Financiële kerncijfers

  

1e halfjaar

€ miljoen tenzij anders vermeld

 

2017

2016

Netto-omzet

 

838

783

Overige baten

 

71

65

Bedrijfskosten

 

762

740

Bedrijfsresultaat

 

147

108

Resultaat na belastingen

 

93

232

Resultaat na belastingen exclusief bijzondere posten en fair value mutaties

 

94

64

Investeringen in materiële vaste activa

 

292

304

Kasstroom uit operationele activiteiten

 

152

106

    
  

30 juni 2017

31 december 2016

Totaal activa

 

7.912

7.735

Totaal eigen vermogen

 

3.851

3.864

Nettoschuldpositie1

 

1.869

1.693

ROIC2

 

3,8%

3,5%

    • 1 De nettoschuldpositie wordt gevormd door de rentedragende schulden verminderd met de liquide middelen en beleggingen die vrij ter beschikking staan.
    • 2 De return-on-invested-capital (ROIC) betreft het 12-maands bedrijfsresultaat gecorrigeerd voor bijzondere posten en fair value mutaties, aandeel in resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures en belastingen, gedeeld door het gemiddeld geïnvesteerde vermogen (= som boekwaarde immateriële, materiële en financiële vaste activa en werkkapitaal minus vooruitontvangen opbrengsten).