Financiering en kredietwaardigheid

Financieel beleid

Het financieel beleid van Alliander richt zich op een balans tussen bescherming van obligatiehouders en andere verschaffers van vreemd vermogen en een adequaat aandeelhoudersrendement, met behoud van de flexibiliteit om de onderneming te laten groeien en te kunnen investeren. Het financiële kader waarbinnen Alliander opereert is gebaseerd op de vier ratio’s zoals opgenomen in de kerncijfers. Per 30 juni 2016 wordt voor alle ratio’s aan de gestelde norm voldaan.

Algemene uitgangspunten van het financieel beleid zijn het zorgdragen voor een evenwichtig aflossingsschema, het beschikken over gecommitteerde kredietfaciliteiten en het aanhouden van voldoende liquide middelen. Met het opereren binnen het financiële kader en de algemene uitgangspunten wordt een solide A rating profiel gehandhaafd.

Nettoschuldpositie en financiering

De nettoschuldpositie per 30 juni 2016, op basis van IFRS, bedraagt € 1.360 miljoen (31 december 2015:
€ 1.487 miljoen) en op basis van het financieel beleid van Alliander € 1.608 miljoen (31 december 2015:
€ 1.735 miljoen). De daling van € 127 miljoen is met name het gevolg van de opbrengst van de ruilverkaveling met Enexis B.V. van € 359 miljoen deels gecompenseerd door het uitbetaalde dividend over 2015 van € 85 miljoen in april 2016 en de daling van de kasstroom uit operationele activiteiten.

Reconciliatie nettoschuldpositie

€ miljoen

30 juni 2016

31 december 2015

Langlopende financiële verplichtingen

1.484

 

1.197

 

Kortlopende financiële verplichtingen

25

 

471

 

Verplichtingen uit hoofde van financiële leases

160

 

162

 

Brutoschuldpositie

 

1.669

 

1.830

     

Liquide middelen

79

 

89

 

Kortlopende financiële activa

-

 

25

 

Beleggingen die dienen ter dekking van leaseverplichtingen uit hoofde van cross border leases

230

 

229

 

Totaal liquide middelen en beleggingen

 

309

 

343

     

Nettoschuldpositie volgens de jaarrekening (IFRS)

 

1.360

 

1.487

     

50% van de achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

 

248

 

248

     

Nettoschuldpositie volgens financieel beleid Alliander

 

1.608

 

1.735

Kredietfaciliteiten

Ultimo juni 2016 heeft Alliander de beschikking over een Revolving Credit Facility (RCF) met een totaalbedrag van € 600 miljoen en een looptijd tot midden juli 2018. Onder de RCF is per 30 juni 2016, evenals per 31 december 2015, niet getrokken. Daarnaast heeft Alliander een EMTN programma van € 3 miljard waaronder per 30 juni 2016 voor € 1,4 miljard (per 31 december 2015: € 1,5 miljard) aan obligaties is uitgegeven en een ECP-programma van € 1,5 miljard waaronder per 30 juni 2016 voor ECP geen uitgifte is geweest (per 31 december 2015 € 46 miljoen).

De aflossingen in de eerste helft van 2016 hebben met name bestaan uit het EMTN programma € 400 miljoen (aflossing in april 2016) en het lopende ECP-programma (aflossing van kortlopende uitgiften in januari, mei en juni 2016). In 2016 is € 300 miljoen aan groene obligaties uitgegeven onder het EMTN programma. De aflossingen in de komende jaren bestaan met name uit de obligatieleningen met betrekking tot het EMTN-programma.