Overzicht belangrijkste gebeurtenissen

Investeringen, onderhoud en innovatie in de netten

Het bewaken van de kwaliteit, veiligheid en capaciteit van de elektriciteits- en gasnetten, nu en in de toekomst, is een kerntaak van onze netbeheerders. Onderhoud en investeringen in vervanging van de energienetten zijn nodig om én de kwaliteit en veiligheid op het huidige niveau te houden én de toenemende duurzaam opgewekte energiestromen te kunnen distribueren. De investeringen zijn € 213 miljoen in het 1e halfjaar van 2015 (2014: € 238 miljoen). Deze daling is met name het gevolg van minder klantgedreven werkzaamheden. Van dit bedrag is € 82 miljoen geïnvesteerd in vervanging van bestaande netten en € 92 miljoen in uitbreiding van de netten. De kosten van storingen & onderhoud zijn gestegen ten opzichte van 2014 gestegen met € 10 miljoen als gevolg van meer werkzaamheden. In het 1e halfjaar van 2015 zijn 115.000 slimme meters uitgerold. Dit zijn er 25.000 meer dan in het 1e halfjaar van 2014. De kavelgewijze grootschalige aanbieding is in 2015 gestart.

Investeringen en onderhoud in het netwerk1

€ miljoen

Realisatie t/m juni 2015

Realisatie t/m juni 2014

Doelstelling ultimo 2015

Realisatie 2014

Elektriciteit

    

Uitbreiding

75

86

199

163

Vervanging

35

44

88

80

     

Gas

    

Uitbreiding

17

21

37

41

Vervanging

47

48

124

102

     

Meetinrichtingen

26

23

76

50

Overig netwerk

12

16

35

53

     

Totaal investeringen

213

238

559

488

     

Storingen & Onderhoud

121

111

203

238

     

Totaal onderhoudskosten & investeringen

333

349

762

726

     

Aantal geplaatste slimme meters

115.000

90.000

341.000

206.000

Overeenkomst op hoofdlijnen ruil regionale energienetwerken Enexis-Alliander

Op 24 maart hebben Alliander en Enexis een overeenkomst op hoofdlijnen ondertekend over de ruil van regionale energienetwerken. In deze overeenkomst zijn randvoorwaarden en condities voor de ruil vastgelegd, waaronder de precieze afgrenzing van de te ruilen netwerken, activiteiten en belangrijke afspraken inzake de vervolgstappen. Op 1 juli 2015 hebben de aandeelhouders van Alliander tijdens een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders hun akkoord gegeven aan de ruil. De aandeelhouderscommissie van Enexis heeft op 18 juni vastgesteld dat de uitruil van regionale netwerken past binnen haar strategisch plan. De verkoopovereenkomst is op 27 juli 2015 door beide partijen ondertekend. De ruil van de regionale energienetwerken zal op 1 januari 2016 geëffectueerd worden. Voor de financiële cijfers per 30 juni 2015 betekent dit dat conform de 'aangehouden voor verkoop'-classificatie (IFRS 5) de activa en verplichtingen van Endinet groep B.V. in de balans worden geclassificeerd als Activa en Passiva aangehouden voor verkoop. Daarnaast is het netto resultaat van Endinet in de winst-en-verliesrekening zichtbaar op de regel Resultaat na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten. Daarnaast wordt conform de 'aangehouden voor verkoop'-classificatie (IFRS 5) vanaf 24 maart 2015 voor de geconsolideerde cijfers van Alliander niet meer afgeschreven op de activa van Endinet Groep.

Beëindiging Credit Default Swap

Sinds 2005 is de Credit Default Swap (CDS) als derivaat onderdeel van beleggingen in het kader van twee cross border lease contracten. Het product CDS verzekert de kredietwaardigheid van een onderliggende portefeuille bestaande uit bijna 100 fondsen. De looptijd van de CDS is 10 jaar (tot en met 22 juni 2015).
Per 23 juni is de CDS contractueel beëindigd. Per deze datum bestaan ook geen resterende risico’s meer ten aanzien van dit derivaat. De boekwaarde van de CDS van € 66 miljoen is vrijgevallen ten gunste van de bedrijfskosten in het resultaat over het eerste halfjaar van 2015.

Gasstoring Velsen-Noord

Op 15 januari is bij een boring een waterleiding geraakt, waarbij een grote hoeveelheid water in de gasleidingen is gelopen. In totaal is zes kilometer gasleiding vervuild geraakt. Ongeveer duizend huishoudens zaten hierdoor enige dagen zonder gas.

Wijzigingen Raad van Commissarissen

Per 1 januari 2015 heeft de heer F.W. Briët zijn lidmaatschap van de Raad van Commissarissen om gezondheidsredenen neergelegd. De heer Briët was sinds 30 juni 2009 lid van de Raad van Commissarissen. Als opvolger van de heer Briët is per 20 februari 2015 de heer B. Roetert benoemd tot commissaris. De opvolgingsprocedure van de per 15 december 2014 afgetreden commissaris mevrouw drs. J.W.E. Spies loopt. 

Warmtenet Nijmegen

Op 9 maart is het warmtenet Nijmegen geopend. Met het warmtenet heeft Nijmegen een bijzonder milieuvriendelijke energievoorziening gekregen voor de nieuwbouw in het Waalfront en de Waalsprong. De restwarmte van ARN gaat op termijn 14.000 woningen en bedrijven verwarmen. Het net is eenvoudig uit te breiden in de bestaande stad en regio. Ook is het geschikt om nieuwe warmtebronnen en –gebruikers op aan te sluiten.

Beëindiging Cross Border Leases ENW

Op 2 januari is de deeltransactie, die de voormalige ENW in 1998 is aangegaan voor de gasnetwerken in Amsterdam, op de contractueel voorziene optiedatum beëindigd. Op initiatief van de betrokken investeerder zijn vervolgens op 14 april de resterende drie ENW-deeltransacties (gasnetwerken Kennemerland, Kop Noord-Holland en Midden Noord-Holland) vervroegd beëindigd. Tevens heeft per diezelfde datum een versnelde afbetaling plaatsgevonden van de in verband met de reeds op 2 januari beëindigde deeltransactie verschuldigde bedragen. Met de in 2015 gerealiseerde terminations zijn de voormalige ENW gasnetwerken in Noord-Holland weer volledig onbezwaard in bezit van Liander.

Miljoenenboete voor Liander van de baan

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft vastgesteld dat toezichthouder ACM (Autoriteit Consument en Markt) Liander ten onrechte in het verleden een boete van € 3,3 miljoen heeft opgelegd. ACM beschuldigde Liander ervan onzorgvuldig te zijn geweest bij het beschermen van klantgegevens. Volgens het CBb is er geen enkel bewijs van schending van de geheimhoudingsplicht. In 2015 is het bedrag van € 3,3 miljoen door de ACM terugbetaald en als bate in het resultaat verantwoord.

Berlijn omarmt Nederlandse laadpaal-expertise

Allego (dochteronderneming van Alliander die laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer realiseert en beheert), The New Motion (aanbieder op het gebied van van laadoplossingen voor elektrische auto’s) en Alliander AG (beheert de verkeersinstallaties in Berlijn) gaan 220 laadpalen voor elektrisch vervoer in Berlijn installeren en de laadinfrastructuur tot eind juni 2020  beheren.

Vitens en Liander gaan water- en gasleiding in Apeldoorn vervangen

Op 20 mei hebben Vitens en Liander bekendgemaakt de komende twee jaar zo’n 46 kilometer water- en gasleiding te vervangen in Apeldoorn. Door tegelijk met de vervanging van de waterleidingen ook de gasleidingen te vervangen, worden de gevolgen voor de klant zoveel mogelijk beperkt. De werkzaamheden starten na de zomer en duren tot en met 2017.

Start kavelgewijze aanbieding slimme meter

Op 26 mei is in Nijmegen de kavelgewijze aanbieding van de slimme meter gestart. Hierbij worden de meters per wijk of postcodegebied aan onze klanten aangeboden. Het betreft hier een pilot. Ook in Huizen en Putten zullen pilots worden uitgevoerd. Het doel van de pilots is om op kleine schaal te oefenen en de samenwerking waar nodig te verbeteren. Na afloop van de pilot gaan de hoofdaannemers echt van start met de grootschalige aanbieding (GSA) van duizenden slimme meters. Doelstelling van de GSA is om in 2020 alle kleinverbruik klanten een slimme meter te hebben aangeboden. Om dat te bereiken zullen op het hoogtepunt ongeveer 3.800 meters per dag worden aangeboden.

Alliander neemt initiatief voor Global Smart City & Community Coalition

Op 4 juni, tijdens de Global Smart City Teams Challenge in Washington, heeft Alliander het initiatief genomen om de Global Smart City & Community Coalition te lanceren. Het doel van de coalitie is om internationaal de krachten te bundelen op het gebied van ‘slimme’ stedelijke ontwikkeling. De coalitie werkt samen volgens het principe van ‘plug and play’. De coalitiepartners ontwikkelen stedelijke oplossingen die wereldwijd toegepast kunnen worden en schaalbaar en duurzaam zijn. Best practices en bewezen concepten zijn de basis en deze worden versterkt met kennis, ervaringen en oplossingen van anderen.

Ingebruikname slim telecomnetwerk Alliander en Stedin

Eind juni hebben Alliander en Stedin via de gezamenlijke bedrijfsactiviteit CDMA Utility B.V. een eigen draadloos communicatienetwerk in gebruik  genomen. Hiermee is de mogelijkheid gecreëerd om onze klanten nog meer leveringszekerheid te bieden. Naast de communicatie met slimme meters is het nieuwe draadloze communicatienetwerk de basis voor verdere ‘verslimming’ van ons energienet.