Bijzondere posten en fair value mutaties

De resultaten van Alliander kunnen worden beïnvloed door bijzondere posten en fair value mutaties. Bijzondere posten worden door Alliander gedefinieerd als posten die – in de opinie van het management – niet direct voortvloeien uit de reguliere bedrijfsvoering en/of die qua aard en omvang dusdanig significant zijn dat deze voor een goede analyse van de onderliggende resultaten apart moeten worden beschouwd.

Gerapporteerde cijfers en cijfers exclusief bijzondere posten en fair value mutaties

   

1e halfjaar

  

€ miljoen

Gerapporteerd

Bijzondere posten en fair value mutaties

Exclusief bijzondere posten en fair value mutaties

 

2016

2015

2016

2015

2016

2015

Netto-omzet

783

777

-

-

783

777

Overige baten

65

45

-

-

65

45

Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten

-649

-518

-11

64

-638

-582

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-182

-159

-

-

-182

-159

Geactiveerde eigen productie

91

84

-

-

91

84

       

Bedrijfsresultaat (EBIT)

108

229

-11

64

119

165

       

Financiële baten/(lasten)

-28

-34

-

-5

-28

-29

Resultaat deelnemingen en joint ventures

-1

-1

-

-

-1

-1

Resultaat voor belastingen

79

194

-11

59

90

135

       

Belastingen

-23

-48

3

-14

-26

-34

       

Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

56

146

-8

45

64

101

Resultaat na belasting uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

176

15

176

-

-

15

Resultaat na belastingen

232

161

168

45

64

116

Toelichting bijzondere posten

De bijzondere last van € 11 miljoen in de kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten heeft voor € 5 miljoen betrekking op de project- en integratiekosten inzake de aankoop van de netwerken in Friesland en de Noordoostpolder (eerste halfjaar van 2015: nihil) en voor € 4 miljoen op advieskosten met betrekking tot deze transactie. Gezien het bijzondere karakter van de ruilverkaveling zijn deze kosten verantwoord als bijzondere post in het resultaat.

Het restant van de bijzondere post in de kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten in het eerste halfjaar van 2016 (€ 2 miljoen) heeft te maken met kosten in verband met organisatieaanpassingen (2015: € 2 miljoen).

De bijzondere bate in de kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten van € 64 miljoen in het eerste halfjaar van 2015 had voor € 66 miljoen betrekking op de contractuele beëindiging van de CDS. Dit betrof een financieel instrument dat gerelateerd was aan twee cross border lease contracten.

De bijzondere financiële last van € 5 miljoen in het eerste halfjaar van 2015 betrof voornamelijk valutaresultaten met betrekking tot de CDS (aangezien dit een US-dollar instrument betrof).

Het belastingeffect op de bijzondere posten en fair value mutaties is verantwoord onder de belastingen.

Het resultaat na belasting uit beëindigde bedrijfsactiviteiten van € 176 miljoen heeft volledig betrekking op de boekwinst van de verkoop van Endinet aan Enexis. Hierbij kan worden opgemerkt dat voor de boekwinst de deelnemingsvrijstelling van toepassing is.