Connectiviteitstabel

In de connectiviteitstabel maken we duidelijk hoe onderdelen als waarde, materiële thema's, indicatoren, doelen en resultaten, strategie en de bijdrage aan de Sustainable Development Goals met elkaar samenhangen.

Een hoge energiebetrouwbaarheid van ons netwerk tegen lage kosten in ons verzorgingsgebied

Materiële onderwerpen

 

Indicatoren

 

Resultaat 2020

 

Resultaat 2021

 

Doel 2021

 

Doel lange-termijn

 

Bijdrage aan SDG

Leverings-betrouwbaarheid

 

Uitvalduur elektriciteit in minuten1

 

23,2

 

20,9

 

23

 

Een hoge leveringsbetrouwbaarheid.

 

SDG 7.1

 

Uitvalduur gas in seconden

 

83

 

44

    

SDG 7.1

 

Aantal herhaalstoring in unieke kabelnummers die meer dan vijf storingen hebben

 

17

 

22

 

17

 

Het aantal unieke kabelnummers met meer dan vijf storingen blijft maximaal 17 de komende jaren.

 

SDG 7.1

Toegang tot energie

 

Aantal klantaansluitingen

 

5,8 miljoen

 

5,8 miljoen

 

Geen

 

Klanten hebben tegen gelijke condities toegang tot de energievoorziening.

 

SDG 7.1

Tevreden klanten

 

Klantgemak in NES score

 

Consument: 54%: Zakelijk 35%

 

Consument: 51%: Zakelijk 38%

 

Consument: 53%
Zakelijk: 37%

 

Klantgemak consumenten- en zakelijke markt stijgt de komende jaren.

 

SDG 9.1

Data gedreven netbeheerder

 

Aantal Smart Cable Guard systemen bijgeplaatst in het MS net

 

741

 

618

 

650

 

Verdere uitrol van Smart Cable Guard als geavanceerde storingsverklikker ter voorkoming en verkorten van storingen in het electriciteitsnet.

 

SDG 9.1

Een kredietwaardige onderneming met solide rendement

Materiële onderwerpen

 

Indicatoren

 

Resultaat 2020

 

Resultaat 2021

 

Doel 2021

 

Doel lange-termijn

 

Bijdrage aan SDG

Verantwoordelijk
investeringsbeleid

 

Kredietrating

 

S&P A+/A-1/stable outlook
Moody’s Aa3/P-1/stable outlook

 

S&P A+1/A-1/stable outlook
Moody’s Aa2/P-1/stable outlook

 

Kredietbeoordeling:

Handhaven solide A rating profiel.

 

Een kredietwaardige onderneming te blijven. Voortdurend beter presteren dan de sector op het gebied van kosten en operational excellence. Solide resultaten passend bij het gereguleerde toegestane rendement.

 

SDG 9.1

 

FFO/nettoschuld

 

24,1%

 

25,8%

 

FFO/nettoschuld:

minimaal 15%.2

  

SDG 9.1

 

Rentedekking

 

14,2

 

17,2

 

Rentedekking:

minimaal 3,5.

  

SDG 9.1

 

Nettoschuld/ (nettoschuld + eigen vermogen)

 

38,7%

 

36,7%

 

Nettoschuld/ (nettoschuld + eigen vermogen):

maximaal 60%

  

SDG 9.1

 

Solvabiliteit

 

53,1%

 

53,8%

 

Solvabiliteit:

minimaal 30%.

  

SDG 9.1

Verduurzaming van de energievoorziening en van onze organisatie

Materiële onderwerpen

 

Indicatoren

 

Resultaat 2020

 

Resultaat 2021

 

Doel 2021

 

Doel lange-termijn

 

Bijdrage aan SDG

Faciliteren energietransitie

 

Aantal klanten met duurzame opwek

 

494.000

 

618.000

 

Alle nieuwe decentrale opwek in onze regio's kunnen aansluiten.

 

Jaarlijks alle nieuwe (aanvragen) decentrale opwek in onze regio's (kunnen) aansluiten.

 

SDG 7.2 en SDG 11.3

             

Klimaatverandering, energiegebruik en CO2

 

Netto CO2-uitstoot in kton

 

1763

 

115

 

150

 

Een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2023.

 

SDG 7.2, SDG 11.3 en SDG 13.3

Maatschappelijke verantwoordelijkheid in de keten

 

Circulair ingekochte primaire assets in % van totaal1

 

23%

 

27%4

 

45%

 

Een jaarlijkse verbetering van onze prestatie op Circulair Inkopen.5

 

SDG 12.5

Faciliteren energietransitie 

 

Investeringen in de netten in € miljoen

 

890

 

1.014

 

992

 

Op langere termijn jaarlijks meer dan € 1.000 miljoen investeren.

 

SDG 7.1 en SDG 9.1

Een veilig energienetwerk en een veilige werk- en dataomgeving voor onze klanten, leveranciers en medewerkers

Materiële onderwerpen

 

Indicatoren

 

Resultaat 2020

 

Resultaat 2021

 

Doel 2021

 

Doel lange-termijn

 

Bijdrage aan SDG

Veilig werken en veilige infrastructuur

 

Lost Time Injury Frequency (LTIF)1

 

1,8

 

2,6

 

- 1

 

Veiligheid is een randvoorwaarde voor onze bedrijfsvoering. We creëren een proactieve veiligheidscultuur.

 

SDG 8.8

Dataveiligheid, privacy en cybersecurity

 

Aantal geïdentificeerde lekken gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens

 

66

 

127

 

0

 

Geen terechte klachten inzake schending privacy en/of datalek van klanten te krijgen.

 

SDG 9.1

Een aantrekkelijke, inclusieve werkgever met gelijke kansen voor iedereen

Materiële onderwerpen

 

Indicatoren

 

Resultaat 2020

 

Resultaat 2021

 

Doel 2021

 

Doel lange-termijn

 

Bijdrage aan SDG

Veilig werken en veilige infrastructuur

 

Aantal medewerkers met verzuim door een ongeval

 

21

 

32

 

0

 

Veiligheid is een randvoorwaarde voor onze bedrijfsvoering. We creëren een proactieve veiligheidscultuur.

 

SDG 8.8

Aantrekken en ontwikkelen van talent

 

Opleidingskosten in % van de salariskosten

 

2,4%

 

2,8%

 

3,0%

 

3,0%

 

SDG 8.5

 

Aantal aangeboden leer/werkplekken aan medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt1

 

108

 

778

 

107

 

Wij bieden duurzaam werk voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt, die voldoen aan de Participatiewet. We bieden daarnaast werkervaring, stages en andere leerervaringen voor een brede doelgroep. In 2024 voldoen wij aan de Quotumwet.

 

SDG 8.5

Verandervermogen organisatie

 

Tempo realisatie OGSM9

 

OGSM startfase

 

OGSM startfase

 

Strategie 1Alliander vastgesteld

 

We werken met focus, stellen prioriteiten en passen waar nodig onze organisatie aan veranderende eisen en omstandigheden aan.

 

SDG 8.5

Corporate governance en bedrijfsethiek

 

Aantal medewerkers geconfronteerd met maatregelen vanwege corruptie/fraude

 

4

 

5

 

Medewerkers leven de gedragsregels van Alliander na

 

Geen.

 

SDG 8.8

 

Aantal gemelde gevallen van ongewenste omgangsvormen (en discriminatie) door medewerkers

 

33

 

33

 

Medewerkers leven de gedragsregels van Alliander na

 

Medewerkers leven de gedragsregels van Alliander na.

 

SDG 8.8

 

Vrouwen in leidinggevende posities in % van alle leidinggevende posities

 

29,0%

 

28,1%

 

31%

 

In 2024 is minimaal 33% van onze leidende posities ingevuld door een vrouw.10

 

SDG 8.5

  • 1 Voor een nadere toelichting zie onze 'Doelstellingen en Prestaties' tabel eerder in dit verslag. 
  • 2 Voor nadere toelichting zie wijzigingen in financieel beleid. 
  • 3 Het resultaat van de CO2-uitstoot voor 2020 is herberekend volgens de meest recente emissiefactoren (2020).
  • 4 Het percentage circulair ingekocht materiaal is gebaseerd op basis van een herijkte methode. Hierbij wordt uitgegaan van de percentages gerecycled en recyclebaar per materiaalsoort aangedragen door de leverancier. Indien dit percentage hoger is dan het gevalideerde percentage, dan wordt het gevalideerde percentage aangehouden. Zie Ketenverantwoordelijkheid en circulair inkopen. Indien wordt uitgegaan van de grondstofpaspoorten, bedraagt het circulair ingekocht materiaal 40% (voor 2020: 44%). 
  • 5 In 2022 zal een herijking plaatsvinden van aannames over recycling en recyclebaarheid, met inbreng van onafhankelijke specialisten en leveranciers. Dit zal onze lange termijn doelstelling beïnvloeden. Om deze reden kunnen we pas in het volgend jaarverslag melding maken van een concrete lange termijn doelstelling.
  • 6 In alle AP gemelde datalekken betrof het situaties waarbij de gezamenlijke netbeheerders verantwoordelijkheid droegen doordat het gecentraliseerde verwerkingen betrof.
  • 7 Voor 7 AP gemelde datalekken betrof het situaties waarbij de gezamenlijke netbeheerders verantwoordelijkheid droegen doordat het gecentraliseerde verwerkingen betrof.
  • 8 Het aantal medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt bestaat uit 77 participatiewetbanen en betreft 62 fte
  • 9 OGSM: Objectives, Goals, Strategies, Measures. Samenhangend managementschema om systematisch te kunnen sturen op de realisatie van de strategische doelstellingen van de organisatie. Alle organisatieonderdelen werken hier aan.
  • 10 Een leidende positie betreft een hiërarchisch leidinggevende dan wel een budgetverantwoordelijke.