Geconsolideerde balans

€ miljoen

30 juni 2016

31 december 2015

     

Vaste activa

    

Materiële vaste activa

6.366

 

5.899

 

Immateriële vaste activa

302

 

280

 

Investeringen in deelnemingen en joint ventures

8

 

9

 

Voor verkoop beschikbare financiële activa

230

 

229

 

Overige financiële activa

41

 

42

 

Latente belastingvorderingen

236

 

248

 
  

7.183

 

6.707

     

Vlottende activa

    

Voorraden

59

 

54

 

Handels- en overige vorderingen

241

 

238

 

Overige financiële activa

-

 

25

 

Liquide middelen

79

 

89

 
  

379

 

406

     

Activa aangehouden voor verkoop

 

-

 

613

Totaal activa

 

7.562

 

7.726

     

Eigen vermogen en verplichtingen

    

Eigen vermogen

    

Aandelenkapitaal

684

 

684

 

Agioreserve

671

 

671

 

Achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

496

 

496

 

Herwaarderingsreserve

57

 

53

 

Overige reserves

1.697

 

1.548

 

Resultaat boekjaar

232

 

235

 

Totaal eigen vermogen

 

3.837

 

3.687

     

Verplichtingen

    

Langlopende verplichtingen

    

Rentedragende verplichtingen

1.484

 

1.197

 

Verplichtingen uit hoofde van financiële leases

160

 

162

 

Vooruitontvangen opbrengsten

1.580

 

1.559

 

Latente belastingverplichtingen

22

 

-

 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen

50

 

49

 

Overige voorzieningen

4

 

3

 
  

3.300

 

2.970

     

Kortlopende verplichtingen

    

Handelsschulden en overige te betalen posten

125

 

133

 

Belastingverplichtingen

25

 

101

 

Rentedragende verplichtingen

25

 

471

 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen

47

 

53

 

Overlopende passiva

203

 

216

 
  

425

 

974

Verplichtingen aangehouden voor verkoop

 

-

 

95

Totaal verplichtingen

 

3.725

 

4.039

     

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

 

7.562

 

7.726