Doelstellingen en prestaties

Veiligheid

KPI

 

Resultaten 30 juni 2017

 

Doelstellingen ultimo 2017

 

Resultaten 31 december 2016

LTIF (lost time injury frequency)1

 

1,6

 

De LTIF is 2,0 of lager

 

2,0

Veiligheidscultuur2

 

35%

 

Minimaal 30%

 

34%

  Klanten

  KPI

   

  Resultaten 30 juni 2017

   

  Doelstellingen ultimo 2017

   

  Resultaten 31 december 2016

  Klantgemak3

   

  Consumentenmarkt

  50%

  Zakelijke markt

  42%

   

  Klantgemak gemeten door de NES score is hoger dan 52% (consument) en 38% (zakelijke markt)

    

  Uitvalduur elektriciteit (in minuten)1, 4

   

  21,1

   

  Maximaal 21

   

  23,3

  Het aantal unieke kabelnummers met meer dan vijf storingen5

   

  12

   

  Maximaal 18

   

  17

  Top risicoverlagende projecten6

   

  52%

   

  Minimaal 90%

   

  48%

  Aanbieden Slimme meter

   

  257.000

   

  Minimaal 534.000 adressen
  Target 30 juni 2017: 240.000

   

  428.000

  Digitaliseringsprogramma's7

   

  13%

   

  Minimaal 95%
  Target 30 juni 2017: 31%

   

  8%

   Medewerkers

   KPI

    

   Resultaten 30 juni 2017

    

   Doelstellingen ultimo 2017

    

   Resultaten 31 december 2016

   Score medewerkersonderzoek8

    

   -

    

   Minimaal 75

    

   70

   Verzuim medewerkers1

    

   4,1%

    

   Maximaal 3,9%

    

   4,1%

   Vrouwen in leidinggevende posities

    

   24,7%

    

   Minimaal 27%

    

   24,7%

   Medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt

    

   69

    

   Minimaal 100
   Target 30 juni 2017: 50

    

   104

    Aandeelhouders en investeerders

    KPI

     

    Resultaten 30 juni 2017

     

    Doelstellingen ultimo 2017

     

    Resultaten 31 december 2016

    Behoud solide rating

     

    S&P: AA-/
    A-1+/stable outlook
    Moody’s: Aa2/
    P-1/stable outlook

     

    Handhaven solide A rating profiel

     

    S&P: AA-/
    A-1+/stable outlook
    Moody’s: Aa2/
    P-1/stable outlook

    Financieel beleid9

          

    FFO/Nettoschuld

     

    25%

     

    > 20%

     

    27%

    Rentedekking

     

    9,2

     

    > 3,5

     

    8,3

    Nettoschuld / (nettoschuld + eigen vermogen)

     

    35%

     

    < 60%

     

    33%

    Solvabiliteit

     

    57%

     

    > 30%

     

    59%

    Duurzaamheid

          

    Maatschappelijk Verantwoord Inkopen10

     

    44%

     

    Minimaal 71%

     

    71%

    CO2-uitstoot eigen bedrijfsvoering11

     

    336 kton

     

    Maximaal 668 kton
    Target 30 juni 2017: 333 kton

     

    797 kton

    Circulair ingekocht12

     

    0,6%

     

    Minimaal 5,0%
    Target 30 juni 2017: 2,5%

     

    -

     • 1 De score betreft een 12-maands voortschrijdend gemiddelde.
     • 2 Het niveau van veiligheidscultuur binnen Alliander wordt gemeten d.m.v. de positie op de veiligheidsladder. De score en doelstelling voor 2017 is op basis van het aantal medewerkers dat voldoet aan een veiligheidsniveau van minimaal 3.
     • 3 De klantgemak KPI's (voorheen de klanttevredenheid KPI’s) voor zowel de Consumenten- als Zakelijke markt wordt vanaf 2017 maandelijks gemeten op basis van de NES score (netto gemak score) en niet meer op basis van de KTV-uitvragen (2 maal per jaar). Hiermee sluit de KPI beter aan bij de interne sturing binnen Liander en kan maandelijks i.p.v. 2 maal per jaar een score worden gerapporteerd. Targets zijn gebaseerd op de eindejaarsverwachting van 2016 en verhoogd met een ambitie voor 2017.
     • 4 De uitvalduur geeft in minuten weer de gemiddelde duur dat onze klanten in het Liander-gebied in een periode van een jaar geen elektriciteit hebben. De genoemde uitvalduur van 2016 en 2017 wordt gebaseerd op laag-, midden- en hoogspanning.
     • 5 De KPI inzake herhaalstoringen zal met ingang van 2017 worden gemeten op basis van unieke kabelnummers en niet meer op basis van postcode gebied. Herhaalstoringen op kabelnummer is een betere indicatie voor het aantal klanten dat last heeft van >5 energieonderbrekingen per jaar doordat in 1 postcodegebied klanten op meerdere kabels aangesloten kunnen zijn waardoor een herhaalstoring in een postcodegebied niet per definitie leidt tot meerdere energieonderbrekingen bij dezelfde klant. Bij herhaalstoringen op kabelnummer niveau is dit wel het geval.
     • 6 De KPI geeft weer in hoeverre voor de 25 belangrijkste programma’s of projecten die een belangrijk risico mitigeren de vooraf gedefinieerde mijlpalen zijn behaald.
     • 7 De score betreft het percentage van de realisatie van de belangrijkste digitaliseringsprogramma’s ten opzichte van plan op een drietal onderdelen: digitalisering middenspanningsprogramma I-netten (i-MSR) (planning 261 stuks), inbedrijfsname FlexOV kasten (planning 8.500 stuks) en digitalisering Smart Cable Guard (SCG) (planning 266 stuks)
     • 8 Er wordt jaarlijks één meting gedaan waarvan de score volgt in het 2e halfjaar van 2017.
     • 9 Het financieel kader waarbinnen Alliander opereert is gebaseerd op vier ratios zoals weergegeven in de tabel. Deze ratio’s zijn berekend volgens de uitgangspunten van ons financieel beleid. Deze uitgangspunten wijken op twee punten af van de rubricering onder IFRS: 1. De achtergestelde eeuwigdurende obligatielening is volgens IFRS verantwoord als eigen vermogen, volgens de uitgangspunten van ons financieel beleid wordt dit instrument als 50% vreemd vermogen en als 50% eigen vermogen aangemerkt. 2. De ratio Funds From Operations (FFO)/nettoschuldpositie betreft het 12-maands resultaat na belastingen, gecorrigeerd voor de mutaties in de actieve en passieve belastinglatenties, de bijzondere posten en fair value mutaties, verhoogd met het saldo afschrijvingen en amortisaties op de materiële en immateriële vaste activa en vooruitontvangen opbrengsten en gedeeld door de nettoschuldpositie. De ratio rentedekking betreft het 12-maands resultaat na belastingen, gecorrigeerd voor de mutaties in de actieve en passieve belastinglatenties en de bijzondere posten en fair value mutaties, verhoogd met de afschrijvingen op de materiële en immateriële vaste activa en het saldo financiële baten en lasten gedeeld door het saldo financiële baten en lasten gecorrigeerd voor bijzondere posten en fair value mutaties. Onder solvabiliteit wordt verstaan het eigen vermogen inclusief het resultaat van de periode gedeeld door het balanstotaal minus de verwachte dividenduitkering lopend boekjaar en de vooruitontvangen opbrengsten.
     • 10 Het MVI (Maatschappelijk Verantwoord Inkopen) percentage geeft in procenten aan welk deel van de uitgaven van Alliander aan de MVI criteria voldoet.
     • 11 De doelstelling voor CO2-uitstoot voor 2017 is herrekend volgens de meest recente emissiefactoren. Doordat deze emissiefactoren bij de publicatie van het jaarverslag 2016 en jaarplan 2017 nog niet bekend waren wijkt de doelstelling 2017 (668 kton) af van de doelstellingen 2017 zoals eerder gepubliceerd in het jaarverslag en het jaarplan (673 kton).
     • 12 Circulair ingekocht betreft een nieuwe KPI die weergeeft welk percentage van de ingekochte assets (kabels, trafo’s, gasbuizen en meters) circulair wordt ingekocht (waarbij wordt gemeten in gerecycled materiaal en recyclebaar materiaal).