Toelichting op de geconsolideerde halfjaarcijfers

Algemeen

Alliander N.V. is een naamloze vennootschap die statutair is gevestigd in Arnhem. In dit halfjaarbericht zijn de financiële gegevens opgenomen over het eerste halfjaar van 2016 van de vennootschap en haar dochterondernemingen.

De halfjaarcijfers zijn opgesteld in overeenstemming met IAS 34 ‘Tussentijdse financiële verslaggeving’.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

In dit bericht zijn dezelfde waarderingsgrondslagen gehanteerd als in het jaarverslag 2015 van Alliander N.V. dat is te vinden op www.alliander.com, met inachtneming van de onderstaande wijzigingen in standaarden en interpretaties die met ingang van 1 januari 2016 van kracht zijn.

Nieuwe of gewijzigde IFRS-standaarden 2016

Met ingang van 2016 is een aantal, door de EU bekrachtigde, wijzigingen en correcties van IFRS-standaarden en interpretaties van kracht. Deze wijzigingen hebben geen impact voor dit halfjaarbericht. Omdat deze wijzigingen en correcties geen materiële impact hebben op Alliander, worden deze hier niet afzonderlijk toegelicht.

Schattingen, aannames en veronderstellingen

Bij het opstellen van dit halfjaarbericht maakt Alliander gebruik van aannames, veronderstellingen en schattingen. Dit betreft in het bijzonder de bepaling voor voorzieningen, de vaststelling van gebruiksduren op materiële vaste activa, eventuele indicatie van bijzondere waardevermindering op materiële vaste activa, de omzet-verantwoording, de waardering van debiteuren en de vaststelling van de hoogte van de latente belastingvorderingen alsmede van de bepaling van de acute belastingposities. De schattingen, aannames en veronderstellingen zijn in belangrijke mate gebaseerd op ervaringen uit het verleden en op een zo betrouwbaar mogelijke schatting door het management van Alliander van de specifieke omstandigheden die – naar de mening van het management – gegeven de situatie van toepassing zijn. De werkelijke ontwikkelingen kunnen afwijken van de gehanteerde veronderstellingen en aannames, waardoor de werkelijke uitkomst in belangrijke mate kan afwijken van de huidige waardering van een aantal posten in het halfjaarbericht. Gehanteerde veronderstellingen, aannames en schattingen worden periodiek getoetst en zonodig aangepast. Het huidige traditionele kleinverbruik meterpark wordt de komende jaren versneld vervangen in de grootschalige aanbieding van de slimme meter. De te vervangen meters worden tot en met 2020 versneld afgeschreven, hetgeen jaarlijks ten opzichte van 2015 een hogere afschrijvingslast van € 2,7 miljoen tot gevolg heeft.

Naast deze schattingswijziging zijn er ten opzichte van ultimo 2015 geen andere wijzigingen in aannames, schattingen en veronderstellingen.

Gesegmenteerde informatie

In verband met de verkoop van Endinet per 1 januari 2016 is de segmentindeling gewijzigd. Met ingang van het boekjaar 2016 onderscheidt Alliander de volgende segmenten:

  • Netbeheerder Liander

  • Overig

Tot en met 2015 werd Endinet als een separaat segment gerapporteerd en bestond de segmentindeling uit:

  • Netbeheerder Liander

  • Netwerkbedrijf Endinet

  • Overig

De segmenten zijn bepaald op basis van de interne rapportagestructuur van Alliander. De per 1 januari 2016 overgenomen netten in Friesland en de Noordoostpolder zijn opgenomen in het segment netbeheerder Liander.

In de hieronder vermelde tabel ‘Primaire segmentatie eerste halfjaar’ zijn per gerapporteerd segment de cijfers exclusief bijzondere posten en fair value mutaties vermeld. Deze resultaten sluiten direct aan op de periodieke interne rapportage. Voorts is de aansluiting weergegeven tussen de geconsolideerde segmentresultaten en het gerapporteerde resultaat voor belastingen.

Reconciliatie segmentresultaten en geconsolideerd resultaat

 

1e halfjaar

€ miljoen

2016

2015

Geconsolideerd bedrijfsresultaat segmenten exclusief bijzondere posten

119

176

Bijzondere posten en fair value mutaties

-11

64

Financiële baten en lasten

-28

-34

Resultaat deelnemingen en joint ventures

-1

-1

Correctie afschrijvingen Endinet (aangehouden voor verkoop – IFRS 5)

-

9

Resultaat voor belastingen beëindigde bedrijfsactiviteiten

-

-20

   

Resultaat voor belastingen voortgezette activiteiten

79

194