Geconsolideerde balans

€ miljoen

30 juni 2015

31 december 2014

Activa

    

Vaste activa

    

Materiële vaste activa

6.308

 

6.218

 

Immateriële vaste activa

322

 

322

 

Investeringen in deelnemingen en joint ventures

11

 

11

 

Voor verkoop beschikbare financiële activa

210

 

200

 

Overige financiële activa

43

 

43

 

Latente belastingvorderingen

206

 

218

 

Totaal vaste activa

 

7.100

 

7.012

     

Vlottende activa

    

Voorraden

47

 

40

 

Handels- en overige vorderingen

263

 

258

 

Derivaten

9

 

2

 

Overige financiële activa

50

 

184

 

Liquide middelen

159

 

167

 
  

528

 

651

     

Vaste activa aangehouden voor verkoop

 

-

 

9

     

Totaal activa

 

7.628

 

7.672

     

Eigen vermogen en verplichtingen

    

Eigen vermogen

    

Aandelenkapitaal

684

 

684

 

Agioreserve

671

 

671

 

Achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

496

 

496

 

Herwaarderingsreserve

43

 

42

 

Overige reserves

1.560

 

1.363

 

Resultaat boekjaar

153

 

323

 
     

Totaal eigen vermogen

 

3.607

 

3.579

     
     

Langlopende verplichtingen

    

Rentedragende verplichtingen

1.203

 

1.616

 

Verplichtingen uit hoofde van financiële leases

158

 

145

 

Vooruitontvangen opbrengsten

1.576

 

1.573

 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen

45

 

49

 

Overige voorzieningen

1

 

1

 
  

2.983

 

3.384

     

Kortlopende verplichtingen

    

Handelsschulden en overige te betalen posten

144

 

103

 

Belastingverplichtingen

96

 

106

 

Rentedragende verplichtingen

567

 

159

 

Derivaten

2

 

80

 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen

54

 

67

 

Overlopende passiva

175

 

194

 
  

1.038

 

709

     

Totaal verplichtingen

 

4.021

 

4.093

     

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

 

7.628

 

7.672