Risicomanagement

Risicomanagement is een integraal onderdeel van 'sturing en verantwoording'. Risico’s horen bij ondernemen. Het identificeren, beoordelen en beheersen van risico’s helpt de hele organisatie om op een verantwoorde wijze doelstellingen te bereiken, met onzekerheden om te gaan en integer te handelen. Ieder kwartaal worden de belangrijkste risico’s besproken met de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Voor een nadere toelichting over risicomanagement wordt verwezen naar het hoofdstuk “Strategie” in het jaarverslag over 2014. Dat bevat een overzicht van de belangrijkste risico’s, waarin de impact op de organisatie voor de middellange termijn is weergegeven.
In deze paragraaf worden de belangrijkste ontwikkelingen vermeld van de meest relevante risico’s die van invloed zijn op onze strategie. We hanteren een onderscheid in interne risico’s (die we lopen vanuit ons eigen handelen) en externe risico’s (die ontstaan vanuit de ontwikkelingen in onze omgeving). 

Interne risico's

Alliander wil het risico dat een (grootschalig) incident essentiële onderdelen van de netten en/of de veiligheid van de medewerkers en de omgeving raakt zoveel als mogelijk mitigeren. Daarom worden onder andere, waar nodig, bij incidenten procedures herijkt en verbeterd. Er wordt geïnvesteerd in noodvoorzieningen en het vervangingsbeleid is risico-gebaseerd. Daarnaast wordt er gewerkt aan het invoeren van informatiemanagement bij calamiteiten met systeemondersteuning waardoor informatie veel sneller beschikbaar komt, gevalideerd wordt en gedeeld kan worden.

Het datakwaliteit programma ‘verbeter- en schoningsplan’ loopt ook dit jaar door. De kwaliteit van onze data is belangrijk voor de betrouwbaarheid van onze dienstverlening en de kostenbeheersing van bedrijfsvoering. Het doel van dataverbetering  is zorgen voor volledige en juiste informatie, zodat onze operatie kan vertrouwen op de gegevens waarmee we werken.  Een van de deelprogramma’s om de volledigheid van data omtrent kabels en leidingen te borgen is afgerond. We hebben kunnen constateren dat de kritische statische assetdata - de kenmerken van een asset als “ding” zoals locatie, type of aanlegdatum - onder controle is. Het deelprogramma om de volledigheid van data omtrent kabels en leidingen te borgen en het bedrijfsmiddelenregister is volledig gemaakt voor assetdata over gasstations, laagspanningskasten en huisaansluitingen. Daarnaast is voor dynamische data - de conditie en belastingsdata van de asset zoals storingen, schakelstanden en onderhoudsdata - de omvang van de benodigde dataschoning in kaart gebracht.

De lastig voorspelbare energietransitie blijft een uitdaging. Alliander ziet het als haar taak om de energietransitie op een effectieve en efficiënte manier te faciliteren in verbinding met, en ten dienste van, al onze stakeholders. Hierbij moeten verstandige keuzes worden gemaakt bij het anticiperen op de impact van de energietransitie om de leveringsbetrouwbaarheid op orde te houden, potentiële baten te kunnen realiseren en desinvesteringen in het net te voorkomen. In 2014 is gestart met het programma ‘Digitaal Netbeheer’. Het programma heeft als doel de impact van de energietransitie inzichtelijk te maken en  optimaal gebruik te gaan maken van de mogelijkheden van digitalisering in het netbeheer. 

Een nieuw risico is de haalbaarheid van de opschaling meterwisselvolumes. Planningsuitgangspunten zijn veranderd door de nieuwe richtlijn vanuit EZ. De nieuwe richtlijn is nu ‘100% Aanbieden’ en was '80% vervangen'. Het aanbieden van de slimme meter zal in kortere tijd en sterker dan voorzien moeten worden opgeschaald. Daarbij zal de jaarproductie aanzienlijk hoger zijn dan initieel verondersteld. Maatregelen zoals flexibiliteit in werk, in capaciteit en in contracten en daarnaast het opstellen van een integrale haalbaarheidsanalyse, hebben als doel om tijdens de versnelde opschaling de kwaliteit en veiligheid te kunnen blijven borgen.

Externe risico's

Als gevolg van aanpassing van de Europese regelgeving alsmede markt- en technologische ontwikkelingen, is de wet- en regelgeving in Nederland in de loop der jaren sterk veranderd en zal deze naar verwachting sterk blijven veranderen. Veranderingen kunnen een substantiële impact hebben op de inrichting en financiële resultaten van ondernemingen in de energiesector. De belangrijkste huidige ontwikkeling met mogelijke impact voor de midden en de lange termijn is het wetsvoorstel STROOM. De mate van impact zal afhankelijk zijn van de definitieve invulling. Mondelinge behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer vindt plaats na de zomer. 

Verdergaande complexiteit in de ruimtelijke ordening zorgt in toenemende mate voor meerkosten bij het uitvoeren van werkzaamheden. De beheersmaatregelen richten zich op het (pro)actief  managen van verwachte problemen rondom ruimtelijke ordening, door ontwikkelingen in kaart te brengen en tijdig met stakeholders in gesprek te gaan om zo samen met elkaar naar oplossingen te zoeken.

Om cybercriminaliteit zoveel als mogelijk tegen te gaan bestaat een integraal security managementsysteem dat risico’s in kaart brengt en de beveiliging periodiek toetst. Hierbij is een extra focus op detectie en snelle response. Actueel is verder dat de Eerste Kamer in mei heeft ingestemd met een wetsvoorstel voor het instellen van een meldplicht inzake datalekken. Alliander staat hier positief tegenover; actieve communicatie en openheid over datalekken is in het belang van onze klanten.

Verder blijven de kosten voor precario - de gemeentelijke belasting die Alliander moet betalen voor het gebruik van openbare grond - toenemen. Dit blijft een risico voor de werkkapitaalpositie en voor de winstgevendheid, aangezien de groei in precario slechts ten dele wordt vergoed in de gereguleerde tarieven.

Alliander is blootgesteld aan kredietrisico’s, op tegenpartijen, debiteuren en crediteuren. Volgens het bestaande kredietbeleid worden kredietrisico’s proactief beheerst door toepassing van kredietanalyse en kredietbeheer. In het 1e halfjaar van 2015 is geen materiële kredietschade geleden.