Geconsolideerd kasstroomoverzicht

  

1e halfjaar

 

€ miljoen

2016

2015

Kasstroom uit operationele activiteiten

    

Resultaat na belastingen

 

232

 

161

Aanpassingen voor:

    

- financiële baten en lasten

 

28

 

34

- belastingen

 

23

 

51

- resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures

 

1

 

1

- afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen

 

150

 

136

- vrijval voorziening CDS na belastingen

 

-

 

-49

- boekresultaat verkoop Endinet

 

-176

 

-

     

Veranderingen in werkkapitaal:

    

- voorraden

-5

 

-7

 

- handels- en overige vorderingen

-3

 

-5

 

- handelsschulden en overlopende passiva

-6

 

18

 

Totaal veranderingen in werkkapitaal

 

-14

 

6

     

Mutatie belastinglatenties, voorzieningen, derivaten en overig

 

-24

 

-20

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

 

220

 

320

     

Betaalde rente

-39

 

-39

 

Ontvangen rente

1

 

1

 

Betaalde (ontvangen) winstbelasting

-76

 

-41

 

Totaal

 

-114

 

-79

     

Kasstroom uit operationele activiteiten

 

106

 

241

     

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

    

Investeringen in materiële vaste activa

-304

 

-261

 

Bijdrage investeringen van derden

45

 

32

 

Acquisitie onder aftrek van aangekochte liquide middelen

-5

 

-

 

Kasstroom uit ruilverkaveling

359

 

-

 
     

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

 

95

 

-229

     

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

    

Afgeloste EMTN

-400

 

-

 

Aangetrokken EMTN

300

 

-

 

Aflossing op langlopende opgenomen leningen

-5

 

-

 

Aangetrokken (afgeloste) ECP financiering

-47

 

-7

 

(Aflossing op) verstrekte langlopende leningen

1

 

-4

 

Ontvangen (uitgezette) kortlopende deposito's

25

 

-25

 

Aflossing aangehouden effecten

-

 

141

 

Betaald dividend

-85

 

-125

 
     

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

-211

 

-20

     

Nettokasstroom

 

-10

 

-8

     

Liquide middelen per 1 januari

 

89

 

167

Nettokasstroom

 

-10

 

-8

     

Liquide middelen per 30 juni

 

79

 

159