alliander een vordering op heeft wordt gemonitord met behulp van kredietanalyses op naam, CDS-niveau en credit ratings. Het grootste deel van de liquide middelen staat uit of is belegd bij partijen met een credit rating in de categorie A of hoger. Hiervan staat 93% (2020: 74%) uit bij partijen met een AA rating of hoger.

Verkoop

Alliander is onderhevig aan kredietrisico; dit is het risico dat klanten niet betalen voor geleverde diensten. Intern zijn procedures opgesteld teneinde kredietposities van tegenpartijen te beperken en om te waarborgen dat openstaande posities worden afgedekt door zekerheden, bijvoorbeeld in de vorm van bankgaranties.

Maximum kredietrisico

Het maximum kredietrisico is de balanswaarde van elk financieel actief, met inbegrip van afgeleide financiële instrumenten. Het maximum kredietrisico dat Alliander loopt uit hoofde van de CBL-transacties bedraagt $ 715 miljoen (2020: $ 3.112 miljoen). De balanswaarde van de beleggingen in obligaties bedraagt per ultimo 2021 nihil (2020: € 147 miljoen).

Vervallen termijnen

De vorderingen waarvan de betalingstermijn is verstreken, maar die niet voorzien zijn, betreffen alleen debiteuren uit reguliere verkopen. Ook de voorziening voor oninbaarheid ziet alleen op debiteuren uit reguliere verkopen. De ouderdom van debiteuren waarvan de betalingstermijn is verstreken per balansdatum is als volgt (bruto bedragen):

Ouderdomsanalyse debiteuren

€ miljoen

2021

2020

Niet vervallen

37

29

0-30 dagen

22

23

31-90 dagen

8

7

91-360 dagen

6

5

> 360 dagen

5

5

   

Boekwaarde per 31 december

78

69

Het grootste deel van de voorziening voor oninbaarheid wordt gevormd op basis van een staffel die is gebaseerd op ervaringscijfers. Het overige gedeelte wordt gevormd op basis van beoordeling van individuele debiteuren. De reële waarde van de verkregen zekerheden die gerelateerd zijn aan reeds vervallen en afgeboekte debiteuren is per ultimo 2021 en 2020 nihil.

Onder de overige vorderingen en overlopende activa zijn geen posten ouder dan één jaar verantwoord.

Verloopstaat voorziening voor oninbaarheid

Het verloop van de voorziening voor oninbaarheid met betrekking tot de debiteuren kan als volgt worden weergegeven:

€ miljoen

2021

2020

Boekwaarde per 1 januari

10

10

Gebruik van de voorziening voor oninbaarheid (afboeking debiteuren)

-7

-3

Vrijval van / dotatie aan voorziening via het resultaat

5

3

   

Boekwaarde per 31 december

8

10

Liquiditeitsrisico

Liquiditeitsrisico omvat het risico dat Alliander niet in staat is om de benodigde financiële middelen te verkrijgen om tijdig aan zijn verplichtingen te voldoen. Hiertoe beoordeelt Alliander regelmatig de verwachte kasstromen over een periode van een aantal jaren. Deze kasstromen omvatten onder meer operationele kasstromen, dividenden, betalingen van interest en aflossingen van schulden, vervangingsinvesteringen en de consequenties van wijzigingen in de kredietwaardigheid van Alliander. Het doel is te allen tijde voldoende middelen ter beschikking te hebben om in de liquiditeitsbehoefte te kunnen voorzien. Bij de planning van de liquiditeits- en vermogensbehoefte wordt uitgegaan van een horizon van minimaal vier jaar. Eind 2021 heeft Alliander een gecommitteerde kredietfaciliteit van € 900 miljoen (tot 10 november 2026). Deze faciliteit kan worden gebruikt voor algemene operationele doeleinden, de financiering van werkkapitaal of de herfinanciering van schulden. Naast de kredietfaciliteit, waarop ultimo 2021 niet is getrokken, heeft Alliander een ECP-programma van € 1,5 miljard waaronder per ultimo boekjaar geen bedrag uitstaat (2020: nihil) en een EMTN-programma van € 3 miljard waaronder per 31 december 2021 een bedrag van € 2 miljard uitstaat (2020: € 2 miljard). Om inzicht te verschaffen in het liquiditeitsrisico, zijn in de volgende tabel de contractuele looptijden weergegeven van de financiële verplichtingen (omgerekend tegen balanskoers), inclusief interestbetalingen.

Het liquiditeitsrisico voortvloeiend uit mogelijke margin calls gerelateerd aan vreemde valuta- en rentemanagement transacties en commodity-contracten bestemd voor eigen gebruik wordt nauwgezet gemonitord en beperkt door spreiding aan te brengen in het aantal partijen waarmee transacties worden aangegaan, naast het ervoor zorgdragen dat er passende drempelwaardes en bepalingen zijn opgenomen in ISDA’s (International Swaps and Derivatives Association) en CSA’s (Credit Support Annex).

In 2021 zijn geen margin call verzoeken door Alliander ontvangen, maar heeft Alliander wel margin call verzoeken gedaan. Per ultimo 2021 staat uit hoofde hiervan een bedrag aan waarborgsommen bij Alliander uit van € 72 miljoen (2020: nihil).

Liquiditeitsrisico 2021 en 2020

 

Boekwaarde

Contractuele kasstromen

€ miljoen

 

Minder dan 1 jaar

1 - 5 jaar

Meer dan 5 jaar

Totaal

Per 31 december 2021

     

Opgenomen leningen

     

Hoofdsommen

-3.036

-408

-535

-2.104

-3.047

Interest

-

-46

-123

-740

-910

Leaseverplichtingen

-123

-21

-48

-57

-126

Crediteuren

-152

-152

-

-

-152

Overige schulden

-386

-383

-

-3

-386

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

     

Verplichtingen uit hoofde van leases

-

-1

-3

-1

-5

      

Totaal

-3.697

-1.011

-709

-2.905

-4.626

      

Per 31 december 2020

     

Opgenomen leningen

     

Hoofdsommen

-2.484

-7

-934

-2.054

-2.995

Interest

-

-47

-118

-949

-1.114

Leaseverplichtingen

-217

-28

-115

-136

-279

Crediteuren

-147

-147

-

-

-147

Overige schulden

-359

-356

-

-3

-359

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

     

Verplichtingen uit hoofde van leases

-

1

-18

-54

-71

      

Totaal

-3.207

-584

-1.185

-3.196

-4.965

Bepaling reële waarde

In de onderstaande tabel worden de financiële instrumenten die gewaardeerd zijn tegen reële waarde vermeld, gerangschikt naar de reële waarde hiërarchie. Daarbij zijn de niveaus van inputdata voor het bepalen van de reële waarden als volgt gedefinieerd:

 • niveau 1, genoteerde prijzen (niet-aangepast) op actieve markten voor vergelijkbare activa of verplichtingen;

 • niveau 2, andere inputs dan de in niveau 1 ondergebrachte genoteerde prijzen die voor het actief of de verplichting waarneembaar zijn, hetzij direct (d.w.z. als prijzen) hetzij indirect (d.w.z. afgeleid van prijzen);

 • niveau 3, inputs die niet gebaseerd zijn op waarneembare marktgegevens.

Reële waarde hiërarchie

De indeling van de instrumenten naar de niveaus vindt zover mogelijk plaats op basis van de beschikbaarheid van genoteerde prijzen op actieve markten of andere waarneembare inputs. Wijziging van de indeling vindt slechts plaats als dat noodzakelijk is als gevolg van wijzigingen in de beschikbaarheid van de relevante inputs. Gedurende het verslagjaar is dit niet aan de orde geweest; er hebben dan ook geen overdrachten tussen de verschillende niveaus van de reële waarde hiërarchie plaatsgevonden.

Gehanteerde waarderingsmethoden voor bepaling van reële waarden niveau 2

Alliander heeft ultimo 2021 en 2020 geen derivaten uitstaan.

Reële waarde van overige financiële instrumenten

Ultimo 2021 en 2020 heeft Alliander geen financiële instrumenten die tegen een reële waarde zijn opgenomen. 

Reële waarde van financiële activa en verplichtingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs

€ miljoen

Noot

31 december 2021

31 december 2020

  

Reële waarde

Niveau

Reële waarde

Niveau

Vaste activa

     

Beleggingen in obligaties en overige financiële activa

6, 7

61

2

259

2

      

Financiële verplichtingen

     

Langlopend

     

Opgenomen leningen:

     

Euro Medium Term Notes

13

-1.648

1

-2.169

1

Overige opgenomen leningen

13

-1.002

2

-738

2

Totaal langlopende financiële verplichtingen

 

-2.650

 

-2.907

 
      

Kortlopend

     

Opgenomen leningen:

     

Euro Medium Term Notes

13

-409

1

-

1

Euro Commercial Paper

13

-

2

-

2

Overige opgenomen leningen

13

-85

2

-21

2

Totaal kortlopende financiële verplichtingen

 

-494

 

-21

 
      

Totaal financiële verplichtingen

 

-3.144

 

-2.928

 

Bepaling reële waarde

De reële waarde van deze instrumenten is als volgt bepaald:

Beleggingen in obligaties en overige financiële activa: de reële waarde van de uitstaande leningen is bepaald aan de hand van de te ontvangen kasstromen die zijn verdisconteerd met de risicovrije rentevoeten verhoogd met de kredietopslagen voor deze of vergelijkbare beleggingen. Voor het kortlopende deel van deze vorderingen is verondersteld dat de reële waarde nagenoeg overeenkomt met de boekwaarde.

Opgenomen leningen: de reële waarde van de Euro Medium Term Notes is bepaald aan de hand van marktnoteringen in Bloomberg. De reële waarde van de overige opgenomen leningen is bepaald aan de hand van de uitgaande kasstromen die zijn verdisconteerd met de risicovrije rentevoeten verhoogd met de voor Alliander geldende creditspreads. Voor het kortlopende deel van deze opgenomen leningen wordt verondersteld dat de reële waarde nagenoeg overeenkomt met de boekwaarde.

De reële waarde van de onderstaande financiële activa en verplichtingen komt nagenoeg overeen met de boekwaarde van deze instrumenten:

 • handels- en overige vorderingen;

 • kortlopende belastingvorderingen;

 • kortlopende overige financiële activa;

 • liquide middelen;

 • handelsschulden en overige te betalen posten;

 • kortlopende belastingverplichtingen.

Financieel beleid

Het financieel beleid van Alliander, dat onderdeel is van het algemene beleid en de strategie van de groep, richt zich op het realiseren van een adequaat rendement voor aandeelhouders en het beschermen van de belangen van obligatiehouders en andere verschaffers van vermogen met behoud van de flexibiliteit om te groeien en te investeren. Binnen het financiële kader van Alliander is de in 2018 uitgegeven achtergestelde eeuwigdurende obligatielening voor 50% als eigen vermogen en voor 50% als vreemd vermogen aangemerkt. Dit in tegenstelling tot IFRS, waar de achtergestelde eeuwigdurende obligatielening als 100% eigen vermogen wordt aangemerkt.

Financiële baten en lasten

In onderstaande tabel is aangegeven welke baten en lasten uit hoofde van financiële instrumenten in de winst-en-verliesrekening zijn verantwoord:

Invloed winst-en-verliesrekening uit hoofde van financiële instrumenten

€ miljoen

2021

2020

Nettoresultaat op derivaten aangehouden voor handelsdoeleinden:

  

Waardewijzigingen van valutaderivaten

-2

1

   

Nettoresultaat op beleggingen in obligaties

9

-13

   

Nettoresultaat op financiële verplichtingen die tegen geamortiseerde kostprijs worden gewaardeerd:

  

Rentelasten uit hoofde van financiële verplichtingen tegen geamortiseerde kostprijs

-96

-50

Rentebaten banksaldi, uitgegeven leningen, debiteuren, overige vorderingen en deposito's

51

11

Valutaresultaat

-

-

Ontvangen en betaalde fees anders dan voor het berekenen van de effectieve rentevoet

-7

1

   

Netto financiële baten en lasten

-45

-50

   

Bijzondere waardeverminderingen handelsdebiteuren

-5

-2

   

Overige bedrijfskosten

-5

-2