Winst-en-verliesrekening

Bedrijfsopbrengsten

De bedrijfsopbrengsten over het eerste halfjaar van 2016 zijn ten opzichte van het eerste halfjaar van 2015 gestegen met € 26 miljoen naar € 848 miljoen. Dit wordt onder andere veroorzaakt door een toename van de ontvangen explotatiebijdragen met € 17 miljoen en een toename van de gereguleerde omzet van € 10 miljoen. Deze laatste is het gevolg van de aankoop van de netten in Friesland en de Noordoostpolder per 1 januari 2016.

Bedrijfskosten

De totale bedrijfskosten over het eerste halfjaar van 2016 zijn uitgekomen op € 740 miljoen (eerste halfjaar 2015: € 593 miljoen). In de totale bedrijfskosten van 2015 was een belangrijke bate van de contractuele afwikkeling van een financieel instrument gerelateerd aan twee cross border lease contracten opgenomen. Gecorrigeerd voor deze incidentele bate is er sprake van een stijging van € 72 miljoen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2015. Deze stijging is met name veroorzaakt door:

  • toename van de afschrijvingen met € 23 miljoen, onder meer door de overgenomen netten, het hogere investeringsniveau in 2016 en versnelde afschrijvingen op meetinrichtingen als gevolg van de (versnelde) grootschalige aanbieding van de slimme meter;

  • stijging van de precariolasten met € 19 miljoen als gevolg van een toenemend aantal heffende gemeenten en een stijging van de tarieven;

  • toename van de personeelskosten (zowel eigen als ingehuurd personeel) met totaal € 15 miljoen. Dit betreft voornamelijk CAO-stijgingen en dotaties aan personeelsgerelateerde voorzieningen als gevolg van een lagere rekenrente. De toename van het aantal fte's afkomstig van Enexis is ongeveer gecompenseerd door een lager aantal fte’s bij de andere bedrijfsonderdelen;

  • toename van de kosten voor inkoop met € 10 miljoen. Dit betreft met name een hogere kostprijs voor de vrije domein activiteiten van Liandon en Liander als gevolg van meer vrije domein activiteiten (en hiermee hogere kosten) ten opzichte van voorgaand jaar;

  • toename van de overige operationele bedrijfskosten met € 7 miljoen, onder andere door hogere advieskosten als gevolg van de ruilverkaveling met Enexis B.V., hogere ICT kosten en een hogere dotatie aan de voorziening voor dubieuze debiteuren;

  • toename van de kosten voor inkoop elektriciteit met € 5 miljoen, onder andere doordat de kosten in 2015 positief werden beïnvloed door afrekeningen met TenneT over eerdere jaren;

  • stijging van de geactiveerde productie (€ 7 miljoen) door een toename van eigen uren voor te activeren productie als gevolg van toegenomen activiteiten.

Financiële baten en lasten

In het eerste halfjaar van 2016 komen de financiële baten en lasten per saldo uit op een last van € 28 miljoen (eerste halfjaar van 2015: € 34 miljoen). De daling is met name het gevolg van een herfinanciering tegen een lagere rente en een lagere netto schuld.

Resultaten deelnemingen en joint ventures

Het resultaat deelnemingen en joint ventures is over het eerste halfjaar van 2016 € 1 miljoen negatief (eerste halfjaar van 2015: € 1 miljoen negatief).

Belastingen

De effectieve belastingdruk (de belastingdruk uitgedrukt als percentage van het resultaat voor belastingen exclusief het resultaat na belastingen uit deelnemingen en joint ventures) bedraagt 28,8% in het eerste halfjaar van 2016 (eerste halfjaar van 2015: 24,6%). Het verschil tussen de effectieve druk en de nominale druk (25%) wordt veroorzaakt door niet aftrekbare kosten en niet gewaardeerde fiscale verliezen van buitenlandse activiteiten.