Klanten

Klanttevredenheid

De klanttevredenheid van de consumentenmarkt en zakelijke markt (inclusief gemeenten) wordt gemeten in het klanttevredenheidsonderzoek, dat door een extern bureau wordt uitgevoerd. Hierbij wordt de score vergeleken met een benchmark, bestaande uit Enexis en Stedin.
De klanttevredenheid score consumentenmarkt voor Liander ten opzichte van de benchmark is 98% (2014: 104%). De score van Liander bedraagt 93%, de score van de benchmark bedraagt 95%.
De klanttevredenheid score zakelijke markt voor Liander ten opzichte van de benchmark is 100% (2014: 97%). De score van Liander bedraagt 87%, evenals de score van de benchmark.

Uitvalduur

Continue energielevering is van groot belang voor onze samenleving. Onze medewerkers zetten zich dagelijks in voor een betrouwbaar en veilig net. De leveringszekerheid van elektriciteit komt naar voren in de uitvalduur. De uitvalduur geeft in minuten de gemiddelde duur weer dat onze klanten in het Liander-gebied in een periode van een jaar geen elektriciteit hebben.

De uitvalduur elektriciteit laat een daling zien ten opzichte van zowel het 1e halfjaar van 2014 als ten opzichte van ultimo 2014. Tot en met het 1e halfjaar van 2015 (twaalfmaands voortschrijdend gemiddelde) komt de uitvalduur uit op 19,5 minuten (1e halfjaar van 2014: 24,1 minuten en ultimo 2014: 19,9 minuten). De grote daling ten opzichte van het 1e halfjaar van 2014 is met name het gevolg van een relatief hoge uitvalduur in de 2e helft van 2013, welke door gebruik van het twaalfmaands voortschrijdend gemiddelde nu uit de vergelijking valt. In de eerste 6 maanden van 2015 was de uitvalduur 9,6 minuten (2014: 9,6 minuten).

PC-gebieden met meer dan 5 storingen

Het aantal postcodegebieden met meer dan 5 storingen (herhaalstoringen) bedraagt 11 stuks over de afgelopen 12 maanden. Over geheel 2014 bedroeg dit 10 stuks.

Duurzame opwek

Alliander bereidt zich met zijn investeringen in het intelligente netwerk voor op een toename van het aantal terugleveringen van lokaal opgewekte energie en ondersteunt particuliere en zakelijke klanten bij hun initiatieven voor decentrale energieproductie. Het aantal geregistreerde klanten dat energie teruglevert aan het elektriciteitsnetwerk is het afgelopen halfjaar met 21% gestegen tot ruim 88.000 (ultimo 2014: 73.000).

Het aantal installaties (windparken en solitaire windmolens) dat windenergie opwekt, bedraagt medio 2015 698 GV installaties en 43 KV installaties  (ultimo 2014: 712 GV installaties en 30 KV installaties).