Beoordelingsverklaring

Beoordelingsverklaring

Aan de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Alliander N.V..

Opdracht

Wij hebben de in dit halfjaarbericht opgenomen verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 van Alliander N.V. te Arnhem, bestaande uit de balans per 30 juni 2015, de winst-en verliesrekening, het overzicht totaalresultaat, het mutatieoverzicht eigen vermogen, het kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 en de toelichting, beoordeeld. De Raad van Bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de verkorte halfjaarcijfers in overeenstemming met IAS 34 ‘Tussentijdse financiële verslaggeving’ zoals aanvaard binnen de Europese Unie. Het is onze verantwoordelijkheid een conclusie te formuleren bij de verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2015 op basis van deze beoordeling.

Werkzaamheden

Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 2410, ‘Het beoordelen van tussentijdse financiële informatie door de openbaar accountant van de entiteit’. Een beoordeling van tussentijdse financiële informatie bestaat uit het inwinnen van inlichtingen, met name bij personen die verantwoordelijk zijn voor financiën en verslaggeving, en het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden.

De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle die is uitgevoerd in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden en stelt ons niet in staat zekerheid te verkrijgen dat wij kennis hebben genomen van alle aangelegenheden van materieel belang die bij een controle onderkend zouden worden. Om die reden geven wij geen controleverklaring af.

Conclusie

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2015 over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 niet, in alle van materieel belang zijnde aspecten, is opgesteld in overeenstemming met IAS 34 “Tussentijdse financiële verslaggeving” zoals aanvaard binnen de Europese Unie.

Amsterdam, 29 juli 2015
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Origineel getekend door:
Drs. R. Dekkers RA