Primaire segmentatie 1e halfjaar

Primaire segmentatie 1e halfjaar

 

Netbeheerder
Liander

Netwerkbedrijf
Endinet

Overig

Eliminaties

Totaal

€ miljoen

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

Bedrijfsopbrengsten

          

Externe opbrengsten

774

779

49

53

48

50

-

-

871

882

Interne opbrengsten

3

2

-

-

151

142

-154

-144

-

-

           

Bedrijfsopbrengsten

777

781

49

53

199

192

-154

-144

871

882

           

Bedrijfskosten

          

Bedrijfskosten

580

571

41

43

228

219

-154

-144

695

689

           

Bedrijfsresultaat

197

210

8

10

-29

-27

-

-

176

193

           

Gesegmenteerde activa

30-6

31-12

30-6

31-12

30-6

31-12

30-6

31-12

30-6

31-12

           

Totaal activa

6.326

6.415

592

514

2.974

2.619

-2.213

-1.876

7.679

7.672

De segmenten zijn bepaald op basis van de interne rapportage structuur van Alliander. Bij deze interne rapportage structuur wordt geen rekening gehouden met de classificatie voor Endinet als 'aangehouden voor verkoop'. Dit betekent dat Endinet wordt meegeconsolideerd in de cijfers van Alliander en dat ook de afschrijvingen niet zijn stopgezet. Het gevolg is dat het resultaat van de segmenten afwijkt van het bedrijfsresultaat zoals verantwoord in de winst-en-verliesrekening. 

Seizoensinvloeden

Het resultaat van Alliander wordt niet in materiële zin beïnvloed door seizoensinvloeden.

Activa en passiva aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten

Op 24 maart 2015 hebben Alliander en Enexis een overeenkomst op hoofdlijnen ondertekend inzake de transactie waarbij Enexis Holding het NOP/Friesland Netwerkbedrijf verkoopt aan Alliander en Alliander op haar beurt Endinet Groep verkoopt aan Enexis. Op 27 juli 2015 is hiervoor de Sale and Purchase Agreement (SPA) getekend en de transactie wordt op 1 januari 2016 geëffectueerd. Met de ondertekening van de overeenkomst op hoofdlijnen wordt voldaan aan de voorwaarden van IFRS 5 voor een classificatie van Endinet in de geconsolideerde balans van Alliander als Held for Sale vanaf 24 maart 2015 en in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening als sprake van beëindigde bedrijfsactiviteiten. De Held for Sale classificatie houdt in dat vanaf 24 maart 2015 alle activa en verplichtingen van Endinet in de geconsolideerde balans van Alliander zijn geherrubriceerd naar de balansrekeningen ‘activa aangehouden voor verkoop’ en ‘verplichtingen die samenhangen met de activa aangehouden voor verkoop’. Voorts wordt vanaf 24 maart 2015 niet meer afgeschreven op de activa van Endinet.

Daarnaast worden eerst alle intercompany posities tussen Alliander en Endinet geëlimineerd, voordat verantwoording als 'Aangehouden voor verkoop' en 'Beëindigde bedrijfsactiviteiten' plaatsvindt.

De classificatie als beëindigde bedrijfsactiviteiten betekent dat het geconsolideerde netto resultaat van Endinet Groep zichtbaar wordt in de winst-en-verliesrekening van Alliander is verantwoord. Voor vergelijkingsdoeleinden is dit ook toegepast op de cijfers over de 1e helft van 2014 van Alliander.

Geconsolideerde balanssaldi van Endinet Groep aangehouden voor verkoop

€ miljoen

30 juni 2015

Activa

  

Vaste activa

  

Materiële vaste activa

536

 

Immateriële vaste activa

41

 
  

577

   

Vlottende activa

 

15

   

Totaal activa

 

592

   

Verplichtingen

  

Langlopende verplichtingen

 

79

   

Kortlopende verplichtingen

 

12

   

Totaal verplichtingen

 

91

  

 

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening van Endinet Groep

 

1e halfjaar

€ miljoen

2015

2014

Netto-omzet

47

 

51

 

Overige baten

2

 

2

 
     

Totaal bedrijfsopbrengsten

 

49

 

53

     

Bedrijfskosten

    

Kosten van inkoop en uitbesteed werk

-7

 

-7

 

Personeelskosten

-11

 

-11

 

Externe personeelskosten

-1

 

-2

 

Overige bedrijfskosten

-4

 

-3

 

Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten

-23

 

-23

 
     

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa

-9

 

-20

 

Af: Werk uitgevoerd door de groep en gekapitaliseerd als materiële vaste activa in uitvoering

3

 

3

 

Totaal bedrijfskosten

 

-29

 

-40

     

Bedrijfsresultaat

 

20

 

13

     

Financiële lasten

 

-

 

-

Resultaat voor belastingen

 

20

 

13

     

Belastingen

 

5

 

3

     

Resultaat na belastingen

 

15

 

10

Bedrijfscombinaties

In december 2014 heeft Alliander Netz Heinsberg GmbH met EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH overeenstemming bereikt omtrent de aankoop van het gasnet in de gemeente Waldfeucht met ingang van 1 januari 2015. Hiervoor was begin 2014 de concessie gewonnen. De koopprijs van het gasnet bedraagt € 3 miljoen en is begin januari 2015 voldaan. De looptijd van de concessie bedraagt 20 jaar (tot en met 8 februari 2035).

De allocatie van de overnameprijs van € 3 miljoen is onder andere afhankelijk van de toegestane omzet voor 2015 e.v. voor deze netten. Deze omzet wordt in een separate overeenkomst tussen de oude en de nieuwe eigenaar vastgesteld en zal in de tweede helft van 2015 beschikbaar zijn. Derhalve is de voorlopige allocatie in onderstaand overzicht vermeld:

Overname gasnet Duitsland

€ miljoen

Voorlopige reële waarde per 1 januari 2015

Materiële vaste activa

3

Totaal activa

3

Totaal verplichtingen

-

Netto verworven activa

3

  

Koopsom

 

Cash

3

  

Af: netto verworven activa

-3

Goodwill

-

De totale overnamesom bedroeg op 1 januari 2015 € 3 miljoen, bestaande uit een betaling uit eigen beschikbare middelen. De allocatie van deze overnamesom is in het hiervoor vermelde overzicht opgenomen.

Netto verworven activa (€ 3 miljoen)

De netto verworven activa hebben betrekking op netten, aansluitingen en meters.

Overig

De totale kosten gemoeid met de acquisitie van de gasnetten in Waldfeucht hebben € 0,01 miljoen bedragen. Deze kosten zijn in de winst-en-verliesrekeningen over 2014 verwerkt. De netto-omzet van deze netten over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 bedraagt € 0,15 miljoen. Het nettoresultaat over dezelfde periode bedraagt € 0,05 miljoen.

Cross border lease contracten

In de periode 1998 tot en met 2000 zijn door dochterondernemingen van Alliander N.V. voor netwerken US cross border leases aangegaan, waaronder LILO (lease in lease out)- en SILO (sale in lease out)-transacties. De op dit moment resterende drie transacties hebben betrekking op gasnetwerken in Friesland, Gelderland, Flevoland, Noord-Holland en Utrecht, stadsverwarmingsnetten in Almere en Duiven/Westervoort en het elektriciteitsnetwerk in het gebied Randmeren. De in de leases ondergebrachte netwerken zijn voor een langdurige periode verhuurd aan Amerikaanse partijen (headlease), die deze activa vervolgens weer hebben onderverhuurd aan de desbetreffende dochterondernemingen (sublease). Aan het einde van de sublease bestaat de optie de rechten van de Amerikaanse tegenpartij onder de headlease af te kopen en de transactie aldus te beëindigen. 

Op 2 januari 2015 is de deeltransactie, die de voormalige ENW in 1998 is aangegaan voor de gasnetwerken in Amsterdam, op de contractueel voorziene optiedatum beëindigd. Op initiatief van de betrokken investeerder zijn vervolgens op 14 april 2015 de resterende drie ENW-deeltransacties (gasnetwerken Kennemerland, Kop Noord-Holland en Midden Noord-Holland) vervroegd beëindigd. Tevens heeft per diezelfde datum een versnelde afbetaling plaatsgevonden van de in verband met de reeds op 2 januari 2015 beëindigde deeltransactie verschuldigde bedragen. Met de in 2015 gerealiseerde terminations zijn de voormalige ENW gasnetwerken in Noord-Holland weer volledig onbezwaard in bezit van Liander. De ENW-transactie was de laatste CBL waarbij ten behoeve van een US investeerder en de betrokken banken hypotheekrechten op (onderdelen van) netwerken zijn gevestigd. Met de beëindiging van de ENW-transacties zijn het strip risk alsmede het kredietrisico op de betrokken banken verder verminderd. Het was de laatste transactie waarvoor door Alliander Letters of Credit moesten worden afgegeven ter dekking van het strip risk (ultimo 2014: $ 5 miljoen).

De momenten waarop de overeengekomen looptijden van de overgebleven subleases eindigen, liggen tussen 2022 en 2028. De baten uit de cross border leases zijn verantwoord in het jaar van afsluiten van de desbetreffende transactie. Met betrekking tot de cross border leases bestaan contractuele voorwaardelijke en onvoorwaardelijke rechten en verplichtingen.

De totale netto boekwaarde van de in cross border leases ondergebrachte activa bedraagt medio 2015 € 0,5 miljard (ultimo 2014: € 1,1 miljard). In verband met de transacties staat ultimo juni 2015 in deposito bij meerdere financiële instellingen, dan wel is belegd in waardepapieren, een totaalbedrag van $ 2,7 miljard (ultimo 2014: $ 3,1 miljard).

Aangezien geen beschikkingsmacht bestaat over het overgrote deel van de beleggingen en de daarbij behorende verplichtingen, worden deze niet als activa en passiva van Alliander beschouwd en zijn de desbetreffende bedragen niet opgenomen in de geconsolideerde cijfers van Alliander. De beleggingen waarover Alliander wel beschikkingsmacht heeft, zijn verantwoord onder de financiële activa. De aan deze beleggingen gerelateerde leaseverplichtingen zijn opgenomen onder de verplichtingen uit hoofde van financiële leases.

Ultimo juni 2015 bedraagt het ‘strip risk’ (het gedeelte van de ‘termination value’ – dat wil zeggen de bij een voortijdig einde van de transactie mogelijk aan de Amerikaanse tegenpartij te betalen vergoeding – dat niet uit de hiertoe aangehouden deposito’s en beleggingen kan worden voldaan) voor alle transacties tezamen $ 210 miljoen (ultimo 2014: $ 194 miljoen). Het strip risk wordt in hoge mate beïnvloed door de marktontwikkelingen.

Verbonden partijen

De Alliander-groep heeft belangen in diverse deelnemingen en joint ventures, waarin ze ofwel invloed van betekenis heeft, maar geen beslissende zeggenschap, ofwel gezamenlijke  zeggenschap uitoefent in bedrijfsvoering en financieel beleid. Op grond hiervan worden deze deelnemingen en joint ventures aangemerkt als verbonden partijen. Transacties met deze partijen, waarvan sommige significant zijn, worden uitgevoerd tegen marktcondities  en prijzen die niet gunstiger zijn dan die welke bedongen zouden zijn met derde, onafhankelijke partijen.

Met verbonden partijen zijn de volgende transacties gedaan uit hoofde van inkoop en verkoop van goederen en diensten: verkoop van goederen en diensten aan deelnemingen € 0,2 miljoen (1e halfjaar 2014: € 2 miljoen) en aan joint ventures € 36 miljoen (1e halfjaar 2014: € 34 miljoen); inkoop van goederen en diensten van deelnemingen € 5 miljoen (1e halfjaar 2014: € 4 miljoen) en van joint ventures € 44 miljoen (1e halfjaar 2013: € 42 miljoen).

Per eind juni 2015 heeft Alliander een vordering van € 19 miljoen (ultimo 2014: € 18 miljoen) voor verstrekte leningen aan verbonden partijen en een verplichting van € 21 miljoen uit hoofde van een rekening-courant faciliteit met verbonden partijen (ultimo 2014: € 27 miljoen).

Overig

De uitstaande niet uit de balans blijkende verplichtingen met betrekking tot materiële vaste activa bedragen per 30 juni 2015 € 110 miljoen (ultimo 2014: € 125 miljoen).

In november 2010 heeft Alliander een achtergestelde eeuwigdurende obligatielening uitgegeven voor een bedrag van nominaal € 500 miljoen. In de laatste 2 maanden van 2013 is deze achtergestelde eeuwigdurende obligatielening afgelost. Onder IFRS kwalificeert dit instrument als eigen vermogen. Bij de betaling van de periodieke vergoedingen aan de houders van de in 2010 uitgegeven lening is uitgegaan van aftrekbare kosten voor de vennootschapsbelasting. Tot op heden is met de Belastingdienst geen overeenstemming bereikt omtrent de fiscale behandeling van deze lening en loopt een beroepsprocedure. De maximale exposure voor Alliander bedraagt tussen de € 20 miljoen en € 30 miljoen. In overleg met externe deskundigen heeft het management besloten hiervoor geen voorziening te verantwoorden.

Er zijn ten opzichte van de situatie ultimo 2014 geen wijzigingen opgetreden in de voorwaardelijke activa en verplichtingen.