Informatie over risico's en financiële instrumenten

Financiële risico's

De volgende financiële risico's kunnen worden onderscheiden: marktrisico, kredietrisico en
liquiditeitsrisico. De verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers bevatten niet, zoals voor de geconsolideerde jaarrekening is vereist, alle informatie over de bovengenoemde financiële risico's waaraan Alliander is blootgesteld en het beleid betreffende het beheer van de risico's uit hoofde van financiële instrumenten, maar moeten in samenhang worden gezien met de geconsolideerde jaarrekening 2015. Sinds eind 2015 zijn er geen wijzigingen geweest in het risicomanagementproces en in het risicomanagementbeleid.

Bepaling reële waarde van financiële instrumenten opgenomen tegen reële waarde

In onderstaande tabel worden de financiële instrumenten die gewaardeerd zijn tegen reële waarde vermeld, gerangschikt naar de reële waarde hiërarchie. Daarbij zijn de niveaus van inputdata voor het bepalen van de reële waarden als volgt bepaald:

  • niveau 1, genoteerde prijzen (niet-aangepast) op actieve markten voor vergelijkbare activa of verplichtingen;

  • niveau 2, andere inputs dan de in niveau 1 ondergebrachte genoteerde prijzen die voor het actief of de verplichting waarneembaar zijn direct (d.w.z. als prijzen) hetzij indirect (d.w.z. afgeleid van prijzen);

  • niveau 3, inputs die niet gebaseerd zijn op waarneembare marktgegevens.

Reële waarde hiërarchie

 

30 juni 2016

31 december 2015

€ miljoen

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Totaal

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Totaal

Activa

        

Voor verkoop beschikbare financiële activa

-

230

-

230

-

229

-

229

Derivaten kortlopend

-

-

-

-

-

-

-

-

         

Totaal activa

-

230

-

230

-

229

-

229

         

Passiva

        

Derivaten kortlopend

-

-

-

-

-

-

-

-

         

Totaal passiva

-

-

-

-

-

-

-

-

Gehanteerde waarderingsmethoden voor bepaling van reële waarden niveau 2

De voor verkoop beschikbare financiële activa bestaan uit beleggingen in effecten, waarvan de reële waarde gelijk is aan de boekwaarde. Deze belegging heeft betrekking op cross border lease contracten. De reële waarde is bepaald door de toekomstige kasstromen contant te maken met de op rapportagedatum geldende interbancaire rentevoet en de in de markt waarneembare creditspreads voor deze of vergelijkbare beleggingen.

Reële waarde van overige financiële instrumenten

In de onderstaande tabel worden de reële waarden weergegeven van de financiële instrumenten die niet tegen reële waarde, maar tegen de geamortiseerde kostprijs zijn opgenomen. Daarbij zijn de niveaus van de inputdata volgens de reële waarde hiërarchie vermeld.

Reële waarde van financiële activa en verplichtingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs

 

30 juni 2016

31 december 2015

€ miljoen

Reële waarde

Niveau

Reële waarde

Niveau

Vaste activa

    

Overige financiële activa

57

2

47

2

     

Financiële verplichtingen

    

Langlopend

    

Verplichtingen uit hoofde van financiële leases

-235

2

-230

2

Opgenomen leningen:

    

Euro Medium Term Notes

-1.589

1

-1.236

1

Overige opgenomen leningen

-130

2

-128

2

Totaal langlopende financiële verplichtingen

-1.954

 

-1.594

 
     

Kortlopend

    

Opgenomen leningen:

    

Euro Medium Term Notes

-

1

-405

1

Euro Commercial Paper

-

2

-46

2

Overige opgenomen leningen

-26

2

-38

2

Totaal kortlopende financiële verplichtingen

-26

 

-489

 
     

Totaal financiële verplichtingen

-1.980

 

-2.083

 

Bepaling reële waarde

De reële waarde van deze instrumenten is als volgt bepaald:

Overige financiële activa: de reële waarde van de uitstaande leningen is bepaald aan de hand van de te ontvangen kasstromen die zijn gedisconteerd met de risicovrije rentevoeten verhoogd met de kredietopslagen voor deze of vergelijkbare beleggingen. Voor het kortlopende deel van deze vorderingen is verondersteld dat de reële waarde nagenoeg overeenkomt met de boekwaarde.

Opgenomen leningen: de reële waarde van de Euro Medium Term Notes is bepaald aan de hand van marktnoteringen in Bloomberg. De reële waarde van de overige opgenomen leningen is bepaald aan de hand van de uitgaande kasstromen die zijn gedisconteerd met de risicovrije rentevoeten verhoogd met de voor Alliander geldende creditspreads. Voor het kortlopende deel van deze opgenomen leningen wordt verondersteld dat de reële waarde nagenoeg overeenkomt met de boekwaarde.

Financiële leaseverplichting: de reële waarde van deze verplichtingen is bepaald aan de hand van toekomstige kasstromen die zijn gedisconteerd met de risicovrije rentevoeten verhoogd met de voor Alliander geldende creditspreads.

De reële waarde van de onderstaande financiële activa en verplichtingen komt nagenoeg overeen met de boekwaarde van deze instrumenten:

  • handels- en overige vorderingen;

  • kortlopende belastingvorderingen;

  • kortlopende overige financiële activa;

  • liquide middelen;

  • handelsschulden en overige te betalen posten;

  • kortlopende belastingverplichtingen.