Geconsolideerde winst- en verliesrekening

 

1e halfjaar

€ miljoen

2015

2014

Netto-omzet

825

 

837

 

Overige baten

47

 

85

 
     

Totaal bedrijfsopbrengsten

 

872

 

922

     

Bedrijfskosten

    

Kosten van inkoop en uitbesteed werk

-189

 

-188

 

Personeelskosten

-233

 

-234

 

Externe personeelskosten

-62

 

-56

 

Overige bedrijfskosten

-57

 

-117

 

Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten

-541

 

-595

 
     

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa

-179

 

-176

 

Af: Werk uitgevoerd door de groep en gekapitaliseerd als materiële vaste activa in uitvoering

87

 

80

 

Totaal bedrijfskosten

 

-633

 

-691

     

Bedrijfsresultaat

 

239

 

231

     

Financiële baten

 

4

 

10

Financiële lasten

 

-38

 

-49

Resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures

 

-1

 

-

Resultaat voor belastingen

 

204

 

192

     

Belastingen

 

-51

 

36

     

Resultaat na belastingen

 

153

 

156