Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

 

1e halfjaar1

€ miljoen

2016

2015

Netto-omzet

783

 

777

 

Overige baten

65

 

45

 
     

Totaal bedrijfsopbrengsten

 

848

 

822

     

Bedrijfskosten

    

Kosten van inkoop en uitbesteed werk

-195

 

-182

 

Personeelskosten

-238

 

-222

 

Externe personeelskosten

-60

 

-61

 

Overige bedrijfskosten

-156

 

-53

 

Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten

-649

 

-518

 
     

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa

-182

 

-159

 

Af: Werk uitgevoerd door de groep en gekapitaliseerd als materiële vaste activa in uitvoering

91

 

84

 

Totaal bedrijfskosten

 

-740

 

-593

     

Bedrijfsresultaat

 

108

 

229

     

Financiële baten

 

8

 

4

Financiële lasten

 

-36

 

-38

Resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures

 

-1

 

-1

Resultaat voor belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

79

 

194

     

Belastingen

 

-23

 

-48

     

Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

56

 

146

Resultaat na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

176

 

15

Resultaat na belastingen

 

232

 

161

  • 1 2016: inclusief AEF, exclusief Endinet
    2015: exclusief AEF en Endinet (behalve voor het resultaat na belastingen)
    Voor de toelichting zie blz. 16