Financiële gang van zaken 

Algemeen

Zoals hiervoor vermeld is per 1 januari 2016 de transactie gerealiseerd waarbij netwerken in Friesland en Noordoostpolder (AEF) zijn gekocht van Enexis en op hetzelfde moment de netwerken in de regio Eindhoven en Zuidoost- Brabant (Endinet Groep B.V) zijn verkocht aan Enexis. In de winst-en-verliesrekening van Alliander over het eerste halfjaar van 2015 was hiermee al rekening gehouden door Endinet te classificeren als beëindigde bedrijfsactiviteit. Dit betekent dat Endinet al niet meer in de afzonderlijke posten van de winst-en-verliesrekening 2015 van Alliander is meegeconsolideerd maar dat alleen het netto resultaat van Endinet is verantwoord op de regel resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten. Per 1 januari 2016 is Endinet verkocht. In de winst-en-verliesrekening van Alliander over de eerste halfjaar van 2016 is de boekwinst op Endinet als resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten verantwoord.

Per 1 januari 2016 is AEF direct geïntegreerd in de netbeheerder Liander. Vanaf deze datum worden dan ook de opbrengsten, kosten en balansposities van AEF in Liander verantwoord. De winst-en-verliesrekening van Alliander over de eerste helft van 2016 uit voortgezette activiteiten is derhalve inclusief AEF en exclusief Endinet (2015: exclusief Endinet en AEF).
Gezien het feit dat in 2015 in AEF diverse activa transacties hebben plaatsgevonden, is het niet mogelijk gebleken vergelijkende cijfers van AEF over de eerste helft van 2015 op te stellen.

Het resultaat na belastingen over het eerste halfjaar 2016 is in vergelijking met dezelfde periode in 2015
€ 71 miljoen hoger en is uitgekomen op € 232 miljoen. Het resultaat over 2016 bevat de boekwinst van
€ 176 miljoen op de verkoop van Endinet aan Enexis. Voor de vergelijking met 2015 dient vermeld te worden dat het resultaat over 2015 een eenmalige bate van € 66 miljoen voor de CDS bevat. Het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten exclusief bijzondere posten bedraagt € 64 miljoen en is hiermee € 52 miljoen lager in vergelijking met dezelfde periode in 2015. Dit is met name het gevolg van hogere kosten voor inkoop, uitbesteed werk, operationele kosten en hogere afschrijvingen, deels gecompenseerd door hogere exploitatiebijdragen van klanten.

De nettoschuldpositie is gedaald met € 127 miljoen naar € 1.608 miljoen. Dit betreft de aflossing van langlopende EMTN-leningen en kortlopende ECP-leningen, deels gecompenseerd door de uitgifte van een groene obligatielening van € 300 miljoen in april. De solvabiliteit is in het eerste halfjaar 2016 met circa 4% toegenomen naar 60%.