Financiële kerncijfers

  

1e halfjaar1

€ miljoen tenzij anders vermeld

 

2016

2015

Netto-omzet

 

783

777

Overige baten

 

65

45

Bedrijfskosten

 

740

593

Bedrijfsresultaat

 

108

229

Resultaat na belastingen

 

232

161

Resultaat na belastingen exclusief bijzondere posten en fair value mutaties

 

64

116

Investeringen in materiële vaste activa

 

304

261

Kasstroom uit operationele activiteiten

 

106

241

    
  

30 juni 2016

31 december 2015

Totaal activa

 

7.562

7.726

Totaal eigen vermogen

 

3.837

3.687

Nettoschuldpositie2

 

1.608

1.735

ROIC3

 

3,9%

6,3%

  • 1 2016: inclusief AEF, exclusief Endinet
   2015: exclusief AEF en Endinet (behalve voor het resultaat na belastingen)
   Voor de toelichting zie blz. 16
  • 2 De nettoschuldpositie wordt gevormd door de rentedragende schulden verminderd met de liquide middelen en beleggingen die vrij ter beschikking staan.
  • 3 De return-on-invested-capital (ROIC) betreft het 12-maands bedrijfsresultaat gecorrigeerd voor bijzondere posten en fair value mutaties, aandeel in resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures en belastingen, gedeeld door het gemiddeld geïnvesteerde vermogen (= som boekwaarde immateriële, materiële en financiële vaste activa en werkkapitaal minus vooruitontvangen opbrengsten).