Doelstellingen en prestaties

Een hoge leveringsbetrouwbaarheid tegen lage kosten

Doelstelling 2021

 

Resultaat 2021

 

Doelstelling 2022

 

Strategische doelstelling

 

Belangrijkste risico's10

Klantgemak:

de gemeten NES score is hoger dan 53% (consumenten) en 37% (zakelijke markt).

 

Consument: 51%Zakelijk: 38%

 

Klantgemak:

de gemeten NES score is hoger dan 48% (consumenten) en 40% (zakelijke markt).

 

Klantgemak consumenten- en zakelijke markt stijgt de komende jaren.

 

Realisatie werkpakket

Cybersecurity

Veranderkracht

Toekomstbestendigheid IT-landschap

Lange termijn oriëntatie van wet- en regelgeving

Voldoen aan klantverwachtingen

Toekomstvaste investeringen 

Uitvalduur elektriciteit:

maximaal 23 minuten.

 

20,91

 

Uitvalduur elektriciteit:

maximaal 23 minuten.

 

Hoge leveringsbetrouwbaarheid.

 

Herhaalstoringen:

maximaal 17 unieke kabelnummers met meer dan vijf storingen.

 

22

 

Herhaalstoringen:

maximaal 17 unieke kabelnummers met meer dan vijf storingen.

 

Het aantal unieke kabelnummers met meer dan vijf storingen blijft maximaal 17 de komende jaren.

 

Een kredietwaardige onderneming met solide rendement

Doelstelling 2021

 

Resultaat 2021

 

Doelstelling 2022

 

Strategische doelstelling

 

Belangrijkste risico's10

Kredietbeoordeling:

Handhaven solide A rating profiel.

 

S&P A+/A-1/stable outlook
Moody’s Aa3/P-1/stable outlook

 

Kredietbeoordeling:

Handhaven solide A rating profiel.

 

Een kredietwaardige onderneming blijven. Voortdurend beter presteren dan de sector op het gebied van kosten en operational excellence. Solide resultaten passend bij het gereguleerde toegestane rendement.

 

Langetermijnoriëntatie van wet- en regelgeving

Financierbaarheid

Toekomstvaste investeringen

FFO/nettoschuld:

minimaal 15%.2

 

25,8%

 

FFO/nettoschuld:

minimaal 15%.

  

Rentedekking:

minimaal 3,5.

 

17,2

 

Rentedekking:

minimaal 3,5.

  

Nettoschuld/(nettoschuld + eigen vermogen):

maximaal 60%.

 

36,7%

 

Nettoschuld/(nettoschuld + eigen vermogen):

maximaal 60%.

  

Solvabiliteit:

minimaal 30%.

 

53,8%

 

Solvabiliteit:

minimaal 30%.

  

Verduurzaming van de energievoorziening en van onze bedrijfsvoering

Doelstelling 2021

 

Resultaat 2021

 

Doelstelling 2022

 

Strategische doelstelling

 

Belangrijkste risico's10

Netto CO2 -uitstoot eigen
bedrijfsvoering:
maximaal 150 kton
(volgens sectorbrede
rekenmethodiek).

 

115 kton

 

Netto CO2 -uitstoot eigen
bedrijfsvoering:
maximaal 116 kton
(volgens sectorbrede
rekenmethodiek).

 

Een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2023.3

 

Langetermijnoriëntatie van wet- en regelgeving

Toekomstbestendigheid IT-landschap

Veranderkracht

Toekomstvaste investeringen

Voldoen aan klantverwachtingen

Circulair ingekocht:
minimaal 45% van al
onze primaire assets.4

 

27%5

 

Circulair ingekocht:
minimaal 35% van al
onze primaire assets.

 

Een jaarlijkse verbetering van onze prestatie op circulair Inkopen.6

 

Een veilig netwerk en veilige data-en werkomgeving

Doelstelling 2021

 

Resultaat 2021

 

Doelstelling 2022

 

Strategische doelstelling

 

Belangrijkste risico's10

LTIF (lost time injury frequency): -7

 

2,6

 

LTIF (lost time injury frequency): -7

 

Veiligheid is een randvoorwaarde voor onze bedrijfsvoering. We creëren een proactieve veiligheidscultuur.

 

Veiligheid

Privacy

Cybersecurity

Voldoen aan klantverwachtingen

Een aantrekkelijke, inclusieve werkgever met gelijke kansen voor iedereen

Doelstelling 2021

 

Resultaat 2021

 

Doelstelling 2022

 

Strategische doelstelling

 

Belangrijkste risico's10

Medewerkersonderzoek:
Engagement

Vanwege een nieuwe methodiek is er geen doelstelling.

 

81%

 

Medewerkersonderzoek:
Engagement

minimaal 81%

 

Topwerkgever zijn: een innovatief en succesvol bedrijf waar we werken aan het ontwikkelen van toekomstgerichte kennis en competenties.

 

Veranderkracht

Verzuim medewerkers:

maximaal 4,3%.

 

4,6%

 

Verzuim medewerkers:

maximaal 4,3%.

 

Het verzuim is maximaal 4,3% in de komende jaren.

 

Vrouwen in leidinggevende posities:

minimaal 31% van alle leidinggevende posities.

 

28,1%

 

Vrouwen in leidende posities:

minimaal 31% van alle leidende posities.8

 

In 2024 is minimaal 33% van onze leidende posities ingevuld door een vrouw.8

 

Medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt:

minimaal 107 leer-/werkplekken aanbieden. Hierbij wordt gestreefd naar minimaal 83 plaatsen die voldoen aan de Participatiewet.

 

779

 

Medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt:

minimaal 130 leer-/werkplekken aanbieden. Hierbij wordt gestreefd naar minimaal 130 plaatsen die voldoen aan de Participatiewet.

 

Wij bieden duurzaam werk voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt, die voldoen aan de Participatiewet. We bieden daarnaast werkervaring, stages en andere leerervaringen voor een brede doelgroep. In 2024
voldoen wij aan de Quotumwet.

 

In het online jaarverslag is een toelichting opgenomen met de definities van de doelstellingen en prestaties.

  • 1 De uitvalduur elektriciteit wijkt af van de gereguleerde rapportage. In deze rapportage worden de storingen in het hoogspanningsnet (CBL-assets) waarvan Liander eigenaar is niet meegenomen.
  • 2 Voor nadere toelichting zie wijzigingen in financieel beleid. 
  • 3 De doelstelling klimaatneutraal betreft met name scope 1 en 2. Vergroening vindt voornamelijk plaats met Garanties van Oorsprong van nationale windparken (zie ook hoofdstuk Duurzame organisatie).
  • 4 De scope van de KPI is primaire assets: LS- en MS-kabels, gasbuizen, distributie- en vermogenstransformatoren en (slimme) elektriciteits- en gasmeters.
  • 5 Het percentage circulair ingekocht materiaal is gebaseerd op basis van een herijkte methode. Hierbij wordt uitgegaan van de percentages gerecycled en recyclebaar per materiaalsoort aangedragen door de leverancier. Indien dit percentage hoger is dan het gevalideerde percentage, dan wordt het gevalideerde percentage aangehouden. Zie Ketenverantwoordelijkheid en circulair inkopen. Indien wordt uitgegaan van de grondstofpaspoorten, bedraagt het circulair ingekocht materiaal 40%.
  • 6 In 2022 zal een herijking plaatsvinden van aannames over recycling en recyclebaarheid, met inbreng van onafhankelijke specialisten en leveranciers. Dit zal onze lange termijn doelstelling beïnvloeden. Om deze reden kunnen we pas in het volgend jaarverslag melding maken van een concrete lange termijn doelstelling.
  • 7 Voor de prestatie-indicator LTIF wordt geen target vastgesteld. Dit is ingegeven door het feit dat het aantal ongevallen met verzuim idealiter "0" zou moeten zijn. We willen daarbij telkens een dalende trend laten zien.
  • 8 Een leidende positie betreft een hiërarchisch leidinggevende dan wel een budgetverantwoordelijke.
  • 9 Het aantal medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt bestaat uit 77 participatiewetbanen en betreft 62 fte
  • 10 In het hoofdstuk risico's is een nadere toelichting opgenomen op de risico's.