Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

 

1e halfjaar

€ miljoen

2015

20141

Netto-omzet

777

 

786

 

Overige baten

45

 

83

 
     

Totaal bedrijfsopbrengsten

 

822

 

869

     

Bedrijfskosten

    

Kosten van inkoop en uitbesteed werk

-182

 

-182

 

Personeelskosten

-222

 

-224

 

Externe personeelskosten

-61

 

-54

 

Overige bedrijfskosten

-53

 

-112

 

Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten

-518

 

-572

 
     

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa

-159

 

-156

 

Af: Werk uitgevoerd door de groep en gekapitaliseerd als materiële vaste activa in uitvoering

84

 

78

 

Totaal bedrijfskosten

 

-593

 

-650

     

Bedrijfsresultaat

 

229

 

219

     

Financiële baten

 

4

 

5

Financiële lasten

 

-38

 

-45

Resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures

 

-1

 

-

Resultaat voor belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

194

 

179

     

Belastingen

 

-48

 

-33

     

Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

146

 

146

Resultaat na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

15

 

10

Resultaat na belastingen

 

161

 

156