Doelstellingen en prestaties

Veiligheid

KPI   Resultaten 30 juni 2016   Doelstellingen ultimo 2016   Resultaten 31 december 2015
LTIF (lost time injury frequency)1
  2,1
  De LTIF is 2,1 of lager. 2,1
Veiligheidscultuur2
  39%   Minimaal 30%   38%

Klanten

KPI   Resultaten 30 juni 2016   Doelstellingen ultimo 2016   Resultaten 31 december 2015
Klanttevredenheid3   consumenten-markt
96%
t.o.v. benchmark
zakelijke markt
95%
t.o.v. benchmark
  Hoger dan benchmark
Hoger dan benchmark
  consumenten-markt 103%
t.o.v. benchmark
zakelijke markt 95%
t.o.v. benchmark
Uitvalduur elektriciteit1, 4
 
23,4 minuten
  Maximaal 21   21,9
Postcodegebieden met meer dan vijf storingen per jaar1
  19   Maximaal 16   10
Top risicoverlagende projecten5
  68%   Maximaal 90%   100%
Aanbieden slimme meters6
 
201.000adressen
  Minimaal 424.000 adressen   191.000adressen
Digitalisering-programma's7
  3%   Minimaal 95%   64%

Medewerkers

KPI   Resultaten 30 juni 2016   Doelstellingen ultimo 2016   Resultaten 31 december 2015
Score medewerkers-onderzoek8
  n.v.t.   Minimaal 75   73
Verzuim medewerkers1
  3,8   Maximaal 3,9%   3,8
Vrouwen in leidinggevende posities
  26,2   Minimaal 26%   25,6
Medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt9
  75   Minimaal 100   103

Aandeelhouders en investeerders

KPI   Resultaten 30 juni 2016   Doelstellingen ultimo 2016   Resultaten 31 december 2015
Behoud solide rating
  S&P: AA-/
A-1+/stable outlook
Moody’s: Aa2/
P-1/stable outlook
  Handhaven solide A rating profiel.   S&P: AA-/
A-1+/stable outlook
Moody’s: Aa2/
P-1/stable outlook
Financieel beleid10
  30%   > 20%
  28%
Rentedekking
  7,8   > 3,5   7,6
Nettoschuld/ (nettoschuld + eigen vermogen)
  31%   < 60%   34%
Solvabiliteit
  61%   > 30%   56%
Duurzaamheid
Maatschappelijk verantwoord inkopen11
  61%   Minimaal 68%   66%
CO2-uitstoot eigen bedrijfsvoering12
 
348kton
  Mmaximaal 748 kton   801kton
 • 1 De score betreft een 12-maands voortschrijdend gemiddelde.
 • 2 Het niveau van veiligheidscultuur binnen Alliander wordt gemeten d.m.v. de positie op de veiligheidsladder. De score en doelstelling voor 2016 is op basis van hoeveel medewerkers voldoen aan een veiligheidsniveau van minimaal 3. De score ultimo 2015 is voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.
 • 3 De klanttevredenheid geeft de relatieve tevredenheid weer van klanten in de consumenten- en zakelijke markt ten opzichte van collega netbeheerders; de tevredenheid wordt meerdere keren per jaar steekproefsgewijs gemeten door een extern bureau.
 • 4 De uitvalduur geeft in minuten weer de gemiddelde duur dat onze klanten in het Liander-gebied in een periode van een jaar geen elektriciteit hebben. De genoemde uitvalduur van 2015 en 2016 is gebaseerd op laag-, midden- en hoogspanning.
 • 5 De KPI meet in hoeverre voor de 25 belangrijkste programma’s of projecten die een belangrijk risico mitigeren de vooraf gedefinieerde mijlpalen zijn behaald. Definitie van de KPI is gewijzigd t.o.v. 2015, en KPI focust nu op tussenliggende mijlpalen en niet enkel op finale oplevering van een project.
 • 6 De doelstelling voor 2016 (424.000 adressen) wijkt af van de in het jaarverslag 2015 en jaarplan 2016 opgenomen doelstelling voor 2016 (van 447.000 adressen), hetgeen wordt veroorzaakt doordat de finale planning voor de aanbieding van de slimme meter is afgerond ná publicatie van het jaarverslag en het jaarplan.
 • 7 De target is een jaartarget die aan het einde van het kalenderjaar beoordeeld wordt. De target bestaat uit twee componenten: openbare verlichting wat later in dit jaar zal worden uitgevoerd en daarnaast digitalisering van onderstations. De realisatie van deze laatste categorie schuift grotendeels naar 2017.
 • 8 Er wordt jaarlijks één meting gedaan waarvan de score volgt in het 2e halfjaar van 2016.
 • 9 Alliander ondersteunt mensen die vanwege hun persoonlijke omstandigheden moeilijker aan werk kunnen komen. Het 2016 cijfer betreft zes maanden, het 2015 cijfer betreft twaalf maanden.
 • 10 Het financieel kader waarbinnen Alliander opereert is gebaseerd op vier ratio’s zoals weergegeven in de tabel. Deze ratio’s zijn berekend volgens de uitgangspunten van ons financieel beleid. Deze uitgangspunten wijken op twee punten af van de rubricering onder IFRS: 1. De achtergestelde eeuwigdurende obligatielening is volgens IFRS verantwoord als eigen vermogen, volgens de uitgangspunten van ons financieel beleid wordt dit instrument als 50% vreemd vermogen en als 50% eigen vermogen aangemerkt. 2. Voor de berekening van de ratio’s ultimo 2015 is geen rekening gehouden met de 'aangehouden voor verkoop'-classificatie (IFRS 5) voor Endinet Groep. De ratio Funds From Operations (FFO)/nettoschuldpositie betreft het 12-maands resultaat na belastingen, gecorrigeerd voor de mutaties in de actieve en passieve belastinglatenties, de bijzondere posten en fair value mutaties, verhoogd met het saldo afschrijvingen en amortisaties op de materiële en immateriële vaste activa en vooruitontvangen opbrengsten en gedeeld door de nettoschuldpositie. De ratio rentedekking betreft het 12-maands resultaat na belastingen, gecorrigeerd voor de mutaties in de actieve en passieve belastinglatenties en de bijzondere posten en fair value mutaties, verhoogd met de afschrijvingen op de materiële en immateriële vaste activa en het saldo financiële baten en lasten gedeeld door het saldo financiële baten en lasten gecorrigeerd voor bijzondere posten en fair value mutaties. Onder solvabiliteit wordt verstaan het eigen vermogen inclusief het resultaat van de periode gedeeld door het balanstotaal minus de verwachte dividenduitkering lopend boekjaar en de vooruitontvangen opbrengsten.
 • 11 Het MVI (Maatschappelijk Verantwoord Inkopen) percentage geeft in procenten aan welk deel van de uitgaven van Alliander aan de MVI criteria voldoet.
 • 12 De doelstelling voor CO2-uitstoot voor 2016 is herrekend volgens de meest recente emissiefactoren. Doordat deze emissiefactoren bij de publicatie van het jaarverslag 2015 en jaarplan 2016 nog niet bekend waren wijkt de doelstelling 2016 (748 kton) af van de doelstellingen 2016 zoals eerder gepubliceerd in het jaarverslag en het jaarplan (702 kton).