Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 

Waarderingsgrondslagen

Alliander N.V. is een naamloze vennootschap die statutair is gevestigd in Arnhem (Utrechtseweg 68, 6812 AH Arnhem).

Deze jaarrekening 2021 is op 21 februari 2022 ondertekend door de leden van de Raad van Bestuur en door de leden van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen zal de jaarrekening ter vaststelling voorleggen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 13 april 2022. De in de jaarrekening gehanteerde grondslagen van waarderingen en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de vennootschap.

Samenstelling groep

Alliander N.V. is een naamloze vennootschap die statutair is gevestigd in Arnhem. De belangrijkste activiteiten van Alliander en zijn 100% dochterondernemingen (hierna aangeduid als ‘Alliander’, de ‘Alliander-groep’, ‘de groep’ of vergelijkbare aanduidingen) omvatten het beheer van elektriciteits- en gasnetwerken in ongeveer een derde van Nederland en het leveren van netwerk gerelateerde diensten.

Dochteronderneming Liander is eigenaar van, en voert het beheer over de regionale gas- en elektriciteitsnetwerken in Gelderland, Friesland, Noord-Holland en delen van Zuid-Holland, Flevoland en Noordoostpolder. Overeenkomstig de Elektriciteitswet 1998 (E-wet) en Gaswet (G-wet) zijn het beheer van de netten en de regionale distributie van elektriciteit en gas een exclusieve verantwoordelijkheid van de netbeheerder. Qirion levert diensten op het gebied van aanleg en onderhoud van complexe energie-infrastructuren. Alliander AG verricht onder andere activiteiten op het gebied van netbeheer. Kenter B.V. houdt zich bezig met innovatieve oplossingen voor energiemeting en energiemanagement. Alliander Telecom N.V., TReNT B.V., TReNT Infra B.V. en de joint operation CDMA Utilities B.V. zijn actief op het vlak van datacommunicatie voor de groep en derden. Met de in de afgelopen jaren opgerichte dochterondernemingen, waaronder Firan en ENTRNCE, initieert en faciliteert Alliander ontwikkelingen en activiteiten op het vlak van verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening.

Minderheidsbelangen van derden

Alliander kent een minderheidsbelang van derden in activiteiten van de groep. Dit betreft ultimo 2021 een belang van 5% van de Gemeente Nijmegen in Indigo B.V., een belang van 5% van de Gemeente Hengelo in Warmtenetwerk Hengelo B.V., een belang van 5% van de gemeente Didam in Warmtenetwerk Didam B.V. en een belang van 25% in Warmte-Infrastructuur Limburg Geothermie B.V., allen dochterondernemingen van Firan. Zie noot [12].

ESEF

Vanaf het verslagjaar 2021 dient Alliander, als effecten-uitgevende instelling in de Europese Unie zijn jaarverslag ook digitaal openbaar te maken. Dat moet volgens het European Single Electronic Format (ESEF). ESEF maakt de rapportage van uitgevende instellingen toegankelijker en faciliteert de analyse en vergelijkbaarheid van jaarlijkse financiële verslagen. De jaarlijkse financiële verslaggeving wordt hierbij opgesteld in XHTML, waarbij de bedragen van de geconsolideerde balans, winst- en verliesrekening, kasstroomoverzicht en mutatieoverzicht van het eigen vermogen worden gekoppeld (getagd) aan de ESEF taxonomie. De andere onderdelen van de jaarrekening worden ook opgenomen in het XHTML-document. De externe accountant dient te onderzoeken of het jaarverslag in XHTML in overeenstemming is met de Regulatory Technical Requirements voor ESEF.