Vergelijkende cijfers voor impacts uit 2021 en 2020

Voor het jaar 2021 zijn de attributiewaardes opnieuw bepaald. Hiertoe is een herziene methodiek gehanteerd. Deze wordt toegelicht in het Verantwoordingsdocument Impactmeten bij dit Jaarverslag. De 2020-impacts zijn voor vergelijkingsdoeleinden herrekend met de attributiewaardes uit 2021.
Tot nu toe waren de definities van getransporteerde energie en gedistribueerde energie gelijk. We transporteren over onze netten echter meer elektriciteit en gas dan dat we direct distribueren aan onze klanten. Bijvoorbeeld door grensleveringen met andere netbeheerders, netverlies, etc.). Daarom worden getransporteerde en gedistribueerde volumes nu apart berekend. Omdat gedistribueerde energie een data input voor het impactmodel is, leidt deze definitie wijziging tot een trendbreuk in de waarde van gas en elektriciteit transport onder geproduceerd kapitaal en in de indicator klimaatverandering bij natuurlijk kapitaal. Daarmee kunnen de uitkomsten met voorgaande jaren niet direct met dit jaar vergeleken worden.

Financieel kapitaal

€ miljoen

2021

2020

Aankoop/verkoop deelnemingen en dochterondernemingen

-3

-60

Betalingen aan leveranciers

-1.577

-1.360

Dividenden, aflossingen en rente

-359

-300

Betalingen aan werknemers

-678

-646

Belastingen

-214

-200

Verhoging van de kasreserves

326

145

Bijdragen van derden

149

174

Overige opbrengsten

98

45

Kosten voor klanten (zakelijk)

866

519

Aangetrokken kapitaal, ontvangen aflossingen en rente

865

557

Kosten voor klanten (huishoudens)

1.177

1.416

Geproduceerd kapitaal

€ miljoen

2021

2020

Waarde inkoop goederen voor elektriciteitstransport

-972

-987

Bijdrage elektriciteitstransport welzijn consumenten

2.285

2.240

Bijdrage van teruglevering van zonne-energie aan welzijn

20

15

Waarde inkoop goederen voor gastransport

-881

-710

Bijdrage gastransport welzijn consumenten

3.018

2.479

Waarde inkoop goederen zakelijke klanten

-197

-174

Waarde energietransport voor zakelijke klanten

453

409

Bijdrage warmtetransport welzijn consumenten

0,7

0,6

Intellectueel kapitaal

€ miljoen

2021

2020

Waarde van dataverzameling marktfacilitering

2,5

2,3

Natuurlijk kapitaal

€ miljoen

2021

2020

Ecologische schade door afval

-0,1

-0,1

Ecologische schade door inkoop van materialen

-45

-34

Klimaatverandering door CO2-uitstoot

-223

-218

Sociaal kapitaal

€ miljoen

2021

2020

Waarde van reputatieverandering van Alliander

3,5

14,4

Menselijk kapitaal

€ miljoen

2021

2020

Werkgerelateerde uitval en ongevallen van werknemers (veiligheid)

-1

-1

Welzijnseffecten van het hebben van werk

n.v.t.

93