Toelichting op de geconsolideerde halfjaarcijfers

Algemeen

Alliander N.V. is een naamloze vennootschap die statutair is gevestigd in Arnhem. In dit halfjaarbericht zijn de financiële gegevens opgenomen over het 1e halfjaar van 2015 van de vennootschap en zijn dochterondernemingen.

De halfjaarcijfers zijn opgesteld in overeenstemming met IAS 34 ‘Tussentijdse financiële verslaggeving’.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

In dit bericht zijn dezelfde waarderingsgrondslagen gehanteerd als in het jaarverslag 2014 van Alliander N.V. dat is te vinden op www.alliander.com, met uitzondering van de onderstaande wijzigingen in standaarden en interpretaties die met ingang van 1 januari 2015 van kracht zijn.

Nieuwe of gewijzigde IFRS-standaarden 2015

IAS 19 ‘Toegezegd Pensioen Regelingen, bijdragen van werknemers’, betreft een vereenvoudiging in de verwerking van werknemersbijdragen en bijdragen van derden in de pensioenpremie van toegezegde pensioenen. Alliander kent een tweetal Duitse, niet materiële, toegezegd pensioenregelingen. Daarbij zijn geen bijdragen van werknemers en derden aan de orde.

Het IASB ‘Annual Improvement Process 2010 – 2012’ en het IASB ‘Annual Improvement Process 2011 – 2013’ hebben geresulteerd in correcties en kleine aanpassingen op een aantal IFRS-standaarden die van toepassing zijn met ingang van het boekjaar 2015. De wijzigingen hebben geen impact voor dit halfjaarbericht. Omdat deze correcties en aanpassingen geen materiële impact hebben op Alliander, worden deze hier niet afzonderlijk genoemd.

Schattingen, aannames en veronderstellingen

Bij het opstellen van dit halfjaarbericht maakt Alliander gebruik van aannames, veronderstellingen en schattingen. Dit betreft in het bijzonder de bepaling voor voorzieningen, de vaststelling van gebruiksduren op materiële vaste activa, eventuele indicatie van bijzondere waardevermindering op materiële vaste activa, de omzet-verantwoording, de waardering van debiteuren en de vaststelling van de hoogte van de latente belastingvorderingen alsmede van de bepaling van de acute belastingposities. De schattingen, aannames en veronderstellingen zijn in belangrijke mate gebaseerd op ervaringen uit het verleden en op een zo betrouwbaar mogelijke schatting door het management van Alliander van de specifieke omstandigheden die – naar de mening van het management – gegeven de situatie van toepassing zijn. De werkelijke ontwikkelingen kunnen afwijken van de gehanteerde veronderstellingen en aannames, waardoor de werkelijke uitkomst in belangrijke mate kan afwijken van de huidige waardering van een aantal posten in het halfjaarbericht. Gehanteerde veronderstellingen, aannames en schattingen worden periodiek getoetst en zonodig aangepast. Ten opzichte van ultimo 2014 zijn er geen wijzigingen in aannames, schattingen en veronderstellingen.

Gesegmenteerde informatie

In de tabel ‘Primaire segmentatie 1e halfjaar’ zijn per gerapporteerd segment de cijfers exclusief bijzondere posten en fair value mutaties vermeld. Deze resultaten sluiten direct aan op de periodieke interne rapportage. Voorts is de aansluiting weergegeven tussen de geconsolideerde segmentresultaten en het gerapporteerde resultaat voor belastingen.

Reconciliatie segmentresultaten en geconsolideerd resultaat

 

1e halfjaar

€ miljoen

2015

2014

Geconsolideerd bedrijfsresultaat segmenten exclusief bijzondere posten

176

193

Bijzondere posten en fair value mutaties

64

38

Financiële baten en lasten

-34

-39

Resultaat deelnemingen en joint ventures

-1

-

Correctie afschrijvingen Endinet (Aangehouden voor verkoop – IFRS 5)

9

-

Resultaat voor belastingen beeindigde bedrijfsactiviteiten

-20

-

   

Resultaat voor belastingen voortgezette activiteiten

194

192